Органикалық химияның теориялық негіздері

Органикалық химияның теориялық негіздері тест на казахском скачать бесплатно и без регистрации. Внимание! Показаны только два вопроса. Чтобы просмотреть все остальные вопросы, скачайте документ полностью. 

 

1. Гомологтар:

A) С3Н6, С2Н4

B) С6Н6, С6Н12

C) С4Н6, С2Н6

D) СН4, С2Н4

E) С4Н6, С2Н4

 

 

2. Қандай органикалық қосылыстарда классаралық изомерлер болмайды:

A) Күрделі эфирлер

B) Алкендер

C) Аминқышқылдар

D) Алкиндер

E) Спирттер

 

 

3. Семиполярлы байланысы бар қосылыс:

A) CH3

B) CH3NH2

C) (CH3)2N→O

D) CH4

E) СН3ОН

F) [CH3NH3]+CI- 

 

 

4. Нуклеофильді орынбасу реакциялары тән: 

A) диендерге

B) алкендерге

C) алкилгалогендерге

D) метан қатарына

E) алкиндерге

F) қос байланысы бар қосылыстарға

 

 

5. Цис-транс изомерия қандай қосылысқа тән:

A) СН3–СН2–CH3

B) СН2=СН-CH=CH2

C) СН3–СН=CH2 

D) НСС–CH3

E) С4Н10

F) CН2=CH2

 

7. Гомологтар:

A) Бутан және пропен

B) Этан және этен

C) Бутен-1 және бутен-2

D) Этен және пропен

E) Пентен және бутен

 

 

8. Жай эфирлерді алу жолы:

A) Этерификация

B) Гриньяр реакциясы

C) Спирттердің молекулааралық дегидратациясы

D) Вильямсон реакциясы 

E) Вюрц реакциялары

 

 

9. Келтірілген заттардың ішіндегі 2,2,4-триметилпентанның изомері:

A) Октан 

B) 3-метилгептан 

C) 2,2,3,3-Тетраметилпентан

D) Тетраэтилметан 

E) 2-Этилгексен 

F) 3,4-метилгептан

 

 

10. Қандай затпен алкиндер әрекеттеседі, ал алкендер олармен реакцияға түспейді:

A) O2

B) КМnO4

C) [Ag(NH3)2]OH

D) НСІ

E) HCN

F) Br2

 

 

 

Конец теста по теме Органикалық химияның теориялық негіздері.


Дата: 2014-03-07 Просмотров: 3441 Загрузок: 34 Язык: на казахском языке

  • X
    Ваше имя:

    Ваш email: