Физика сұрақ жауап

200 С температурада жабық ыдыстағы қысымы 75 кПа. t=-130 С температурадағы қысым * 65 кПа *

 p V – диаграммасында идеал газдың бірнеше изотермалары салынған. Осылардың өте жоғары температураға сәйкес келетіні / 1-ші изотерма /

(+2е) оң заряды бар тамшы, жарық әсерінен бір электронын жоғалтты. Тамшы заряды  <+3е  >

+3е оң зарядты тамшы жарық әсерінен 2 электронын жоғалтты. Тамшының заряды   <8 · 10-19 Кл>

+q және  +q зарядтары бар бірдей металл шарларды бір біріне тиістіріп, бұрынғы орнына қайта қойса,олардың өзара әсерлесу күші... <өзгермейді.>

∆U=A+Q теңдеуіндегі изохоралық процесс кезінде нөлге тең болатын шаманы көрсетіңіз * А *

0,2 кН күштің әсерінен дене 10м – ге орын ауыстырғандағы атқарылған жұмыс <2000 Дж>

0,2 м/с2 тұрақты үдеумен, қозғалыстың алғашқы 4с ішінде массасы 10т лифті көтеретін, арқанның керілу күшінің жұмысы (g = 10м/с2)  <163 кДж>

0,3 м/с жылдамдықпен жүкті вертикаль жоғары көтерген кранның өзі рельспен бірқалыпты 0,4 м/с  жылдамдықпен қозғалады. Жермен байланыстырған жүйедегі жүктің жылдамд<0,5 м/с.>

0,3, массасы 20 кг жүкті көкжиек жазықтық бойымен  100 Н күш әсер ете қозғайды.  Жүк үдеуінің мән  <2 м/с2.>

0,35  мм/c>

0,5 м/с2 тұрақты үдеумен қозғалған автомобильдің жылдамдығы белгілі бір уақыттан кейін 10 м/с болады. Автомобильдің осы уақытта жүрген жолы  <100 м.>

0,5 мс уақыт ішінде 20 В индукция ЭҚК-і тудырған контурды тесіп өткен магнит ағынының өзгерісі  <10 мВб>

0,5 сағат уақытта  250 км ара қашықтықты ұшып өткен ұшақтың жылдамдығы  <138,9 м/с.>

0,5 Тл магнит индукция векторы, ауданы  25 см2 контур жазықтықына тұрқызылқан нормальмен 600 бұрыш жасайды. Контурды тесіп өтетін магнит ақыны <6,25•10-4 Вб>

0,78 Н күштің әсерінен 1 м/с2 үдеумен қозғалған көлемі 100 см3 дененің тығыздығы  <7800 кг/м>3

0˚C температурадағы 6 кг мұзды 10 минутта балқыту үшін қажет қыздырғыштың қуаты.    (λ=334 кДж)  <3340 Вт>

1 А ток өтетін кедергіде 3 с ішінде 30 Дж жылу мөлшері бөлінеді. Осы кедергі арқылы 2 с-та 2 А ток өткенде бөлінетін жылу мөлшері   <80 Дж.>

1 Кл зарядты элементар зарядпен салыстар (е =1,6•10-19Кл)  <6,25•1018.>

1 м/с2 үдеумен қозғалған поездың жылдамдығы 72 км/сағ-қа жетуге қажет уақыт  <20 с.>

1 мкКл және 10нКл екі зарядтың 9 мН күшпен бір-біріне әсер ету қашықтығы ( k=9 ) * 10 см *

1 мкКл және 10нКл зарядтар өзара 9 мН күшпен ауада әрекеттеседі. Екі зарядтар арасындағы арақашықтығы (k = 9∙109)  <10 см>

1 с уақытта 30 км қашықтықтағы нысанаға дөп түсу үшін радиолокатордың жіберетін импульстер саны  (с = 3•108 м/с) <5000.>

1,5 кПа.>

1,6 А ток күші электр шамы арқылы өтеді. 4с ішіндегі шам қимасының қылы арқылы өтетін электрондар саны (e = 1,6 ∙10-19Кл)   <4 · 1019>

1∙10-10 Кл заряд орналасқан нүктедегі электр өрісінің кернеулігі 10 В/м. Зарядқа әрекет етуші күш  <1∙10-9 Н>

10 және 16 нКл зарядтар бір-бірінен 10 мм қашықтықта орналасқан. Олардың әсерлесу күші  (k = 9•109 Н•м2 /Кл2) < »14•10>-3

10 Кл  электр заряды орын ауыстырғанда сыртқы күш 120 Дж жұмыс жасаса, электр энергия көзінің ЭҚК-і <12 В.>

10 кН күшпен соқаны тартып, 10 мин ішінде 1200 м жол жүрген трактор двигателінің қуаты <20 кВт.>

10 м арақашықтықтан массалары бірдей денелердің өз-ара тартылыс күші   26,68 мН. Денелердің массалары   <200 т.>

10 м/с бастапқы жылдамдықпен қозғалған үдеуі 1 м/с2 автомобильдің 192 м жол жүргендегі соңғы жылдамдығы <22 м/с.>

10 Н қортқы күш әсер еткендегі 5 м/с² үдеумен қозғалатын дененің массасы /2кг/

10 Н күштің әсерінен серіппе 0,1 м-ге ұзарды. Серіппенің қатаңдығы  <100 Н/м>

10 с ішінде автомобиль 400 м жол жүріп өткенде жылдамдығын 3 есе арттырды. Егер автомобильдің қозғалысы бірқалыпты үдемелі болса, онда оның үдеуі <4 м/с2 >    

10 см-ден 15 см-ге дейін созылған қатаңдығы 300 Н/м серіппенің потенциалдық энергиясының өзгерісі <1,875 Дж.>

100 м  ара қашықтағы екі дененің тартылыс күші  F. Егер ара қашықтықты 50 м-ге арттырсақ, онда тартылыс күшінің мәні  <F/2,25 >

100 м биіктікте аэростаттан тас құлайды. Егер аэростат бірқалыпты 5 м/с жылдамдықпен көтірілсе, тастың жерге түсу  уақыты  (g = 10м/с2) <5 с>

100 м3 суды 4 м биікттікке 10 мин ішінде көтерген, двигателінің қуаты 20 кВт насостың ПӘК-і (ρ = 1000кг/м3 ; g = 10 м/с2) <33 %.>

1000 С температураға дейін қыздырылған мыс дене массасы сондай суға салынғанда 300 С температурада жылулық тепе-теңдік орнады. Судың бастапқы температурасы (С,=380, C.=4200) * 23,70 С *

100м биіктікпен құлаған дененің жерге соғылғандағы жылдамдығы мен құлау уақыты  (g=10m/c)          <45m/c; 4,5с.>  

10-7 Кл заряд тұрған нүктедегі электр өрісінің кернеулігі 5 В/м. Зарядқа әсер ететін күш   <5•10-7 Н>

12 м/c жылдамдықпен қозғалған автомобильдің тежелу уақыты 3 с болғанда, толық тоқтағанға дейінгі жүрген жолы  <18 м.>

120 м қашықтықта спортшының жылдамдығы 7 м/с-тан 9 м/с-қа дейін өзгерсе, спортшының қозғалыс уақыты <15 с.>

120 орамы бар катушкадан 7,5 А тоқ өткенде,оның магниттік ағыны 2,3 мВб болса, катушкадағы магнит өрісінің энергиясы  <1 Дж>

120 орамы бар катушкадан 7,5 А тоқ өткенде,оның магниттік ағыны 2,3 мВб болса, катушкадағы магнит өрісінің энергиясы <1 Дж>

12Н күштің әсерінен 10 м қашықтықта 8 м/с бастапқы жылдамдықпен қозғалып келе жатқан,массасы 5кг дененің соңғы жылдамдығы  <10,6 м/с>

15 л керосинді 6 м биіктікке көтергендегі ауырлық күшінің жұмысы  (ρкер= 0,8 ∙103 кг/м3, g = 10 м/с2 )  <720 Дж>

15 м биіктіктен еркін құлап түскен, массасы 300 г дененің жерден 5 м қашықтықтағы ауырлық күшінің жұмысы (g =10 м/с2)  <30 Дж>

15 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған массасы 500 г доптың ең жоғарғы нүктесіндегі потенциалдық энергиясы <56,25 Дж.>

15 мс жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған дененің жерге қайта түсу жылдамдығы (Ауамен үйкелісті ескермеңіздер) * 15 мс *

1500 кГц жиілікпен жұмыс жасайтын радиостанция генераторы контурының сыйымдылығы 400 пФ. Контур индуктивтілігі   (с = 3•108 м/с) <28 мкГн.>

18 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан велосипедші таудан түсе бастайды. Егер оның үдеуі 0,8 м/с2  болса, 6 с-тан  кейін велосипедшінің жылдамдығы  <9,8 м/с.>

19 м/с>

19,6 м биіктіктен еркін құлаған дене жолдың 3/4 бөлігін өтетін уақыт (g = 10 м/с2) <1 с.>

1-күйден 2-күйге өткенде, берілген массадағы идеал газдың қысымы * азаяды *

2 км биіктіктен түсіп келе жатқан массасы 20 мг жаңбыр тамшасына әсер ететін ауырлық күшінің жұмысы (g=10 м/с2) <0,4 кДж>

2 м/с тұрақты жылдамдықпен 5 с, сонан соң 0,4 м/с2 тұрақты үдеумен 5 с қозғалған катердің жүрген жолы <25 м.>

2 м/с2тұрақты үдеумен қозғалған автомобильдің сол мезеттегі жылдамдығы    10 м/с. Осыған дейінгі 4 с-та жүрген жолы мен жылдамдықтың өзге <24 м, 8 м/с -қа.>

2 м³ газдағы молекулалар санын анықтаңыз. Газдың қысымы 150 кПа, темп 27ºС ( k=1.38 ) / 7,2•1025 /

2 с ішінде 5 кДж жұмыс жасайтын дененің қуаты <2,5 кВт.>

2 сек-та индукциясы 0,4 Тл өзгеретін, айнымалы магнит өрісінде, диаметрі 40 см катушка орналасқан . ЭҚК 251,2 В-қа тең. Катушканың орам саны   <10000.>

2,5•104 Па тұрақты қысымдағы ыдыста газ бар. Газға берілген 6•104  Дж  жылудың әсерінен ,ол 2 м3-ке ұлғайды. Ішкі энергияның өзгерісі. <1•104 Дж.>

20 Гц жиілікте жұмыс істейтін радиохабарлағыш толқынының периоды * 5•10-8 с *

20 м биіктіктен еркін түсетін массасы 20 кг  дененің Жер бетінен 1 м қашықтықтағы потенциалдық  және кинетикалық энергиялары  (g = 10 м/с2) < 200 Дж, 3800 Дж.>

20 м/с жылдамдықпен қозғалған автомобиль 5 с кейін кенеттен тоқтады. Автомобильдің тежелу жолы ,<50 м.>

20 м|с жылдамдықпен қозғалған дененің кинетикалық энергиясы 400 Дж болса, оның массасы * 2 кг *

20 моль газы бар, баллондағы газ  молекулаларының саны.   <1,2•1025 кг.>

20 Н күш әсер еткен дене 2,5 м/с2 үдеумен қозғалады. Дененің массасы  <8 кг.>

20 Н күштің әсерінен балалар пистолетінің серіппесін 3 см-ге жиырған кездегі потенциалдық энергиясы  <0,3 Дж>

2000 м биіктіктен құлаған дененің, соңғы 100 м ушып өтетін уақыты <0,5 с.>

2000 орамды соленоидта 120 В индукция ЭҚК-і қоздыратын болса, магнит ақынының өзгеру жылдамдықы    <60 мВб/с.>

220 В арналған электр шамын, 110 В ток көзіне қосамыз. Шамның кедергісі өзгермейді деп алып, қуатын салыстыр.  <4 есе кемиді.>

24 Н күштің әсерінен қозғалатын дененің қозғалыс теңдеуі берілген:  x=3t+0,3t  Осы дененің массасы  <40 кг.>

250 км қашықтықты 0,5 сағатта өткен ұшақтың жылдамдығы <500 км/сағ.>

25м биіктіктен ағаш сынығы 2,5с ішінде құлап түскендегі ауаның орташа кедергі күшінің ауырлық күшіне қатынасы ( <0,2>

26,2 м/с2.>

2730 С температурадағы газ 2 м3 көлемді алып тұрады. 5460 С  температурада және сол қысымда газ көлемі.  <3 м3.>

3 с ішінде маятник 6 тербеліс жасайды. Тербеліс периоды   <0,5 с>

3,2 м биіктіктен массасы 2 кг дене вертикаль орналасқан серіппеге құлағанда,  орташа мәні 0,8 кН серпінділік күшін тудырады. Серіппенің сығылуы  <1,6 см>

30 м/с бастапқы жылд-пен тік жоғары лақтырылған тастың жерге т у (g=10) * 6 с *

36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған массасы 1000 кг дененің кинетикалық энергиясы <5∙104 Дж.>

36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған массасы 1т автомобильдің кинетикалық энергиясы   <50 кДж >

36 кмсағ жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 1000 кг автомобильдің кинетикалық энергиясы * 5∙104 Дж *

39,2 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары атылған жебенің көтерілу биіктігі және 5 с кейінгі орын ауыстыруы мен жүрген жолы  (g = 10 м/с2 )   <78,4 м; 73,5 м; 83,3 м.>

4  >

4 К  температура Цельсий шкаласында:  < -2690 С. >

4 м биіктіктегі терезеден лақтырылған тас үйдің қабырғасынан 3 м қашықтыққа түсті. Тастың орын ауыстыру модулі <5 м.>

4 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 3 кг дененің кинетикалық энергиясы    <24 Дж>

4 м/с жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған массасы 0,5 кг дененің ең жоғарғы биіктікке көтерілгендегі кинетикалық энергиясының өзгерісі (g=10 м/с2)  <-4 Дж>

4 моль бір атомды идеал газдың температурасын 200 К дейін кемітсек, оның ішкі энергиясы.   <≈ 10 кДж.>

4 нКл зарядтан 3 см қашықтықта өрістің кернеулігі 20 кВ/м-ге тең. Сұйықтың диэлектрлік өтімділігі ( k=9 ) / ε = 2 /

4 с ішіндегі дененің жүрген жолы  <8 м>

4,05 м биіктіктен массасы 3 кг дене вертикаль орналасқан серіппеге құлағанда 10 см-ге сығады. Серіппеге қатандығы <24,3 кН/м.>

40 м.>

400 м/с жылдамдықпен тосқауылға тиген  массасы 24г оқ 0,5 м жол жүріп тоқтау үшін қажетті кедергі күші  <3,8 кН.>

400 м/с жылдамдықпен ұшқан оқ валға тиіп, аялдамаға дейін 0,5 м жүріп өтеді. Массасы 24 г оқтың қозғалысына валдың жасаған кедергі күші.  <3,8 кН.>

40м биіктікте қандай  аққан судың барлық  кинетикасы енергиясы  жерге түскенде судың ішкі энергиясына айналса су темп-ң өгерісі   * 0,1 К * 

40м биіктікте қандай  аққан судың барлық  кинетикасы енергиясы  жерге түскенде судың ішкі энергиясына айналса су темп-ң өгерісі   * 0,1 К * 

49 м/с бастапқы жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған дененнің 10 с кейінгі жүрген толық жолы мен орын ауыстыруы  (g = 10 м/с2 )    <245 м; 0 м.>

4Н күштің әсерінен 0,5 м/с2 үдеу алған дененің массасы  <8 кг>

5 кДж толық жұмыс жасаған ПӘК-і 75% қондырғының пайдалы жұмысы <3,75 кДж.>

5 кПа.>

5 м биіктіктен құлап жерге түсуге 2 м қалғанда, массасы 3 кг тастың кинетикалық энергиясы (g = 10 м/с2) <90 Дж.>

5 м биіктіктен, массасы 3 кг дененің Жер бетінен 1 м қашықтықтағы кинетикалық энергиясы (g =10 м/с2)  <120 Дж>

5 м биіктіктен, массасы 3 кг дененің Жер бетінен 2 м қашықтықтағы кинетикалық энергиясы (g=10 м/с2  90 Дж

5 м биіктіктен, массасы 3 кг дененің Жер бетінен 3 м қашықтықтағы кинетикалық энергиясы (g=10 м/с2)   <60 Дж>

5 м/с жылдақпен мұздың бетінде лақтырылған тас бастапқы нүктесінен 25 м қашықтықта тоқтады. Қозғалыстың бастапқы 2 с-ғы тастың жолы < 9 м.>

5 минутта 5 м биіктікке көлемі 4,5 м³ су жіберетін насостың орташа қуаты ( g = 10, ρ = 1000 ) * 750 Вт *

5 с ішінде бір айналым жасаған нүктенің, шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалысындағы, бұрыштық жылдамдығы < ≈1,26 рад/с.>

5 с ішінде өткізгіш қимасы арқылы өтетін заряд 50 Кл болса, онда ток күші   <I = 2А>

5,4•107 Дж жылу мөлшері бөліну үшін жағатын спирттің массасы (gк= 26 МДж/кг)  < ≈  2 кг >  

5∙10-9 және 6∙10-9 Кл-ға тең екі заряд 12∙10-4Н  күшпен тебілу үшін, оларды  қажетті қашықтық  (k = 9∙109) < 1,5 см>

50 Н күш 900 бұрыш арқылы екінші күшпен әсерлесіп, модулі 130 Н болатын үшінші күштің әсерімен теңеседі. Барлық күштер бір нүктеге түсірілген. Екінші кү<120 Н>

50 Н күштің әсерінен жер бетінен 10 м биіктіктегі 4 кг дененің кинетикалық энергиясы (g = 10 м/с2)  <100 Дж.>

500 орам сымы бар соленоидта 4 мс уақыт ішінде магнит ағыны 77 мВб-ден 5 мВб-ге дейін бірқалыпты кемиді. Соленоидтағы индукцияның ЭҚК-і < 9 кВ >

500 орам сымы бар соленоидта 4 мс уақыт ішінде магнит ағыны 77 мВб-ден 5 мВб-ге дейін бірқалыпты кемиді. Соленоидтағы индукцияның ЭҚК-і <9 кВ>

54 км/сағ жылдамдықпен қозғалатын электровоздың қуаты 600 кВт. Электровоздың ПӘК-і 75% болса, оның тарту кушін анықтаңыз / 30 кН /

54 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келе жатқан поездың терезесі алдында отырған жолаушы, 36 км/сағ жылдамдықпен қарсы қозғалып келе жатқан ұзы   <6 с.>

54 км/сағ жылдамдықпен көкжиекке  600 бұрышпен бұрыла қозғалған  мотоциклшінің сызған дөңгелегінің радиусы  <

6 км/сағ жылдамдықпен жүзген салда перпендикуляр бағытта 8 км/сағ жылдамдықпен адам жүріп келеді. Жағамен байланысқан жүйедегі адам жылдамдығы <10 км/сағ.>

6 м/с жылдамдықпен бірінші велосипедші жолды 3 с жүріп өтті. Сол жолды 9 с жүріп өткен екінші велосипедшінің жылдамдығы <2 м/с.>

6,2 м/с2 үдеумен жоғары көтерілген, биіктігі 6 м лифтінің төбесінен құлаған болттың құлау уақыты ,,, <0,5с.>

6,3 м/с2 удеумен сұйықтыққа батырылған. Сұйықтың тығыздығы      <1000 кг/м3.>

60 км/мин жылдамдықпен қозғалған массасы 100 кг ракетаның кинетикалық энергиясы  <5•107 Дж.>

       60 км/мин жылдамдықпен қозғалыстағы массасы 100 кг зымыраның кинетикалық  энергиясы         <5∙107Дж >

60 кммин жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 100 кг зымыранның кинетикалық энергиясы * 5 107 Дж *

72 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан поезд станцияға жақындағанда тежеле бастады. Үйкеліс коэффициенті 0,005 болса, поездың толық тоқтауына кеткен уақыты <6,7 мин.>

72 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан поезд терезесінің алдындағы жолаушы 32,4 км/сағ жылдамдықпен қарсы өткен поезды 10 с бойы көреді. Қарсы күдескен поездың ұзындығы <290м >

72 км/сағ жылдамдықпен қозғалған поезд станцияға жете бере 1м/с2 үдеумен тежеле бастады. Толық тоқтағанға дейін жүрген жолы <200 м.>

74 кВт Мылтықтан атылған оқ 1000м/с бастапқы жылдамдықпен, содан соң 500 м/с жылдамдықпен жерге құлады. Егер оқтың массасы 10г болса, онда кедергі күшінің жұмысы  <3750 Дж >

8 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған массасы 500 г доптың ең жоғарғы нүктесіндегі толық энергиясы  <16 Дж.>

8 мс бастапқы жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 2 кг денені тоқтату үшін орындалатын жұмыс * 64 Дж *

8 сағат бойы жұмыс істейтін сварка агрегатының қолданған электр энергиясының құнын анықтаңдар. Егер оның клеммаларындағы кернеуі 100   <640 теңге.>

80 км жолды  160 км/сағ жылдамдықпен жүріп өткен дененің қозғалыс уақыты   <1800 с.>

8π с-1 бұрыштық  жылдамдықпен айналған маховиктің  1000 айналымды жасайтын уақыты  <250 с.>

Cурет бойынша 5 c  ішіндегі дененің орын ауыстыруы <15 м>

F=3 Н  күштің әсерінен  6 см-ге ұзарған серіппенің қатаңдығы  <50 Н/м.>

F1, F2, F3, F4 (суретте) күштерін қосудың  ОX  осіне проекциясы   <2 кН.>

h биіктікте  тұрған денені жоғары көтеріп қойғанда, оның потенциялдық   эненргиясы 2 есе артты. Көтерілген дененің нөлдік деңгейден биіктігі /2h/

I = 10 А  ток  t = 10 мин уақытта  тасымалдайтын заряд.  <6000 Кл.>

mc2 λ/hν өрнегінің СИ жүйесіндегі өлшем бірлігін анықтаңыз. Мұндағы m-масса, с-жарық жылдамдығы.... * м *

Q = 4•1026 Дж энергия алу үшін, жағылатын тас көмір массасы.   (q =2,7 •107Дж/кг).  < 1,48•1019 кг >

q зарядын электростатикалық өрістен φ¹ нүктесінен φ² потенциал нүктесіне ауыстырды. Зарядтың орын ауыстыруының жұм <1) А = q(φ¹ - φ²); 1>

q1 = -5q және q2 = 7q зарядтармен зарядталған бірдей метал шарларды бір-біріне жақындатып қайта орнына әкелді, ал сода…..  < q1 = 1q, q2 = 3q, q3 = 3q>

q1 = 5q және q2 = 7q зарядтармен зарядталған бірдей металл шарлар,  бір-біріне жақындатып, қайта орнына әкелді, содан кейін екін….. <q1 = 6q, q2 = 2q, q3 = 2q>

q1 = 6 нКл электр заряды бар су тамшысы басқа g2 = -3 нКл электр заряды бар су тамшысымен біріккен. Пайда болған тамшының заряды  <3 нКл.>

R=6 Ом кедергідегі кернеудің түсуін анықтаңдар, егер 10 с ішінде ол арқылы 3 Кл заряд тасымалданатын болса   <1,8 В>

S (t) графигінде жылдамдығы үлкен дене <1.>

t1 = 400 C-тағы 200 г суды  t2 = 200 С-тағы 100 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы. <330 C.>

x=0,25 cos 2t қозғалыс теңдеуімен тербелетін математикалық маятник жүгі үдеуінуң амплитудасының модулі <1 м/с2.  >

α-,β- және γ- сәлу шығаруларының магнит және электр өрістерінде көбірек ауытқитыны * β- сәулесі *

а = 3g үдеумен тік жоғары көтерілген зымырандағы массасы 10 кг дененің салмағы  < 400 Н>

А нүктесінде орналасқан  q  зарядтың электр өріс кернеулігі (сурет)мына вектор бойымен бағытталған.  <5.>

А нүктесінде орналасқан q зарядтың электр өріс кернеулігі  (сурет) мына вектор бойымен бағытталған  <5.>

А нүктесіндегі электр өрісінің потенциалы 100 В, В нүктесіндегі потенциалы 200 В. Шамасы 5 мКл зарядты А нүктесінен В нүктесіне орын ауыстырғанда эле  <-0,5 Дж>

АВ жазық айнаға a = 300 бұрышпен жарық сәулесі түседі. Айнаны g = 200-қа бұрады. Енді алғашқы түскен сәуле мен шағылған сәуле арасындағы бұрыш  <1000>>

Авариялық тежелудегі үйкеліс коэффициенті 0,4 жылдамдығы 12 m/c автобустың тежелу уақыты   ( g = 10)  <3 с>

Автобус  маршрутқа шығып, кешке қайтып келді.Осы уақытта есептегішінің көрсеткіші 500 км-ге артты. Автобустың жүрілген жолы мен орын ауыстыру м <500 км; 0>

Автобус 20 м/с жылдамдықпен бірқалыпты қозғала отырып тежеле бастайды, оның 5 с-тан кейінгі тежелу жолы  <50 м>

Автобус доңғалақтырының жолмен сырғанау үйкеліс коэффиценті 0,25, жылдамдығы 36км/сағ болса, горизонталь жолдан бұрылу доғасының ең…  <40 м>

Автобус тұрған орнынан кенет қозғалғанда жолаушылардың қозғалу бағыты * Артқа*

Автомат 1 минутта  100 рет атады. Егер оқтың массасы 9 г , жылдамдығы 10³ м/с болса , онда автоматтың мерген иығына әсер ететін орташа күш / 15 H /

Автомобиль 10м/с бастапқы жылдамдықпен қозғала отырып 2,5м/с2 үдеумен тежелсе оның тежелу жолы <20 м>

Автомобиль 72 км/cағ жылдамдықпен қозғалады, дөңгелектерінің жолмен үйкеліс коэффициенті 0,7. Ең аз тежелу жолы (g=10 м/с  < ≈29м>

Автомобиль 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалады. Кинетикалық энергиясын екі есе арттыру үшін оның қозғалу жылдамдығы   <20 √2 м/с >

Автомобиль батыс бағытта 80 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. Оған басқа автомобиль қарсы, сондай жылдамдықпен қозғалуда. Біраз уақыттан соң автомобильдердің ара қ <225 с >

Автомобиль горизонталь жолмен қозғалып келеді. Үйкеліс коэффициенті  0,2.  Двигательді өшіргеннен кейін 4 с өткен соң, оның жылдамдығы екі есе к <16 м/с.>

Автомобиль двигателінің массасы 1,3 т, алғашқы 75 м жолды 10 с ішінде өткендегі кедергі коэффициенті 0,05-ке тең. Автомобиль двигателінің жұмысы  <195 кДж >

Автомобиль Жерге қатысты 15м/с жылдамдықпен жүріп келеді. Автомобилдің 10 мин ішіндегі Жерге қатысты жүрген жолы  <9000 м>

Автомобиль жолға қатысты 15 м/с жылдамдықпен жүріп келеді. Осы жолмен,дәл сол бағытта 5м/с жылдамдықпен велосипедші жүріп келеді. Автомобильдің велосипедшіге қатысты < 6000 м>

Автомобиль жолға қатысты 15 м/с жылдамдықпен қозғалады. Осы жол бойымен, дәл сол бағытты 5 м/с жылдамдықпен велосипедші жүріп келеді. Автомобильдің велосипедшіге қатыс <10м/с >

Автомобиль жолдың бірінші жартысын 72 км/сағ жылдамдықпен, екінші жартысын 30 м/с жылдамдықпен жүріп өтті. Барлық жолдағы автомобильдің орташа жылдамдығы <24 м/с>

Автомобиль жолдың бірінші жартысында 72 км/сағ жылдамдықпен, ал екіншісінде 30 км/сағ жылдамдықпен қозғалды. Автомобильдің барлық жолдағы ор <42,4 км/сағ>

Автомобиль жолдың түзу сызықты бөлігінде тежеледі. Үдеу векторының бағыты  <қозғалысқа қарсы.>

Автомобиль орнынан жылжып,үдемелі түзу сызықты қозғалады. Үдеу  векторы  < автомобильдің қозғалысымен бағыттас.>

Автомобиль өз сапарында уақыттың төрттен бір бөлігі 36 км/сағ, ал қалған уақыт бөлігін 54 км/сағ жылдамдықпен қозғалса, оның орташа жылдамдығы  <49,5 км/сағ>

Автомобиль тұрақты 0,5м/с2 үдеумен тыныштық күйден таудан түсе бастайды. 20с ішіндегі автомобильдің орын ауыстыруы  <100 м>

Автомобильдің жылдамдығы 10 с уақытта 10-нан 6 м/с-ке дейін кемиді. Жылдамдықтың уақытқа тәуелділік формуласы және 20 с кейінгі жылд  <υх(t)=10-0,4t, υ=2 м/с.>

Ағыс жылдамдығы 3,24 км/сағ. Ені 120м өзенді жүзгіш суға қатысты 5км/сағ жылдамдықпен, ағысқа перпендикуляр бағытта қозғалады. Жүзгіштің жағаға қатысты орны ауысты <143 м>

Адам бір жұмысты бірінші рет 15 минутта, екінші рет 45 минутта орындады. Өндіретін қуаттарын салыстырыңыз < N1=3N2 >

Адам дыбысы толқынының ұзындығы 33 см-ден 4 м аралығында. Оған сәйкесті тербеліс жиілігінің диапозоны: ( Дыбыстың таралу жылдамдығы 340 м/с ) * ( 85+1030 ) Гц *

Адамның есту мүшесі 20-дан 20000 Гц-ке дейінгі жиіліктегі толқындарды қабылдайды. Адамның қабылдайтын дыбыс толқыны ұзындығының интервалы * 1,7 см же 17м *

Адиабаталық процесс кезінде 400 Дж жұмыс атқарғандағы газдың ішкі энергиясының өзгерісі.  <400 Дж>

Адиабаталық ұлғаюда идеал газ А/ жұмыс жасайды. Сонда орындалатын теңдік  <Q=0, ∆U=-А/.>

Айналық бетке жарық сәулесінің түсу бұрышы 200 . Шағылған сәулемен айна жазықтығы арасындағы бұрыш:  <700>

Айнымалы кернеудің әсерлік мәні.  < U = Um/_/2 >

Айнымалы ток тізбегіндегі конденсатордың заряды мынадай заңдылықпен өзгереді:  q = 44•10-4coswt. Кернеу Um =220 В. Конденсатордың c…<С = 20 мкФ>

Айнымалы ток тізбегіндегі ток күшінің өзгеру заңдылығы: i=0,01sin20πt. Ток күші тербелісінің амплитудасы / 0,01 А /

Айнымалы токтың жиілігі 50 Гц-ке. Айнымалы ток жүйесінің тербелісі  периоды    <0,02 с. >

Аккумулятор батареясының ЭҚК-і 12 В, тізбектегі ток күші 4 А, ал ұштарындағы кернеу 11 В. Қысқа тұйықталудағы ток шамасы. <48 А.>

Актив бөлігінің ұзындығы 0,25 м, индукциясы 8 мТл біртекті магнит өрісінде магнит индукциясының векторына 300 бұрыш жасай 5 м/с жылдамды  <5 мВ>

Актив кедергісі бар тізбек бґлігі арќылы ґтетін зарядтыѕ ґзгеру заѕдылыєы: q=10-² sin 28,2 t Актив кедергісі бар тізбек бґлігі арќылы ґтетін ток кїшініѕ јсерлік мјні   <0,2 A.>

Алғашқы  «Восток» ғарыш кемесінің Жерді айналу периоды 90 мин. Жерден көтерілу биіктігі 320 км. Жердің радиусы 6400 км. Ғарыш кемесінің жылдамдығы  <7,8 км/с>

Алғашқы жылдамдығы 44м/с тік жоғары лақтырылған дененің көтерілу биіктігі (g=10m/c)    <100 м.>

Альфа – сәулесі дегеніміз: / Гелий атомы ядроларының ағыны /

Ампер күшінің бағытын анықтайтын ереж  <Сол қол ережесі>

Ампер күшінің бағытын анықтауға болады C) Сол қол ережесі бойынша.

Амплитудасы 4 см дене 2 с период бойы тербеледі. Дененің тербеліс теңдеуі   < x = 0,04sin πt >

Аңшы мылтық даусының жаңғырығын 4,5 с өткен соң естиді.Мылтық даусын шағылдыратын бөгеттің орналасу қашықтығы (дыбыстың таралу жылдамдығы 340 м/с)  <765 м.>

Анықтамаға сәйкес тең үдемелі үдеудің формуласы  < a = υ-υ0/t >

Арақашықтығы 90 м A және B нүктесінен бір уақытта бір бағытта 5 м/с және    2 м/с жылдамдықпен шықса, бірінші дененің  екіншіні қуып жету уақыты <30 с.>

Аралық бұрыштары 1200 болатын, бір нүктеге түсірілген модулі 10 Н-ға тең,  екі бірдей күштердің әсері, үшінші күштің әсерімен теңеседі. Үшінші күштің м <10 Н.>

Арбаша көлбеу жазықтықпен бірқалыпты үдемелі қозғалады. Арбашaның орын ауыстыру проекциясы Sx = 2t2 заңы бойынша өзгереді. Осы кезде <aрбашының үдеуі 4 м/с2-қа тең.>

Арқан тарту жарысына 4 адам қатысады. Олардың екеуі  F1=250 Н және F2=200 Н күштерді түсіріп оң жаққа,қалған екеуі  F3=350 Н және F4=50 Н күштерді <50 Н, оңға>

Арқанның рұқсат етілген кернеуі 20 Гпа. Жер қыртысының кедергісі 1,6 ∙104 Н болсаб онда арқанның ауданы / 8 мм² /

Атмосфералық қысым  750 мм.сын.бағ. тең. Торричелли түтікшесіндегі сынап бағанының биіктігі.  <750 мм.>

Атомдық ядросында 3 протон мен 4 нейтроны бар бейтарап атомның электрондық қабықшасындағы электрондар саны * 3 *

Атомдық ядросында 3 протон мен 4 нейтроны бар бейтарап атомның электрондық қабықшасындағы электрондар саны <3.>

Атомның оң зарядталған бөлігі   <ядро>

Атомның теріс зарядталған бөлігі  <сыртқы қабаты>

Ауа шарын биіктікке көтеру кезінде оған әсер етуші Архимед күші   <азаяды>

Ауаның температурасы 20˚С. Ауадағы су буының қысымы 1160 кПа, ал осы температурадағы қаныққан бу қысымы 2330 кПа болғандағы ауаның салыст <≈ 50%>

Ауаның ылғалдылығын өлшейтін құрал.  <Психрометр.>

Ауасы бар жазық конденсатордың астарларының ара қашықтығын 2 есе арттырып, арасына өтімділігі 4-ке тең диэлектрик орналастырса, конденсатордың электр сиымдылығы * 2 есе артады *

Ауданы 200 см2, ара қашықтығы 1см жазық конденсатордың өріс кернеулігі500 кВ/м, өрістің энергиясы    <2,2∙10-4 Дж.>

Ауданы 400 см2 контурда 0,04 с уақыт ішінде магнит индукциясы 0,2 Тл-қа дейін бір қалыпты кемігенде, 0,6 В ЭҚК-ін тудырады. Магнит индукциясының бастапқы мәні   <0,8 Тл.>

Ауданы 400 см2 контурда, индукциясы 0,5 Тл магнит өрісі 0,01 Вб магнит ақынын тудырады. Контур жазықтықының нормалі мен магнит индукция векторының арасындағы бұрыш  <600.>

Ауданы 50 см2  цилиндр пішінді 2 л су құйылған ыдыстың түбіне түсіретін судың қысымы    <4•103 Па.>

Ауданы 800 см2-қа тең рама, индукциясы 0,1 Тл біртекті магнит өрісінің индукция сызықтарына перпендикуляр болатындай орналастырылған. Рам.. <5 А>

Ауданы S жазық * BSsina *

Ауданы S тұйықталған жазық өткізгішті (контурды) индукциясы B біртекті магнит өрісіне орналастырған. В вект…. <BS cosa>

Ауыр жүк тартатын жылқы тұқымдарының жарысында олардың бірі бірқалыпты қозғалып, массасы 23 т жүкті жеткізді. Аттың тарту күші 2,3кН бо… <0,01>

Аялдамадан шыққан автобус үдемелі қозғала үшінші секундта 2,5 м жол жүрсе, оның бесінші секундтағы жүрген жолы  <4,5 м.>

Бақылаушы биік таудың баурайынан 200 м қашықтықта тұр. Өзінің қатты дауыстаған сөзінің жаңғырығын еститін уақыты (дыбыстың таралу жылдамдығы 340 м/с)  <.≈ 1,2 с.>

Бақылаушы судың бетінен тоған жоғарыдан төмен қарайды, ТТ1м. ККТА.(n=1,33) *0,75*

Бала массасы 100 г допты бір нүктеден тік жоғары лақтырып, осы нүктеде қайтадан ұстап алды. 5 м биіктікке көтерілген доптың барлық жолындағы ауы… <0>

Бала массасы 100 г допты бір нүктеден тік жоғары лақтырып, осы нүктеде қайтадан ұстап алды. 5 м биіктікке көтерілген доптың жоғары көтерілг…  <5 Дж>

Бала массасы 100 г допты бір нүктеден тік жоғары лақтырып, осы нүктеде қайтадан ұстап алды. 5 м биіктікке көтерілген доптың төмен түск… <5 Дж>

Балқу температурасында алынған, массасы 4 кг қорғасынды балқытуға қажет жылу мөлшері.     (λ=0,25•105Дж/кг). < 1•105 Дж >

Бастапқы жылдамдығы 8 м/с, массасы 2 кг денені тоқтату үшін атқарылатын жұмыс    <64 Дж>

Бастапқы жылдамдығы υ,=10 м/с дене тұрақты үдеумен түзу сызықты қозғала отырып, 5 с ішінде υ,=30 м/с жылдамдыққа йе болады. Осы уақытта дененің жүоген жолы * 100 м *

Бастапқы жылдамдығы нөлге тең, еркін құлаған дененің 6 с-тан кейінгі жылдамдығы ( g=10 м/с ) * 60 м/с *

Бастапқы жылдамдығы нөлге тең, массасы 2,5 кг жүк 10 м биіктіктен құлайды. Түсе бастағаннан 1 с өткенде оның потенциалдық энергиясының өзгерісі <125 Дж.>

Бастапқы жылдамдық модульінің б-ген шамасында дененің ұшу уа-ты мах болу үшн, б-шы *45*

Бастапқы жылдамдықсыз 20 м биіктіктен суға секірген адамның, 10 м тереңдікке сүңгіп кеткенде, тоқтағанға дейінгі суда қозғалған уақыты <1 с.>

Бастапқы жылдамдықсыз 30 м биіктіктен құлаған массасы 4 кг дененің потенциалдық энергиясы 3 есе кеміген кезде кинетикалық энергиясы (g = 10 м/с2)  <800 Дж.>

Бастапқы жылдамдықсыз мұнарадан құлаған дене жолдың екінші жартысын 1 с жүріп өтсе, мұнараның биіктігі <≈58 м.>

Бастапқы кинетикалық энергиясы 400 Дж және массасы 2 кг тасты тік жоғары лақтырған. Тастың жылдамдығы 10 м/с болғандағы көтерілу биіктігі / 15 м /

Бастапқы кинетикалық энергиясы 49 Дж массасы 0,25 кг допты вериткаль жоғары лақтырғанда, кинетикалық және потенциалдық энергияларының теңесетін биіктігі  (g = 10 м/с2) <10 м.>

Бастапқы температурасы 100 С, көлемі 0,5 л су шайнекте қайнап суалған, Артық жұмсалған жылу мөлшері ( L=2,3, ρ=1000 ) * 1,15 ∙106 Дж *

Бастапқы температурасы То болатын 1 моль бір атомды идеал газдың көлемін изобаралық жолмен 3 есе арттыру үшін қажетті жылу мөлшері  / 5 RTo /

Бастапқы ұзындығы ℓ0 серіппені біріншісінде А1 жұмыс жасап 2 ℓ 0 дейін созса, екіншісінде 2 ℓ 0 – дан 3 ℓ 0 – ге дейін созу үшін А2 жұмыс жасалса, А1/А2  <3/5.>

Баяулаған изотермиялық  процесте  газға 8•106 Дж жылу берілді. Газдың  жасаған жұмысы.  <8•106 Дж.>

Бейтарап су тамшысы екіге бөлінді. Біріншісінің заряды -2q. Екінші су тамшысының заряды   <+2q>

Бекітілген, 400 Н күштің әсерінен сығылған, потенциалдық энергиясы 8 Дж серіппенің қатаңдығы <104 Н/м>

Белгілі бір ара қашықтықта массалары бірдей денелер өз-ара тартылады. Егер бір дененің массасын 200 кг-ға артырсақ, олардың тартылыс күші 3 есе артады  <100 кг.>

Белгілі бір ара қашықтықта массалары бірдей денелер өз-ара тартылады. Егер бір дененің массасын 300 кг-ға кемітсек, олардың тартылыс күші 15%-ке кем  <2000 кг.>

Белгісіз биіктіктен дене 10 м/с бастапқы жылдамдықпен горизонталь лақтырды. Дененің жылдамдық векторы көкжиекке 450 бұрышпен бағытталатын уақыты < 1 с>

Бетке перпендикуляр бағытта әрекет ететін күштің осы беттің ауданына қатынасымен анықталатын физикалық шама  <қысым.>

Биіктігі 30 м су станциясында әрбір секундтта құлаған, 17т судың беретін электр қуаты 10 МВт болса, механикалық энергияның электр энергиясына… <51 %>

Биіктігі 4 м-ге лақтырылған тас қабырғадан 3 м қашықтыққа түссе, тастың орын ауыстыруы <5 м.>

Биіктігі 6 м ағаштан алма құлады. Құлау уақыты (g = м/с2) <1,1 с>

Биіктігі 6 м ағаштан алма құлап түсті. Оның құлау уақыты және жерге түсу жылдамдығы  (Ауа кедергісін ескермеңдер)   (g = 10 м/с2)  < 1,1 с, 11 м/с.>

Биіктігі 80 м көлбеу мұнарадан бастапқы жылдамдықсыз тасталған тастың құлау уақыты     (g = 10 м/с2)    <≈ 4 с.>

Биіктігі 80 м мұнарадан денені 20 м/с жылдамдықпен горизонталь лақтырды. Дененің мұнарадан Жерге құлау қашықтығы  <80 м>

Бір автомобиль оңтүстіктен солтүстікке 80 км/сағ, ал екінші батыстан шығысқа 60 км/сағ жылдамдықпен жүріп келеді. Екінші автомобильдің біріншіге қатысты жылдамдығы <100 км/сағ >

Бір атомды идеал газды изобаралық қыздыру кезінде оның ішкі энергиясын өзгерту үшін газға берілген Q жылу мөлшерінің жұмсалатын бөлігі * 0,6Q *

Бір атомды идеал газдың 2 молін 50 К-ге қыздырған. Гіэө (R=8,31) * 1246,5 *

Бір қалыпты қозғалыс болатыны   <метродағы  эскалатор қозғалысы.>

Бір қалыпты үдемелі қозғалыс кезіндегі жылд пр * υ=υ+at *

Бір конденсатордың сыйымдылығы екіншісінің сыйымдылығынан 9 есе артық. Бұл конденсаторда энергиялар тен болу үшін< сыйымдылығы аз конденсаторға 3 есе көп>

Бір нүктеге түсірілген F1=3Н және F2=5Н күші векторлары арасындағы бұрыш 1800. Осы күштердің теңәсерлі күші  <2 Н>

Бір нүктеге түсірілген екі күштің арасындағы бұрыш 900, теңәсерлі күшінің модулі 5 Н, ал F1=3 Н болса, F2 мәні  < 4 Н>

Бір нүктеге түсірілген модулдері 120 Н-ға тең екі бірдей күштердің әсері, модулі 207,6 Н үшінші күштің әсерімен теңеседі. Алғашқы екі күштің аралық бұрыш  <600.>

Бір химиялық елемент изотоптарының ошағын түзетін атомдар тобы * Ядролары тек ондағы нейтрондар санымен ерекшеленетін атомдар *

Бір электронын жоғалтқан гелийдің бейтарап атомы   < оң ионға айналады. >

Бірдей металл шарлар, q1= 4q, q2 = -8q q3 = -2q зарядтармен зарядталған оларды бір-біріне жақындатып, қайта орнына әкелді. Әрбір шардың з..<q1 = -2q, q2 = -2q, q3 = -2q>

Бірдей металлды шарлар, q1= 4q және q2 = -8q әртүрлі зарядтармен зарядталғаннан кейін оларды жақындатып, қайта орнына әкелді. Әрбір ша. <q1 = -2q және q2 = -2q >

Бірдей төрт металл шарлардың q1 = -1q, q2 = 5q, q3 = 3q және q4 = -7q зарядтары бар. Алдымен q1және q2 (1- ші зарядтар жүйесі) өзара жақындатып, қа……< 0 және 0>

Бірдей төрт металл шарлардың q1 = 5q, q2 = 7q, q3 = -3 q, q4 = – 1q зарядтары бар. Алдымен q1 және q2 (1 - ші зарядтар жүйесі) өзара жақы….. < 2q және 2q >

Бірінші автомобильдің массасы екіншісінен 18 есе артық, ал жылдамдығы 6 есе кем. Олардың кин.э-ң қатынасы / 2 /

Бірінші ғарыцштық жылдамдықтың өрнегі (Rж - Жер радиусы)       < u=/gRж >

Бірқалыпты горизанталь жазықтықта қозғалып бара жатқан массасы 2 кг денеге 450 бұрышпен тұрақты күш әсер етеді. Дене мен жазықтық беттерінің үйкеліс коэффиценті 0,1 ге тең.  <-2 Дж >

Бірқалыпты қозғалыс кезінде үдеу.   <a = 0.>

Бірқалыпты қозғалысқа сәйкес келетін график < 2>

Бірқалыпты қозғалыстағы денеге әсер ететін күштерге теңәсерлі күш  <F = 0>

Бірқалыпты қозғалыстағы тепловоздың рельстегі қысым күші 25 106Н, үйкеліс коэффициенті 0,03 болса, тарту күші   <750 кН>

Бірқалыпты түзусызықты қозғалған материялық нүктенің жылдамдық векторының бағыты  <қозғалыспен бағыттас траектория бойымен.>

Бірқалыпты үдемелі түзу чызықты қозғалыс S = 8t² (м) теңдеуіндегі үдеудің мәні / 16 м/с² /

Біртекті  электр өрісінің  кернеулігі Е = 30 кВ/м.Осы кернеуліктің бір сызығында  d ≈ 0,3 м кашықтықта орналасқан электр өрісі нүктелерінің арасындағы кернеу...<9 кВ>

Біртекті магнит өрісінде 0,4 Тл индукция векторына перпендикуляр орналасқан, ұзындығы 0,15 м тогы бар өткізгіш, әсер еткен күштің бағытында 0,025  <8 А>

Біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 0,5 м бойымен 3 А ток өтіп жатқан өткізгішке 9 Н күш әсе  <12 Тл>

Біртекті магнит өрісінде орналасқан 100 орам сымнан тұратын соленоидтың индукциясы 2мТл/с жылдамдықпен өзгереді. Радиусы 0,2 м осы соле..<12,5 мВ>

Біртекті магнит өрісінде орналасқан 100 орам сымнан тұратын соленоидтың индукциясы 2мТл/с жылдамдықпен өзгереді. Радиусы 0,2 м осы солено  <12,5 мВ>

Біртекті магнит өрісінің күш сызықтарына перпендикуляр орналасқан ұзындығы 50см өткізгішке 0,12Н күш әсер етеді. Өткізгіштегі ток күші 3А болға   <0,08 Тл >

Біртекті оптикалыќ ортадаѓы жары   <т‰зу бойымен таралады>

Біртекті ортада 2,1•105   км/с жылдамдықпен тарайтын электромагниттік толқын ұзындығы 280 cм. Толқынның вакуумдегі ұзындығы  <400 м.>

Біртекті ортада 2•105   км/с жылдамдықпен тарайтын толқын ұзындығы 40 м. Толқынның вакуумдегі жиілігі   <500 м.>

Біртекті өрісте кернеулігі Е = 2В/м  күш бағытымен заряд 0,2 м қашықтыққа орын ауыстырды. Потенциалдар айырм  <U = 0,4B>

Біртекті электр өрісі электронның  қозғалыс бағытына сәйкес келетін бағыт. <1>

Біртекті электр өрісінің кернеулігі 2Н/Кл  өріс күштерінің сызықтары бойымен 3 Кл заряд  0,5 м қашықтықта орын ауыстырды. Электр өрісіндегі зарядтардың <3Дж>

Бойынан  10 А ток өтетін өткізгішті ампер күші 0,38 Дж жұмыс жасай отыра 25 см қашықтыққа орын ауыстырды. Шамасы 1,5 Тл магнит индукция векто <20 см.>

Бойынан  3 А ток өтетін, ұзындығы 30 см өткізгішке индукциясы 20 мТл магнит өрісінде 9 мН күшпен әсер етеді.  Магнит индукция векторы мен ток бағыты ара <300. >

Болаттан жасалған, температурасы  100 С баллонда массасы 0,5 кг гелий бар. Егер оның  температурасын   300 С дейін жоғарылатсақ, ішкі энергиясы.  <31,2 кДж.>

Бөлменің еденіне түсетін атмосфералық қысым  400 кПа.Бөлменің төбесі мен қабырғасына түсіретін атмосфералық қысым. <400 кПа  қабырға мен төбеге.>

бөлшегі 106 м/с жылдамдығымен ұшады. Магнит өрісінің индукция векторы  <20 мТл.>

Броун (броундық қозғалыс) байқаған қозғалыс * ерітіндіде жүзген бөлшектердің қозғалысы *

Брстапқы жылдамдығы нөлге тең, массасы 1 кг, 3 Н күштің әсерінен қозғалған дененің 2 с-тан кейінгі кинетикалық энергиясы     <18 Дж>

Бүкіл әлемдік тартылыс күшін қолданып, гравитациялық тұрақтының өлшем бірлігін табыңыз * Н∙м²/кг² *

В гидравликалық престің ауданы 1 см2 кіші поршеніне 10 Н күш әсер етеді. Ауданы 0,1 м2  үлкен поршеньге әсер ететін күш.  <10000 Н.>

Вакуумде жиілігі 2 МГц  электромагнитті толқын, біртекті ортада  2•105 км/с жылдамдықпен тарайды. Біртекті ортада тарайтын толқын ұзындығы   <120 м.>

Вакууммен абсолют сыну көрсеткіші n = 1,6 мөлдір ортаға өткен кезде жарықтың таралу жылдамдығы  (вакуумдегі абсолют сыну көрсеткіші nв =1) <1,6 есе кемиді>

Вектордың басы координаттың бастапқы нүктесінде орналасқан, оның соңғы координатасы (3;5;8)м болса. Осы вектордың модулі <9,9м>

Векторлық шаманы ата  <үдеу>

Велосипед-дөңгелегінің құрсау нүктесі оның рамасымен (шабағымен) салыстырғандағы қозғалысы <шеңбер бойымен>

Велосипедші төмен қарай 0,5 мс² үдеумен түсіп келеді. Егер бастапқы жылдамдығы 6 мс болса, оның 30 с-тан кейінгі жылдамдығы * 21 мс *

Велосипедшінің жылдамдығы 18 км/сағ, ал желдің жылдамдығы 4м/с. Желге қарсы қозғалған соққан желді велосипедшімен байланысқан санақ жүйесіндегі  желдің жылдамдығы <1м/с>

Велосипедшінің жылдамдығы 36 км/сағ, ал желдікі 5 м/с. Велосипедшімен байланысқан санақ жүйесіндегі желдің қарсы және қуалай соққандағы жылдамдықтары  <15 м/с, 5 м/с.>

Велосипедшінің жылдамдығы 36км/сағ, желдің жылдамдығы 2м/с. Желмен бағыттас қозғалған  велосипедшімен байланысқан санақ жүйесіндегі желдің жылдамдығы  <8 м/с>

Велосипедшінің жылдамдығының уақытқа тәуелді графигі бойынша бастапқы 4с-тағы үдеуі <  3 м/с2>

Велосипедшінің қозғалыс теңдеуі х =15–10t, 5 сек ішіндегі велосипедшінің орын ауыстыру модулі <50м >

Вентилятор қалақшаларының  бұрыштық айналу жылдамдығы  6,28 рад/с.  30 минуттағы айналым саны   <1800 >

Вертикаль бағыттағы біртекті электр өрісінде массасы 1∙10-9 г және заряды 3,2∙10-17 Кл-ге тең тозаң орналасқан. Егер тозаңның тартылыс күші  электр өр  <3∙105 Н/Кл>

Вертикаль жоғары лақтырылған дененің 1 м биіктікте кинетикалық энергиясы 25 Дж-ға артса, ауырлық күшінің жұмысы <-25 Дж.>

Газ 12,32 л көлемді алып тұрды.  Оны тұрақты қысымда 45 К-ге салқындатқанда көлемі 10,52 л болды. Газдың бастапқы температурасы.  <308 К. >

Газ 300 Дж жылу мөлшері алғанда ішкі энергия 200 Дж-ға артты. Газдың атқарған жұмысын. <100 Дж>

Газ қысымы тұрақты болған жағдайда, оның көлемі 5 есе артатын болса, онда сол газдың температурасы / 5 есе артады /

Газ қыымы 2 есе артқанда, оның кинетикалық энергиясы 2 есе кемиді. Газдың молекулаларының концентрациясы * 4 есе артады *

Газдағы сыртқы күштердің жұмысы ішкі энергияның өзгерісіне тең болатын процесс / адиабаталық /  

Газдардаѓы электр тоѓын тасымалдаушылар   <электрондар мен оњ жєне теріс иондар>

Гараждан шыққан автобус 12 рейс жасайтын болса, такси осы бағытта 6 рейс жасайды. Орын ауыстыруы мен жолын салыстыр <автобус және таксидің жүрген жолы мен орын ауыстыруы бір>

Гармониялық тербелетін дененің амплитудасы 0,15 м және циклдық жиілігі 8 радс. Жылдамдық модулінің ең үлкен шамасы * 1,2 мс *

Гармониялық электромагниттік тербелістер кезінде кернеудің амплитудасы:  < U = _/2U >

Ғарышкеменің Жер бетінен 5RЖ қашықтығына алыстағандағы тартылыс күші <36 есе кемиді>

Ғарышкеменің Жер бетінен жер радиусына тең қашықтыққа алыстағандағы, жерге тартылу күші  <4 есе кемиді.>

Ғарышкеменің Жер бетінен жердің 9RЖ қашықтығына алыстағандағы, жерге тартылыс күші  <100 есе кемиді.>

Ғарышкердің скафандрымен бірге көлемі 120дм3.Оған ауа тарапынан әсер ететін кері итеруші күш  <≈1,5 Н>

Ғарыштық ракета ғарыш айлағынан 45 м/с2 үдеумен ұшты. 1000 м ара қашықтықты ұшып өткен соң, оның жылдамдығы  <300 м/с>

Гелийдің бейтарап атомы бір электронын жоғалтса, онда ол / оң йонға айналады /

Гидравликалық машинада күштен ұтыс алу мынаған тәуелді.  <үлкен және кіші поршеннің аудандарының қатынасына.>

Гидравликалық машинадағы қысым 400 кПа. Кіші поршеньге 200 Н күш әсер етеді. Үлкен поршеннің ауданы 400 м2 . Кіші поршеннің ауданы    <5 ∙10-4м2>

Гидравликалық машинаның жұмыс істеу принципі негізделген заң  <Паскаль заңы.>

Гидравликалық машинаның көмегімен алынған күштің ұтысы ...  <үлкен және кіші поршень аудандарының қатынасына тең>

Гидравликалық престің ауданы 180 м2 үлкен поршеніне 180 кН күш әсер етеді. Кіші поршеннің ауданы 4 м2.  Осы жағдайда кіші поршень престегі май  <400 Н.>

Гидравликалық престің ауданы 2 м2 кіші поршені 200 Н күштің әсерінен 16см-ге төмендеді. Үлкен поршеннің ауданы 8 м2 . Осы жағдайда жүктің көтерілген биік <4 см>

Гидравликалық престің кіші поршені 500 Н күштің әсерінен 15 см-ге төмендеді. Ал үлкен поршень 5 см-ге көтерілді. Ол үшін үлкен поршеньге әсер ететін күш  <1,5 кН>

Гидравликалық престің кіші поршеніне түсірілген күш 400 Н, ал үлкеніне түсірілген күш – 36 кН. Осы престің күштен беретін  ұтысы ...  <90 есе>

Гидравликалық престің кіші поршенінің ауданы 10 м2. Оған әсер етуші күш  200 Н. Үлкен поршеннің ауданы 200 м2. Осы жағдайда үлкен поршеньге әсер етет  <4 кН.>

Гидравликалық престің кіші поршенінің ауданы 5 м2, үлкенінің ауданы – 500м2. Осы престің күштен беретін  ұтысы ...  <100 есе>

Глицеринге батырылған дененің удеуі 2 м/с2. Осы дененің тығыздығы  <1575 кг/м3.>

Горизонтал ағаш тақта бойымен массасы 2 кг ағаш кеспекті қатаңдығы 100 Н/м серіппенің көмегімен тартады. Үйкеліс коэффициенті 0,3 болса, серіппенің <0,06 м>

Горизонталь жолда бір қалыпты қозғалған тепловоздың тартылыс күшін анықта, үйкеліс коэффициенті 0,003. Тепловоздың рельске түсіретін қысым күші <75 кН.>

Горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дененің ең үлкен кинетикалық энергиясы оның ең аз мәнінен 2 есе үлкен.Дененің горизонтқа лақтырылған бұрышы.  <450>

Горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалыс траекториясының ең жоғарғы нүктесіндегі үдеуі (Ауа мен үйкелісті ескермеңіз). <g, төмен бағытталған.>

Графигі суретте көрсетілген қозғалыстың теңдеуі: X, t. / x = 7,5t /

График бойынша дененің үдеуі мен 10 с-тағы орын ауыстыруы  <-0,2 м/с2; 30 м.>                                

График бойынша түзусызықты қозғалатын дененің үдеуі  <3 м/с² >

Графикте берілген процестер | 1-сурет: - ; 2-сурет: / | * 1-2-изобаралық *

Двигателінің куаты 8 кВт-қа тең көтергіш кран жүкті тұрақты 6 м/мин жылдамдықпен көтереді. Жүктің массасы (g = 10 м/с2) <8 т >

Двигателінің тарту күші 80 кН электровоздың жылдамдығы 36 км/сағ болса, қуаты   <800 кВт>

Дене 0,05 м/с2 үдеумен қозғалады. Егер бастапқы жылдамдығы 20 cм/с болса, 20 с ішіндегі дененің орын ауыстыруы <14 м>

Дене 10 м биіктіктен еркін құлайды. Жер бетінен 6 м биіктіктегі дененің жылдамдығын  (g = 10)  <8,9 м/с>

Дене 20 м/с жылдамдықпен вертикаль тік лақтырылды. Дененің құлау уақыты (g = 10 м/с    <4 с>

Дене 30 м/с жылдамдықпен   вертикаль жоғары лақтырылған. Ауаның кедергісін ескермегенде , дененің  Жерге құлайтын жылдамдығы...  <30 м/с.>

Дене 4 мин-та 60 тербеліс жасайды. Тербеліс периоды мен жиілігі   <4 с және 0,25 с-1.>

Дене 80 м биіктіктен еркін құлайды. Оның құлауының соңғы  секундындағы орын ауыстыруы    (g = 10 м/с2)  <35 м.>

Дене 80м биіктіктен еркін құлағанда түсу уақытының соңғы секундындағы орын ауыстыруы (g=10m/c)    <35 м>

Дене x=60sin2πt заңымен гармониялық тербеледі. Дененің t=1 с-тан кейінгі жылдамдығы: * 120π м/с *

Дене бастапқы жылдамдықсыз h биіктіктен еркін құлады. 0,5h биіктіктегі дененің жылдамдығы * υ=√gh *

Дене бірқалыпты шеңбер бойымен 2 с қозғалып 5 м жол жүреді. Айналым периоды 5 с болса, центрге тартқыш үдеу < 3,14 м/с2.>

Дене жер бетінен Һ биіктікке көтерілді. Жерге қатысты дененің потенциалдық энергиясы   < mgh>

Дене Жерге 20 м/с жылдамдықпен құлайды. Оның құлау биіктігі. <20 м.>

Дене жердің жасанды серігі болу үшін оған берілетін жылдамдық    <≈8 км/с>

Дене импульсінің өзгерісі * Күш импульсына тең *

Дене кемімелі жылдамдықпен түзусызықты қозғалады. Үдеуі 4 м/с2 .-қа тең. Уақыттың кейбір кезінде дененің жылдамдық модулі υ0=20 м/с-ке тең. Дененің  4  <4 м/с; 5 с>

Дене қозғалыс басталғаннан соң сегізінші секундта 30 м жолды жүріп өтті. Дененің үдеуі  <4 м/с2>

Дене көкжиекпен бұрыш жасай υ. Жылдамдықпен лақтырылды. Оның h биіктіктегі жылдамдығы * √υ.+2gh *

Дене массасының көлемге қатынасы  <Тығыздық.>

Дене материялық нүкте бола алады:   <Жердегі ұшуды басқару орталығынан ғарыш кемесінің қозғалысын бақылағанда.>

Дене материялық нүкте мына жағдайда бола алады:1.Ұшақ Астанадан Москваға ұшып келді .2.Ұшақ  «өлі тұзақ»сызып жүр.3. Коньки тебуші мә  <1>

Дене ОХ осіне қарама-қарсы 36 км/сағ жылдамдықпен бірқалыпты қозғалады. Бастапқы координатасы 20 м. Дененің 4 с-тан кейінгі координ… <20 м, 40 м>

Дене тыныштықтан 5 м/с2 үдеумен қозғалып 1000 м жол жүргендегі соңғы жылдамдығы <100 м/с>

Дене үш күштің әсерінен тепе-теңдік қалпын сақтап тұр. 6 Н –ға тең бір күш шығысқа, 3 Н –ға тең екінші күш солтүстік – шығысқа қарай 600 б <7,9 Н, оңтүстік батысқа >

Дене шамасы 40 Н күш әсерінен вертикаль жоғары 2 м қашықтыққа орын ауыстырды. Күштің атқаратын жұмысы  <80 Дж >

Денеге 30 Н күш әсер етіп, ол күштің әсер ету бағытында 2 м орын ауыстырады. Күштің жұмысы.  <60 Дж.>

Денеге әсер ететін ауырлық күшінің жұмысы    <A = – (mgh2 – mgh1)>

Денеге әсер ететін тең әрекеті 50 H-ға тең күшпен горизанталь бағытталған. Дене координатасы х = 24 + 10t - t2 заңымен өзгерді. 10с ішінде күштің атқарған жұмысы  < 0 >

Денедегі барлық күштер теңестірілген . Осы дененің қозғалыс  траекториясы:   < түзу; >

Дененеге әсер етуші барлық күштердің тең әсерлі күші нөлге тең болғандағы жылдамдығы * кез келген мәнге йе болуы мүмкін, бірақ міндетті түрде уақытқы қатысты тұрақты болуы керек *

Денені вертикаль жоғары 15 м/с жылдамдықпен лақтырды. Егер ауа үйкелісін ескермесек, онда құлау мезеттігі жылдамдық модулі <15 м/с>

Дененің  кинетикалық  энергиясы  тәуелді  <дененің жылдамдығы мен массасына.>

Дененің 3/4 бөлігі сұйықтық бетінде болса, сұйықпен дене тығыздығының қатынасы  <  P./P, = 1/4  >  

Дененің 4 м биіктіктегі потенциалдық энергиясы 120 Дж болса, массасы ( )D) 3 кг

Дененің белгілі бір биіктіктегі пот э 100 Дж, ал кин э 200 Дж болса, отмэ * 300 Дж *

Дененің бір нүктесіне F,=2 H және F,,=4 H күштері әсер етіп тұр. F, жәнеF,, векторларының арасындағы бұрыш нөлге тең. Осы нүктедегі тең әсерлі күштердің модулі * 6 Н *

Дененің жылдамдығын екі есе азайтып, массасын 2 есе арттырғанда кенетикалық энергия    <2 есе азайады>

Дененің қозғалыс теңдеуі x=4 - 3t түрінде берілген. Дененің бастапқы координатасы мен қозғалыс жылдамдығы   <x0=4 м, υх=-3 м/с.>

Дененің қозғалыстың басынан 4 с өткеннен кейінгі жолы  60-40-20 and 1234  < 60m >

Дененің пот э дег * Дененің басқа денелермен әсерлесу энергиясы *

Дененің потенциалдық энергиясы дегеніміз <серпінді деформацияланған денеің энергиясы.>

Дененің үдеуі  2-4-6u and 2-4-6t   <1 м/с2.>

Джоуль-Ленц заңының формуласы  < Q = I2 Rt >

Диаметрі 0,4 см сым темірде 1,5∙108 Па кернеу пайда болу үшін сымның бойымен түсірілген күштің модулі * 1,9∙103 Н *

Диаметрі 15 метр цирк аренасын мотоциклші тұрақты жылдамдықпен 15 мин жүріп өтеді. Мотоциклшінің центрге тартқыш үдеуі. <3,65∙10-4 м/с2.>

Диаметрі 16 см, 0,4 м/с жылдамдықпен жүкті көтергендегі барабан білігінің айналу жиілігі <0,8 Гц>

Диаметрі d=0,8 мм, ұзындығы l=3,6 м жез сым F=25 Н күш әсерінен ∆l=2 мм-ге ұзарады. Жез үшін юнг модулі * 9•1010  Па *

Динамометр Жер полюсінде 10 Н күш көрсетіп тұр. Жер бетінен Жер радиусындай биіктікте орналасса, оның көрсетуі   <2,5 Н>

Динамометрге ілінген салмағы 4Н жүк оның серіппесін 10см-ге созса, серіппенің қатаңдығы  <40 H/m>

Динамометрге ілінген, салмағы 2,4 Н жүктің әсерінен 10 см –ге созылған серіппенің қатаңдығы  <24 Н/м>

Динамометрге ілінген, салмағы 2,4 Н жүктің әсерінен қатаңдағы 24Н/м серіппенің созылуы  <10 см>

Диномометрдің көмегімен массасы 200г кеспекті горизонталь тақтада орын ауыстырғындағы оның көрсетуі 0,6Н болса, үйкеліс коэффиценті (g=10 m/c) <0,3>

Диэлектриктердің полярлануы дегеніміз * электр өрісінде молекулалық дипольдердің басым бағдарлана орнығуы *

Доп жерге соғылып, 2 һ биіктікке ыршып көтерілу үшін, һ биіктіктен түсіретін  (υ0) алғашқы жылдамдығы  (соғылу абсолют серпінді; g =10 м/с2) < u=/2gh >

Доп жерден жоғары 5 мс жылдамдықпен лақтырылған. Оның жерден көтерілу бйіктігінің уақытқа байланысты теңдеуі * h = 5t-5t² *

Доптың 3 м биіктіктен еденге түсіп, одан ыршып 1 м биіктікке көтерілгендегі орын ауыстыруы / 2 м /

Доптың Жерден 5 м биіктікке лақтырған. Доптың жерге қайтып түсу жылдамдығы (g-10) * -10 мс *

Дөңес көпірдің үстімен қозғалып бара жатқан автомобилдің салмағы (υ – жылдамдығы, R – көпірдің қисықтық радиусы)  < P=(g-u2/r)m) >

Дыбыс зорайтқышындағы катушканы тербеліске келтіретін күш   <Ампер күші>

Дыбыстың ауадан суға өткендегі, дыбыстың толқын ұзындығы(ауадағы дыбыс жылдамдығы;340; судағы дыбыс жылдамдығы 1483) <4,36 есе кемиді.>

Дыбыстың қатаңдығының өлшем бірлігі <1 Дб.>

Дыбыстың судан ауаға өткенде  <жылдамдығы кемиді, толқын ұзындығы кемиді, жиілігі өзгермейді.>

Егер + q1 және +q2, заряды бар екі бірдей металды шарларды бір-біріне жақындатып және оларды бастапқы орнына қойса , онда олардың өзара әрекеттесу  <згермейді>

Егер + q1 және -q2, заряды бар екі бірдей металды шарларды бір-біріне жақындатып және оларды бастапқы орнына қойса, онда олардың өзара әрекеттесу кү < 0-ге тең >

Егер 5 А-ге тең ток күші кезінде магнит өрісінің энергиясы 1,5 Дж тең болса, онда шарғының индуктивтілігі  <0,12 Гн. >

Егер R1 = 12 Ом, R2 = 4 Ом  болса, ток күшінің I,/I,, қатынасын тап (сурет). <1/3.>

Егер Айда ұзындығы 1 м маятниктің тербелістерінің периоды 4,9 с болса, ондағы еркін түсу үдеуі  < 1,6 м/с2. >

Егер Айдағы еркін түсу үдеуі 1,6 м/с2 болса, ал Айдың радиусы 1700 км болса, онда Айдағы бірінші ғарыштық жылдамдық  <1,65 км/с.>

Егер бастапқы координат векторы  (12;5 см), соңғы (4;11 см) болса координат осьіндегі вектордың проекциясы  < Sх=8cм; Sy=6cм >

Егер де белгісіз бір денеде  протон саны электрон санынан  көп болса, онда жалпы дене ...  <оң зарядталған>

Егер доп 0,1Н күштің әсерінен 0,2 м/с2 үдеу алса, оның массасы   <0,5 кг>

Егер екі дененің әрқайсысының массасын 3 есе азайтса, онда олардың арасындағы тартылыс күші * 9 есе азаяды *

Егер әткеншекке бір бала орнына екі бала отырса, оның тербеліс периоды / Өзгермейді /

Егер жазық конденсатор астарларының арасына салынған слюданы (ε=6) балауызбен (ε=2) алмастыратын болсақ, онда оның электр сыйымдылығы  <3 есе азаяды.>

Егер Жерден жіберілген жарық сәулесі 2,56 с-тан кейін қайтып оралса,Жерден Айға дейінгі ара қашықтық  (c= 3•108 м/c)   <3,84•108 м.>

Егер зарядтар массалары өзгермесе, онда екі бірдей оң зарядтың арасында, бірдей ара қашықтықта орналастырылған заряд бағыты  <тыныштықта тұрады.>

Егер зарядтардың арақашықтығын 2 есе кемітсе, q, және q,, зарядтардың әсерлесуінің потенциялдық энергиясы * 2 есе артады *

Егер қайық, ұзындығы 4 м толқынға қарсы қозғалғанда, оның корпусына толқын 1 сек–та 3 рет, ал егер толқынның таралуына бағыттас қозғалса, онда толқын қайық корпусына 2 рет<10 м/с.>

Егер кедергі 10-нан 20 Ом-ға дейін артса кернеуі тұрақты болған жағдайда кедергінің қуаты    <2 есе кемиді >

Егер кедергіні екі рет азайтқанда ток күші 3 есе артса тізбек бөлігіндегі керенудің өзгерісі  <1,5 есе артты>

Егер кедергісі 120 Ом резистор арқылы 6 А ток өтетін болса, параллель қосылған кедергісі 80 Ом резистор арқылы өтетін ток күші   <9 А.>

Егер кіші поршеннің ауданы 1,2 м2, үлкен поршеннің ауданы – 1440 м2, кіші поршеньге әсер ететін күш 1000 Н болса,  гидравликалық көтергіштің көм  <120 т.>

Егер конденсатор астарларының арасы диэлектрик тұрақтысы ε=3 диэлектрикпен толтырылған болса, зарядталып, ток көзінен ажыратылған конде <3 есе кемиді.>

Егер конденсатордың кернеуін 4 есе арттырса, онда конденсатордың энергиясы  < 16 есе артады.>

Егер магнит өрісінің энергиясы 6 Дж, ал  шарғының индуктивтілігі 0,3 Гн-ге тең болса, онда оның орамасындағы ток күші  <6,3 А. >

Егер математикалық маятник жібінің ұзындығын 30 см-ге ұзартсақ, оның тербеліс периоды 2 есеге артады. Жіптің бастапқы ұзындығы  (g = 10) <10 см.>

Егер математикалық маятник жібінің ұзындығын 32 см-ге кемітсек, оның тербеліс периоды 40%-ға кемиді. Жіптің бастапқы ұзындығы  <50 см.>

Егер маятник серіппе, қатаңдығы 400 Н/м –ге артық серіппемен ґзгертсе, оның тербеліс периоды 3 есеге кемиді. Алғашқы серіппенің қатаңдығы  <50 Н/м.>

Егер металл өткізіштегі электрондардың концентриясын 3 есе арттырса, олардың реттелген орын ауыстыруының жылдамдығы * 3 есе кемиді *

Егер моторлы қайық, ұзындығы 3 м толқынға қарсы қозғалғанда, оның корпусына толқын 1 сек–та 6 рет, ал егер толқынның таралуына бағыттас қозғалса, онда толқын қайық <3 м/с.>

Егер нүктелік зарядтың арақашықтығын 3 есе азайтса, онда өріс потенциалы   <3 есе артады>

Егер нүктелік зарядтың модулін 2 есе және арақашықтығын 4 есе кемітсек, онда электр өрісінің берілген нүктесіндегі кернеулігі   <8 есе артады >

Егер өзара әсерлескен зарядтардың бірінің мәні 2 есе артса, ал әсерлесу күші өзгеріссіз қалса, онда олардың әсерлесу қашықтығы <√2  есе арттыру керек.>

Егер өткізгіш арқылы өтетін ток 1А-ден 3 А-ге дейін артса, онда кедергісі 10 Ом өткізгіштің қуаты  <9 есе артады>

Егер пластиналарды алшақтатсақ,онда  зарядталған ауа  конденсаторының энергиясы....  <артады.>

Егер С1=2 мкФ, С2=4 мкФ, С3=1 мкФ, С4=2 мкФ, С5=6 мкФ болса, суретте көрсетілген  конденсатор батареясының электр сыйымдылығын анықта. <1,5 мкФ..>

Егер С1=С2=С3=С4 болса, суретте көрсетілген конденсатор батареясының электр сыйымдылығын анықта.  <0,75С.>

Егер судың шығыны секундына 6 м3, плотина биіктігі 20 м, ал станцияның қуаты 900 кВт болса, ГЭС-тің ПӘК-і.  <0,75.>

Егер сумен араласқан топырақ көлемі, топырақ көлемінен 10 есе артық болса, және топырақ сорғыш 1 сағатта 500 м3 топырақты жерден шығ… <5m/c>

Егер сутегі  молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 800 м/с, ал тығыздығы  2,4 кг/м3 болса,онда оның  қысымы.  <0,512 МПа.>

Егер тізбек бөлігінің кедергісі 2 есе кемігенде ток күші 3 есе артқан болса, онда кернеу * 1,5 есе артады *

Егер фотоэлектрондардың кинетикалық энергиясы 4,5... Дж, ал электрондардың металдан шығу жұмысы 7,6... Дж болса, металл бетін жарықтанд. Толқ. Ұз / 2,5 ∙10-7 м /

Егер шамының оның ұштарындағы кернеу 5 есе азайса, онда электр қуаты  (шамның кедергісі тұрақты)   <25 есе кемиді>

Егер шардың ы болса, Радиусы 0,2  м метал шардың бетінде 4π∙10-8 Кл заряд орналасқан болса, заряд тығыздығы   <2,5∙10-7 Кл/м2 >

Егер электр өрісін тудыратын нүктелік зарядтың орналасу қашықтығын 5 есе арттырсақ, өрістің кернеулігі  <25 есе кемиді.>

Егерде тербеліс периоды 1,256∙10-3с болса, сыйымдылыєы  4 мкФ контурда резонанс байќалады. Контур катушкасыныѕ индуктивтілігі  <0,01 Гн.>

Еденге 10 кПа қысым түсіретін, массасы 50 кг адамның аяқ киімінің табанының ауданы   <0,05 м2.>

Еденге 50 Па  қысым түсіретін, салмағы 200 Н кілемнің ауданы...  <4 м2. >

Еденге 50 Па қысым түсіретін, ауданы 4 м2, кілемнің салмағы ...    <200 Н.>

Еденнің 4 м2 ауданына 50 Па қысым түсіретін кілемнің массасы ...  <20 кг.>

Екі автомобиль бензоколонкадан қарама-қарсы жаққа қозғалды: біріншісінің жылдамдығы 60 км/сағ, екіншісінікі - 90 км/сағ Қозғалыс басталғ… <75 км>

Екі автомобиль қарама-қарсы бағытта қозғалып келеді. Бірінші автомобильдің жылдамдығы 54 км/сағ, ал екіншісінікі  108 км/сағ.  Автомобильдер  <45 м/с.>

Екі бірдей электр суқайнатқыш ток көзіне алдымен тізбектей, екінші ретте параллель жалғанды. ПӘК-ің артық болу жағдайы   <бірінші жағдайда>

Екі дене 400 м қашықтықта өз-ара тартылады. Егер қашықтықты 100 м-ге артырсақ, онда оның тартылыс күші   <36%-кемиді.>

Екі дене арасындағы арақашықтық 2 -ге кемісе, тартылыс күші  <4 есе артады.>

Екі дене арасындағы арақашықтық 2 есе артса,тартылыс күші  <4 есе кемиді.>

Екі дене арасындағы арақашықтық 3 еселенсе, тартылыс күші  <9 есе кемиді.>

Екі дене бір түзу бойымен қозғалғанда олардың қозғалыс теңдеулері  х= 40 +10t және х =12 + 12t берілген. Денелердің кездесуге дейінгі орны мен уақыты <14 с, 180 м.>

Екі дененің ара қашықтығы 60 м –ге кемігенде тартылыс күші 69% -ке артады. Денелер арасындағы бастапқы ара қашықтықтың мәні   <260 м.>

Екі дененің ара қашықтығын 100 м –ге арттырғанда тартылыс күші 1,44 есе кеміді. Денелер арасындағы бастапқы ара қашықтықтың мәні  <500 м.>

Екі дененің қозғалыс теңдеулері x = 10t+0,4t²  және x = -6t+2t². Олардың кездесетін орны мен уақыты <140 м; 10 с.>

Екі дененің теңдеулері  х = 5 - t және х = -10 + 0,5t берілген. Денелердің кездесуге дейінгі координаты мен уақыты <-5м; 10с>

Екі ер бала бір бірін қуып ,баспалдақпен жүгіріп үйдің екінші қабатына бірдей көтерілді. Бірінші баланың массасы екіншісінің массас <екінші баланың қуаты үлкен.>

Екі жылжымалы блокты бір мезгілде қолданғанда күштен алатын ұтыс    <4 есе >

Екі заряд ауада (εауа = 1) әрекеттеседі. Егер олардың арасындағы арақашықтығын өзгертпей суға (εсу = 81) салса, онда өзара әрекеттесетін кулондық күш < 81 есе азаяды>

Екі нүктелік заряд 1 Н күшпен кулон заңы бойынша әсерлеседі. Егер олардың арақашықтығы екі есе артса, олардың кулондық әсерлесу күші  <0,25 Н>

Екі нүктелік заряд 1Н күшпен әсерлеседі. Егер олардың әрқайсысының зарядттарын 4 есе артырса, кулон күші  <16 Н>

Екі нүктелік зарядтар 25Н күшпен әсерлеседі. Егер олардың арақашықтығын 5 есе азайтса, олардың әсерлесу күші   <625 Н>

Екі нүктелік зарядтардың  әсерлесуінен кейін олардың арақашықтығы екі есе азайды. Кулон күші  <4 есе көбейеді>

Екі нүктелік зарядтардың  әсерлесуінен кейін олардың арақашықтығы төрт есе азайды. Кулон күші  <16 есе көбейеді>

Екі нүктелік зарядтың (Кулон заңы) әсерлесу күшінің модулі: < |F| = 1/4πεε ∙ |q| ∙ |q|/r² >                              

Екі нүктелік электр зарядтарының әсерлесуінен кейін арақашықтығын 2 есе көбейткенде, кулон күші  <4 есе азаяды>

Екі нүктелік электр зарядтарының әсерлесуінен кейін арақашықтығын 4 есе көбейткенде кулон күші   <16 есе азаяды>

Екі нүктенің потенциал айырмасы ∆φ = 25 В. Осы нүктелер арасында q = 10 Кл зарядтың орын ауыстыру жұмысы...  <250 Дж.>

Екі ортаны бөліп тұрған шекараға сәуле a = 600 бұрышпен түседі. Сынған сәуле мен шағылған сәуле арасындағы бұрыш j = 900  болса, сыну көрсеткіші  <1,73>

Екі ортаның шекарасына жарық сәуленің түсу бұрышының белгілі бір α мәнінде түсу бұрышының синусының сыну бұрышының синусына қатынасы n-ге тең. Түсу бұрышының 2 есе арттырғандағы * n *

Екі өзара әсерлесуші денелер үшін импульстің сақталу заңы: < m.υ.+ m..υ.. = m.υ.+ m..υ..  >

Екі өзара перпендикуляр  шоссе жолдарында  жылдамдықтары 54 км/сағ және 72 км/сағ жүк және жеңіл автомашиналар бірқалыпты қозғалып келеді. Жол то <15 км.>

Екі поезд бірдей уақыт аралығында бірдей жол жүрді. Бір поезд үдемелі қозғалып, жолды 0,03 м/с2 үдеумен жолды жүріп өтсе, екіншісі 18 км/сағ жыӘр поездің жүрген жолы <3,75 км.>

Екінші шардың заряды оң болатын жағдай: < + <0 >

Әр қайсысының заряды 10 нКл екі денелердің арақашықтығы 3 см – ге тең.

Әр метрдің массасы 400 г арқанмен массасы 8 кг суы бар шелекті тереңдігі 10 м құдықтан көтергендегі істелген жұмыс (g = 10 м/с2) <1,2 кДж>

әр түрлі 4 нүктелік зарядтар арқылы шаршының үстіңгі а қабырғаларында электр өрісі пайда болды.Аттас зарядтар қарама-қарсы шыңдарында орналасқан.   < 0 >

Әр түрлі пішінді төрт ыдыста су құйылған, судың деңгейлері бірдей (сурет). Сұйықтың ыдыс түбіне түсіретін қысымын салыстыр. <Төрт ыдыста бірдей.>

Әр түрлі таңбалы  электр заряды болатын денелер  <өзара тартылады.>

Әрбір 2 с-та 6 м жол жүріп, 500 Н күшпен жүкті көкжиекке 450 бұрыш жасай қозғалтатын дененің қуаты <1060 Вт.>

Әрқайсысы 20 нКл төрт бірдей нүктелік зарядтардың екеуі -оң, екеуі  -теріс зарядталған және қабырғасы а= 20 см шаршының төбелерінде орна….<509мкН>

Әрқайсысы 220 В кернеуге арналған екі шам берілген.Бұл шамдардың қуаты Р1 = 200 Вт, Р2 = 100 Вт. Осы шамдардың  электр кедергісінің қатынасы. <R2 = 2R1.>

Әрқайсысының кедергісі 10 Ом бес өткізгіш бір-бірімен параллель жалғағандағы жалпы кедергісі   <2 Ом.>

Әрқайсысының кедергісі 10 Ом бес өткізгіш бір-бірімен тізбектей жалғағандағы жалпы кедергісі   <50 Ом.>

Әрқайсысының кедергісі 12 Ом болатын үш бірдей өткізгішті әр түрлі жолмен жалғау арқылы алынатын жалпы кедергісі * 4 Ом *

Әрқайсысының массасы 1кг екі ағаш білеушелер тақтай үстінде жатыр. Астыңғы білеушенің екі жағындағы үйкеліс коэффиценті 0,3 болса, оны бір қалыпты..<9 H>

Әрқайсысының массасы 3000 т екі кеме бір бірінен 2 км қашықтықта тұр. Олардың арасындағы тартылыс күші ( G=6,67 ) / 0,15 мН /

Еркін құлаған дене А нүктесін 9,8 м/с жылдамдықпен өтсе, одан 14,7 м төмен орналасқан В нүктесінен өтетін жылдамдығы  (g = 10 м/с2) <19,6 м/с.>

Еркін құлаған дене жолдың бірінші жартысын 3,4 с өтсе, құлау биіктігі (g=10m/c)    <115,6 м>

Еркін құлаған дененің 1 с жүрген жолы  (g = 10 м/с2 )    ,<5 м.>

Еркін түсіп келе жатқан дененің түсу уақытының 1-ші жартысындағы және 2-ші жартысындағы жұмыстарының қатынасы A/A <5/6>

Еркін түскен дене Жермен соғыларды жылдамдығы 30 м/с болса, құлау биіктігі (g = 10 м/с2)<22,5 м>

Еркін түскен дене соңғы 2 секундта 60 м жол жүрсе, оның барлық жолдағы уақыты * 4 с *

Еркін түскен дененің 6 с-тан кейінгі жылдамдығы  (g = 10 м/с2) <60 м/с>

Еркін түсу үдеуі дегеніміз –  <тек қана ауырлық күшінің әсерінен дененің қозғалысы.>

Еркін электр зарядтары жоқ материалдар-......   <диэлектриктер.>

Жазық конденсатордың  пластиналар арасына қалыңдығы d=0,1 мм слюда қабаты орналастырылады. Электр сыйымдылығы  1 мкФ болғанда,оның пластин <1,9 м2.>

Жазық конденсатордың ауданы 520 см2. Конденсатордың сыйымдылығы     46 пФ болу үшін пластина қашықтықтығы   <0,01 м.>

Жай механизм дегеніміз  <күш түрлендіріп, қозғалыс бағытын өзгертетін құралдар.>

Жай механизмдерге жататын құралдар  ,< блок, көлбеу жазықтық, иіндік. >

Жай мех-ге жатпайтыны * Іштен жану двигателі *

Жақын орналасқан екі жартастың ортасында тұрған адам қатты дауыстады. Ол екі жаңғырық естіді – біріншісін 1 с, екіншісін 1,5 с өткен соң. Жартастардың ара қашықтығы  <425 м.>

Жаңбыр тамшысын Жерге құлататын күш   <ауырлық күші.>

Жартылай өткізгішті диодтың электр схемасындағы шартты белгісін көрсет * --∆|-- *

Жарық вакуумнен абсолют сыну көрсеткіші n=2 болатын мөлдір ортаға өткенде толқын ұзындығы * 2 есе азаяды *

Жарық дегеніміз электромагниттік толқындар * 4*10-7/8*10-7 *

Жарық сәулесінің түсу бұрышын 200 - қа арттырғанда түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш <400-қа артады>

Жарықтың ауадан шыныға өткендегі сыну көрсеткіші ең аз болатын түс * қызыл *

Жасанды серіктің айналу периоды 1тәул., радиусы R дөңгелек орбита бойымен Жерді айналып қозғалады. Серіктің 24 сағаттағы жолы мен орын ауыстыруы <2πR; 0.>

Жебенің бастапқы жылдамдығы 40 м/с. Садақтан  вертикаль жоғары жіберілген жебенің ең жоғарғы көтерілу биіктігін есепте.   <80 м.>

Жер бетінде еркін түсу үдеу модулі анықталатын формула < g = G.M/R2 >

Жер бетіндегі күн мен түннің ауысуы Жердің өз осінен айналуына байланысты. Осы жағдайдағы санақ жүйесі <Күнге байланысты.>

Жер бетінен 1 м биіктегі доп тағы 2 м вертикаль жоғары лақтырылып, жерге құлады. Доптың жолы мен орын ауыстыруы <5 м; 1 м.>

Жер бетінен 300 м биіктікте орналасқан нүктеден бір мезетте екі тас 20 м/с жылдамдықпен, біреуі – вертикаль төмен, екіншісі – вертикаль жоғары, лақтырылады. Екеуінің арасын  <5 с.>

Жер бетінен тік жоғары 20 м/с2  үдеумен көтерілген ғарыш зымыранының ішіндегі массасы 80 кг ғарышкердің салмағы   <2,4 кН>

Жерге тартылу күші алғашқы мәнінен 81% -ға өзгеретін биіктік < 1/9 R>

Жерге тартылу күші бастапқы жағдайынан 0,25Rж  биіктіктегі  қўрайтын бөліг  <64%.>

Жерден биіктігі 20м «американ тауының» ең жоғарғы нүктесінен алғашқы жылдамдықсыз науамен қозғалысын бастаған арбаның бірден төмен түс… <≈19 м/с>

Жерден Күнге дейінгі орташа ара қашықтық 1,5∙108 км, айналу периоды 365 тәул. Жердің Күннің орбитасын айналу жылдамдығы < 30 км/с>

Жерді айнала қозғалған автоматты станциядағы динамометрдің көрсетуі <0 Н>

Жердің бетінен 10 м биіктіктегі балконнан көкжиекке паралель, м 0,5 кг доп 10 м/с жылд-пен * 17 м/с *

Жердің бетінен 10 м биіктіктегі балконнан көкжиекке параллель, массасы 0,5 кг доп 10 м/с жылдамдықпен лақтырылған. Жерге түсер кездегі жылдамдығы / ≈10 м/c /

Жердің жасанды серігі  Күнге қатысты ... қозғалады.  <циклоидттың күрделі траекториясымен >

Жердің жасанды серігінің 20 км биіктіктегі айналу жылдамдығы (g=10m/c)        <7,9 km/c>

Жердің жасанды серігінің 300м биіктіктегі айналу периоды (g=10m/c)    <≈1,4 сағ>

Жердің жасанды серігінің орбитасының радиусын 2 есе арттырса айналым периоды 4 есе артады. Осы жағдайдағы жасанды серіктің жылдамдығының өзгерісі <2 есе кемиді.>

Жердің өз радиусындай биіктіктегі бірінші ғарыштық жылдамдық (G = 6,67•10-11;  Rж = 6400 км;  Мж = 6•1024кг;  g=10m/c)        <5,59km/c>

Жердің центрінен бастапқы арақашықтықтағы жерге тартылу күші 36 есе кем болатын қашықтық  (Жер радиусы – Rж)    <6 Rж.>

Жәшікті 300 бұрыш жасай отырып горизонталь жолмен тартқандағы күші 60 Н-ға тең. 0,5 км қашықтыққа орын ауыстырғанда атқарылған жұмыс <26 кДж >

Жиілігі  1/3π•106 Гц электромагнитті тербеліс тудыру їшін,  индуктивтілігі  1 мГн катушканы жалєауєа болатын конденсатор сыйымдылыєы   <2,25 нФ.>

Жиілігі 200 Гц дыбыс толқынының ауадағы ұзындығы (ауадағы дыбыс жылдамдығы;340) <1,7 м.>

Жиілігі 3•104 Гц ультрадыбыс 159 м қашықтықтағы нысанаға жіберілген. Сшс0,2с-танкқутұ * 0,05м *

Жиілігі 5/2π Гц математикалық маятниктің ұзындығы   < 40 см.  >

Жиіліктің өлшем бірлігі  <Гц>

Жинағыш линзаның фокус аралығы 0,2 м. Дененің кескіні өзінің биіктігіндей болу үшін дененің линзадан ара қашықтығы <0,4 м>

Жіпке ілінген дене тербеледі. Тепе-теңдік қалыптан ең үлкен ауытқу кезінде дененің масса центрі 0,8  м-ге көтерілсе. Ең үлкен жылд. / 4 м/с /

Жіпке ілінген жүктің айналу периоды 2 с. Егер жүк радиусы 40 см шеңбер бойымен айналса оның сызықтық жылдамдығы < ν = 1,3 м/с,  >

Жоғарғы жағы бекітілгенен, массасы 18 кг дене ілінген серіппенің ұзындығы 10 см, ал 30 кг дене ілінгенде ұзындығы 12 см болса, серіппені 10 см-ден 15с..< ≈ 16 Дж>

Жоғарғы ұшы бекітілген серіппеге массасы 18 кг дене ілінген. Сондағы серіппенің ұзындығы 10 см. Оған массасы 30 кг денені ілгенде, оның ұзындығы 12 <≈ 14 Дж.>

Жоғары лақтырылған дененің максимал биіктігін 4 есе арттырғанда бастапқы жылдамдығының өзгерісі  <2 есе.>

Жоғары лақтырылған тас 10 м биіктікке көтеріліп, лақтырылған жерден қайтадан сол нүктеге құлады. Тастың жүрген жолы мен орын ауыстыру <20м, 0 >

Жол және орын ауыстыруды салыстыр <жол-скаляр, орын ауыстыру – векторлық шама.>

Жолаушы бір сәт салмақсыздық күй кешу үшін, автомобиль радиусы 40 м дөңес көпірдің ортасынан өтуге қажетті жылдамдық <20m/c>

Жолдың ұзындығы l бөлігінде υ жылдамдықпен қозғалатын денеге F күш әсер етеді. F,υ және ι нөлге тең емес. Сонда күштің жұмысы 0 ға тең юолу жағдайы *  900  болады *

Жүйедегі процес адиобаталық деп аталады, егер жүйе * Жылудан оқшауланған болса *

Жүк автомобильінің қозғалыс теңдеуі x=270+12t. Оның қозғалыс жылдамдығы *12 м/с*

Жүк көтергіш оңтүстіктен солтүстікке 40 м және бір уақытта жүк көтергішпен бағыттас шығыстан батысқа 30м қозғалса, жүктің Жерге қатысты орын ауыстыруы  <50м>

Жүк серіппеде тербеліп тұр, оның қатандығы 1200 Н/м. Тербеліс амплитудасы 4,8 см. Жүктің жылдамдығы нөлге тең болған мезеттегі оған әрекет етуші күш модулі  <57,6 Н.>

Жүктерді теңестіру үшін, рычагтың А нүктесіне түсірілген күш.  (g = 10 Н/кг)  <100 Н.>

Жүкті көлбеу жазықтықта 300 бұрышпен орын ауыстырғанда жұмысшы   <күштен 2 есе алады. >

Жүргізуші автомобиль мен гараждан шықты да  150 км жол жүріп 3 сағаттан кейін қайтып келді. Дұрыс тұжырымды анықта.  <автомобильдің орын ауыстыруы нолге тең, жолы 150 км.>

Жүргізуші уақыттың бірінші жартысында 60 км/сағ жылдамдықпен жүреді. Барлық бөліктегі орташа жылдамдық 65 км/сағ. Жолдың екінші жарты  бөлігіндегі орташа жылдамдығы<70 км/сағ>

Жүрілген жолдың тәуелділік графигінде  t = 3 с уақыттағы велосипедшінің жылдамдығы   <2,5 м/с.>

Жұмыс атқарылмайтын жағдай  < кірпіш жерде жатыр.>

Жұмыстың  А=qE∆d  формуласын қандай электр өрісі  үшін қолдануға  болады?A) Біртекті

Жұмыстың  формуласы  < A = Fs cosα>

Жұмысшы горизонталь 600Н күш жұмсай отырып, жәшікті 3 м-ге жылжытқанда істейтін жұмысы  <1800Дж>

Жылдамдығы 10 м/с автомобильдің кинетикалық энергиясы 2 есе кемігенде пайда болған жылдамдық  <√50м/с.>

Жылдамдығы 10,8 км/сағ, тарту күші 1,5 кН электровоздың қуаты / 4,5 кВт /

Жылдамдығы 20 м/с автомобиль 4 м/с2 үдеумен тежеле бастады. Автомобильдің толық тоқтағанға дейінгі жолы  <50 м.>

Жылдамдығы 20 м/с қозғалыстағы автомобилдің жолаушысы бір сәт салмақсыздықта болатын дөңес көпірдің радиусы <40 м>

Жылдамдығы 200 м/с массасы 160 г оқ бөгетке тиді және тоқтағанға дейін 16 см өтті. Оқтың кедергі күші   <20 кН.>

Жылдамдығы 36 км/сағ автобустың үдеуі 1 м/с2 аспау үшін, автобустың аялдамаға дейінгі тежелу жолы  <50 м.>

Жылдамдығы 4 м/с, массасы 0,5 кг тік жоғары лақтырылған дененің ең жоғарғы биіктікке көтерілгендегі ауырлық күшінің жұмысы (g = 10 м/с2   <-4 Дж>

Жылдамдығы жолдың бір бөлігінде 2 м/с -тен 8 м/с –қа артқан, массасы 4 кг еркін түсіп келе жатқан дененің, осы жолдағы ауырлық күшінің жұмысы  <120 Дж>

Жылдамдығын 1 м/с-тан 7 м/с-қа дейін өзгертіп, 24 м жол жүрген материалық нүктенің үдеуі <1 м/с2.>

Жылдамдығын 1 с ішінде 10 м/с-тан 50 м/с-қа арттырған парашютшінің асқын салмағы   <5P>

Жылдамдығын 36 км/сағ-тан 54 км/сағ-қа арттырған массасы 60 кг дененің кинетикалық энергиясының өзгерісі  <3,75 кДж.>

Жылдамдықтың уақытқа тәуелділігінің графигі арқылы, массасы 20 т автобустың, кедергі коэффициенті 0,05-ке тең болған жағдайда 20 с ішіндегі кин.. <3 МДж>

Жылжитын блок   <күштен 2 есе ұтыс береді.>

Жылжымайтын блок   <күштен ұтыс бермейді.>

Жылжымайтын блоктан асыра тасталған салмағы жоқ жіптің екі ұшына массалары 3 кг және 7 кг жүктер ілінген. Үйкеліс күші жоқ деп есептеп денелердің үдеуін табу керек. (g=10 м/с) * 4 м/с² *

Жылжымайтын екі блок арқылы жіптің үштарына массалары m=5 кг бірдей екі жүк ілінген. Блоктардың арасына, тепе-тендік кезіндегі бұрыш 1200 бол… <5 кг>

Жылжымалы  блоктың салмағы 10 Н. Егер  жіптің  бос  ұшына 105 Н күш түсірілсе, онда оның көмегімен көтерілген жүктің массасы  < 20 кг >

Жылжымалы блоктың көмегімен массасы 3 т жүкті 6 м биіктікке көтергенде, тростың керілу күші 16 кН. Блоктың ПӘК-і <92 %.>

Жылжымалы блоктың салмағы 20 Н. Егер  жіптің  бос  ұшына 210 Н  күш  түсірсе, онда оның көмегімен көтерілген жүктің массысы  <40 кг >

Жылу машинасы  1 циклда қыздырғыштан 100 Дж  жылу мөлшерін алып,тоңазытқышқа 75 Дж жылу береді.Машинаның ПӘК-і.  <25 %.>

Жылу машинасының ПӘК-і η-ны табу үшін пайдалануға болатын өрнек ( Мұндағы Q,-қыздырғыш, Q,,-салқындатқыш ) * Q,=η Q,+Q,, *

Жылу машинасының ПӘК-і ең үлкен болатын жағдай. Т1 – қыздырғыш температурасы, Т2 – Салқындатқыш температурасы / Неғұрлым Е1 жоғары, ал Т2 төмен болса /

Зарядталған конденсатор энергиясының формуласы  <CU2/2>

Зарядталған конденсатордың энергиясы 800 кДж. Конденсаторға 4 мкКл заряд берген. Сыйымдылығын анықтаңдар. <10 мкФ.>

Зарядтары тең, таңбалары және өлшемдері бірдей екі шарды түйістірген соң, оабқк * Өзгермеит *

Зарядтың орналасу  қашықтығын 3 есе арттырса, онда электр өріс кернеулігінің модулі   <9 есе кемиді.>

Зарядтың тербеліс теңдеуі: q=0,06cos100πt. Тербеліс жиілігі:E) 50 Гц.

Заряды  +q  сынап тамшысы  заряды  –q  басқа тамшымен қосылды. Пайда болған тамшының  заряды  <0.>

Заряды 8 мкКл конденсатордың энергиясы 600 кДж. Сыйымдылығын анықтаңдар.  <5,3∙10-17 Ф.>

Заттардың өздігінен араласу құбылысы  <диффузия>

Зеңбіректен ату кезінде снаряд 280м/с жылдамдықпен тік жоғары ұшады. Дененің кинетикалық энергиясы потенциалдық энергиясына тең болатын биіктікгі.  <1960 м>

Идеал газды қыздырғанда, оның қысымының абсолют температурасына тәуелділік графигі суретте көрсетілген. Газ массасы тұрақты. Сонда оның көлемі * өзгермейді *

Идеал газдың мәні әр түрлі процесте бірдей мәнге артады: изотермиялық, адиабаталық, изобаралық. Төменде келтірілген теңсіздіктердің ішіндегі <Аизобар>Аизотерм>Аад.>

Идеал жылу  двигателі қыздырғыштан 0,6 МДж  жылу алып, тоңазытқышқа   0,2 МДж  жылу береді. Двигательдің ПӘК-і.  <0,67.>

Идеал жылу  машинасы Карно циклі бойынша жұмыс істейді.Егер машина  бір циклда 1 кДж жұмыс жасап, тоңазытқышқа  4 кДж  жылу беретін болса, машин <20 %.>

Идеал жылу машинасында қыздырғыштың абсолют температурасы салқындатқыш температурасынан 3 есе көп болса, онда оның ПӘК-і   <67%>

Идеал жылу машинасында қыздырғыштың абсолют температурасы салқындатқыш температурасынан 3 есе көп. Егер қыздырғыш 40 кДж…  <≈27кДж>

Изотермиялық сығылудан кейін ортаға 600 Дж жылу берілгенде атқарылатын жұмысты анықтаңыз. <600 Дж>

Изохоралық қыздыру кезінде ішкі энергия 200 Дж-ға артқанда газдың атқаратын жұмысы.  <0 >

1010 Дж жылу мөлшеріИзохоралық процесс кезінде газға 3 1010 Дж.берілді. Ішкі энергияның өзгерісі C) 3

Изохоралық процесте газға 4•1010 Дж жылу берілген газдың ішкі энергиясы мен  ұлғайғандағы жұмысы.  <∆U=4•1010 Дж; А=0.>

Иін мен  күштің әсер ету бағытының арасындағы  бұрыш    <900>

Иіндік  ұштарына 40 H және 240 Н күштер әсер етеді, тіреу нүктесінен кіші күшіне  дейінгі арақашықтығы 6 см. Егер  иіндік  тепе-теңдікте  тұрса, онда оның  ұзы<7 см>

Иіндік ұштарына 2H және 18 Н күштер әсер етеді. Иіндік  ұзындығы 1м. Егер иіндік тепе-теңдікте болса, онда оның  тіреу нүктесі <18 Н  күштен 10 см  қашықтықта.>

Иіндікке әрекет ететін күш 300 Н, күш йіні 30 м. Күш моменті * 9000 Н м *

Иіндіктің  кіші иініне 300 Н күш, үлкеніне 20 Н күш әсер етті. Кіші иінінің ұзындығы 5см болса , үлкен иінінің  ұзындығы   <75 см>

Иінтіректің кіші иіні -5 см, үлкен иіні - 30 см. Кіші иініне 12 Н күш әсер етеді. Иінтіректі тепе-теңдікте ұстау үшін үлкен иінге түсірілген күш  <2 Н>

Иінтіректің үлкен иіні 20см, кіші иіні 5 см. Үлкен иініне 10 Н күш әсер етті. Иінтіректі тепе-теңдікте ұстау үшін кіші иініне түсірілген күш   <40 Н>

Индуктивтік катушка автотербелмелі генераторда * Кері байланыс жасайды *

Индуктивтілігі 0,2 Гн-ге шарғы орамасы бойымен 50 А ток өтеді. Шарғының магнит өрісінің энергиясы <250 Дж. >

Индуктивтілігі 1 Гн контурда ток 1 А токты тудыра алатын магнит ағыны / 1 Вебер /

Индуктивтілігі 2 Гн контурды тесіп өтетін магинт ағыны 4 Вб болса, контурдағы ток  күші <2 А>

Индуктивтілігі 2Гн контурдағы ағын 4 Вб болғанда ондағы тоқ күші  <2 А.>

Индуктивтілігі 2Гн контурдағы ағын 4 Вб болғанда ондағы тоқ күші  <2 А.>

Индуктивтілігі 4 Гн катушкадан және электр сыйымдылығы 9 Ф кондансатордан тұратын тізбектегі резонанстық жиілік n0 < 1/12µ Гц>

Индуктивтіліктің өлшем бірлігі  <1 Гн>

Индуктивтіліктің өлшем бірлігі  <1 Гн>

Индукция ЭҚК-і 0,1 В,тұйық контурды тесіп өткен магнит ағынының өзгерісі 10 мВб-ге артатын уақыты   <0,1 с>

Индукция ЭҚК-і 120В магнит ағынының өзгеріс жылдамдығы 60мВб/с соленоидтың орам саны  <2000>

Индукция ЭҚК-і 120В, 200 орамды соленоидтағы магнит ағынының өзгеріс жылдамдығы   <0,6 Вб/с>

Индукция ЭҚК-і 16 В болып контурды тесіп өткен магнит ағынының 8 Вб-ге өзгергендегі уақыты   <0,5 с>

Индукцияның ЭҚК-і 0,1 В контурды 1мс ішінде тесіп өтетін магнит ағынының өзгерісі  <0,1мВб>

Индукциясы 0,01Тл магнит өрісінде радиусы 10см щеңбер сызған протонның жылдамдығы (gp = 1,6•10-19Кл; mp =1,6•10-27кг ) <100 км/с>

Индукциясы 0,01Тл магнит өрісінде радиусы 10см щеңбер сызған протонның жылдамдығы (gp = 1,6•10-19Кл; mp =1,6•10-27кг ) <100 км/с>

Индукциясы 0,05 Тл біртекті магнит өрісіне қойылған қабырғалары 10см, 5см 200 орамнан тұратын катушкадағы ток күші 2А болса өрістің оған ә,,, <0,1 Н•м>

Индукциясы 0,05 Тл магнит өрісінде ұзындығы 1 м стержень 20 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналады. Егер айналу осі стерженнің ұшы арқы   <0,5 В>

Индукциясы 0,05 Тл магнит өрісінде ұзындығы 1 м стержень 20 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналады. Егер айналу осі стерженнің ұшы арқы.. <0,5 В>

Индукциясы 0,1Тл біртекті магнит өрісіндегі ұзындығы 50см, 2А тогы бар өткізгішке 0,05Н күш әсер еткендегі, тоқтың бағыты мен ма векторының арас  <300 >

Индукциясы 0,2 Тл магнит өрісінде, өткізгіш индукция векторына 450  бұрыш жасай 10 м/с жылдамдықпен қозқалады. Өткізгіштегі индукцияның ЭҚК –і 1,4 В, болса, оның ұзындықы <1 м.>

Индукциясы 0,2Тл-ға тең магнит өрісіндегі 10Мм/с жылдамдықпен индукция сызықтарына перпендикуляр қозғалып келе жатқан протонғ… <0,32 пН>

Индукциясы 0,2Тл-ға тең магнит өрісіндегі 10Мм/с жылдамдықпен индукция сызықтарына перпендикуляр қозғалып келе жатқан протонға әсер ететін күш<0,32 пН>

Индукциясы 0,4 Тл біртекті магнит өрісіне перпендикуляр орналасқан актив ұзындығы 0,5м өткізгішке 2Н күш әсер еткенде, ондағы ток күші  <10А>

Индукциясы 0,4Тл-ға тең магнит өрісіндегі 2 104км/с жылдамдықпен индукция сызықтарына перпендикуляр қозғалып келе жатқан протонға әсер ететін к.<1,28 пН>

Индукциясы 0,4Тл-ға тең магнит өрісіндегі 2 104км/с жылдамдықпен индукция сызықтарына перпендикуляр қозғалып келе жатқан протонға әсер ететін күш<1,28 пН>

Индукциясы 0,5 Тл магнит өрісінде протон қозғалады. Протонның айналу жиілігі  < 7,6∙106 c -1>

Индукциясы 10,4 мТл магнит өрісінде радиусы 10 см  орбита бойымен, протон қозғалады. Протонның магнит өрісіндегі қозғалыс жылдамдығы   <≈5∙105 m/c >

Индукциясы 1Тл біртекті магнит өрісінің индукция сазықтарына перпендикуляр орналасқан, ауданы 400 см2 рамаға 200 мН•м айналдырушы момент әсер етк..<5 А>

Индукциясы 2 мТл магнит өрісінде электрон 107 м/с жылдамдығымен ұшады. Электронның айналу периоды   < 1,79∙10-8 c >

Индукциясы 28,2 мТл магнит өрісінде электрон 107 м/с жылдамдығымен қозғалады. Оның айналып ұшу орбитасының радиусы   <0,2 см.>

Индукциясы 4мТл біртекті магнит өрісінде қозғалған электронның айналу периоды (е = 1,6•10-19Кл; m =9,1•10-31кг )   <8,9 нс>

Индукциясы 4мТл біртекті магнит өрісінде қозғалған электронның айналу периоды (е = 1,6•10-19Кл; m =9,1•10-31кг )  <8,9 нс>

Индукциясы 7,5 Тл біртекті магнит өрісіндегі түзу өткізгіш арқылы 4 А ток өткен кезде 20 см ұзындығына 3 Н күш әсер ететін болса, оның магнит күш сыз <300>

Инерция заңын ашқан ғалымD) Г.Галилей.

Ит жеккен шанаға қар үстінде жұмсалатын күш 0,5кН. Үйкеліс коэффиценті 0,1 болса, жегілген иттердің бірқалыпты қозғалып, сүйрей алатын, жүк ти…<500кг>

Ілгермелі қозғалыс  дегеніміз  <барлық нүктелері бірдей траекторияны сызып өтетін қозғалыс.>

Ішінде еркін электромагниттік тербелістер бола алатын ең қарапайым жүйе тербелмелі контур. Оның құрамына кіретін элементтер / Конденсатор мен катушка /

Ішіндегі өрісінің индукциясы 2мТл, көлденең қимасының ауданы 200см2 соленоидқа болат өзекшені енгізгендегі магнит ағыны (µболат=8000) <0,32 Вб>

Ішкі магнит ағыны ∆Φ = 12 мВб-ге дейін кемігенде, кедергісі 0,03 Ом болатын орамның көлденең қимасы арқылы өтетін зарядтың шамасы   <400 мКл>

Ішкі энергия дегеніміз... <денені құрайтын барлық бөлшектердің потенциалдық және  кинетикалық  энергиясы.>

Ішкі энергияның өзгерісі 20 кДж, ал сыртқы күштерге қарсы газ 12 кДж жұмыс істесе, газға берілген жылу мөлшері  <32 кДж>

Іштен жану двигателінің ПӘК-і  25 %. Бұл дегеніміз....< отын толық жанғанда бөлініп шығатын энергияның 25 % пайдалы жұмыс жасауға кетеді.>

Қабылдағыш контурының катушкасындағы энергиясы W, конденсатор кернеуі  U. Катушка индуктивтілігі  L болса, қабылдағыштың шығаратын толқын ұзындығы λ анық < 2πc√2LW/U² >

Қабылдағыш контурының конденсатор энергиясы W, катушкасы арқылы өтетін ток I. Конденсатор сыйымдылығы C, болса, онда қабылдағыш жиілігін (ν) анықтайтын формула < I/2π√2WC >

Қабырғалары 0,4 м шаршының үш басында әрқайсысы  5∙10-9 Кл бірдей оң зарядтар бар. Төртінші басындағы кернеулікті тап.  (k = 9∙109)  <540 Н/Кл>

Қабырғаласы а шаршының  төбелерінің 4 нүктелік оң зарядтар вакумде электр өрісін тудырады. Шаршы ортасындағы потенциал   < √2q/ηεa >

Қайнаудың басынан толық қайнағанға дейін сұйықтың температурасы.  <өзгермейді.>

Қайрақ дөңгелегі 10 см радиусымен 0,2 с ішінде бір айналым жасайды. Айналу осінен көбірек алыстаған нүктенің жыдамдығы  <3,1 м/с>

Қайық ені 50 м өзенді көлдеңінен жүзіп өтті. Ағысы қайықты 300-қа өзен жағасына бұратын болса, қайықтың өзен жағасына қатысты орын ауыстыру tg 300=1,75) < 87м>

Қайық ені 50 м өзенді көлдеңінен жүзіп өтті. Өзеннің ағысына қайықты 300 бұрышқа бұрып жіберді. Қайықтың жағадан жағаға қатысты орын ауыстыруы (sin 300 = 0,5 cos 300 = 0,87) <100м>

Калий үшін электрондардың шығу жұмысы 3,62•10-19 Дж. Калийге толқын ұзындығы 4•10-7 м жарық түскен кездегі фотоэлектрондардың ең үлкен кинетикалық энергиясы (h=6,62) * 1,35•10-19 Дж *

Қалыңдығы 8 см бөгеттен өткен массасы 10 г, жылдамдығы 800 м/с * 3*104 Н *

Қалыпты атмосфералық жағдайдағы сынаптың түтікшедегі көтерілу биіктігі  <0,76 м>

Қаныққан будың температурасы жоғарлаған сайын оның қысымы ... <артады.>

Қаныққан будың температурасы жоғарлаған сайын оның тығыздығы ... <артады.>

Қар үстінде тұрған шаңғышының массасы 45 кг. Оның әр шаңғысының ұзындығы 1,5 м, ал ені 10 см. Шаңғышының қар бетіне түсіретін қысымы ... <

Қараңғыда көп болған адамның көзі жаттыққан соң, сәуле толқындарының ұзындығы 500 нм, ал қуаты 2,1∙10-17  Вт жарық қабылдайды. Көздің торына 1 с-та түскен фотон саны * ≈53 *

Қатаңдағы 400 Н/м серіппені 10 см-ге созғандағы дененің потенциалдық энергиясы  <2 Дж>

Қатандығы 0,3 кН/м  трос массасы 2 кг денені тең үдеуімелі вертикаль жоғары көтерілгенде 4 см – ге созылады. Дененің үдеуі   <-4 м/с2.>

Қатаңдығы 1000 Н/м, сығылған серіппе өзіне бекітілген денеге 400 Н күшпен әсер етеді. Серіппенің потенциялдық энергиясы * 80 Дж *

Қатаңдығы 104 Н/м, бекітілген, 400 Н күштін әсерінен сығылған, серіппенің потенциалдық энергиясы  <8 Дж>

Қатандығы 160 Н/м серіппеге ілінген жүк  1,2 с периодымен тербеледі. Жүктің массасы  <≈5,8 кг.>

Қатандығы 20 кН/м көтергіш кранмен жүкті 2 м/с2 үдеумен көтерілгенде трос 12 см – ге созылады. Жүк массасы   <200 кг.>

Қатандығы 20 Н/м серіппеге ілінген 50 г жүктің 20 тербеліс жасайтын уақыты  < 2π c >

Қатаңдығы 200 Н/м серіппеге ілінген жүк   X= 0,1sin5t тербеліс теңдеуімен тербеледі. Жүктің массасы <8 кг.   >

Қатаңдығы 300 Н/м  серіппе 50 мм-ге созылды. Осындай деформацияға ұшыратқан жүктің массасы   (g = 10)  < 1,5 кг.>

Қатаңдығы 40 H/m  динамометр серіппесінің салмағы 2,4 Н жүктің әсерінен созылуы  <0,06 м>

Қатаңдығы 40 кН/м серіппені 0,5 см –ге созу үшін қажетті атқарылатын жұмыс  <0,5 Дж>

Қатандығы 400 Н/м металл сымға ілінген, массасы 3 кг дене вертикаль жоғары 2 м/с2 үдеумен қозғалады. Сымның созылуы  <9 см.>

Қатаңдығы k серіппе F күштің әсерінен  x -ке  созылды. Серпімді деформацияланған серіппенің  потенциалдық энергиясы.  <kx2/2.>

Қатаңдығы k=10 Н/м серіппені 1 см-ге созғанда А жұмыс жасалды. Серіппені тағы 1 см-ге созу үшін, қосымша атқарылатын жұмыс * 3 А *

Қатаңдық  коэффициенті 100 Н/м серіппені 0,01 м-ге созатын күш  <1 Н.>

Қатаңдықтары k және 2k, бір-бірімен тізбектей қосылған екі серіппеге массасы m жүк ілінген. Тепе теңдік күйінде жүктің төмен түсу ара қашықтығы. Салмағы * 3mg/2k *

Қатаңдықтары бірдей k тізбектей жалғанған 4 серіппенің жалпы қатаңдығы  < k/4 >

Қатаңдықтары бірдей екі серіппенің бірін 5 см-ге созғанда, екіншісін 5 см-ге сыққандағы, осы серіппелердің потенциалдық энергиялары <E1 = E>2

Катер екі пункттің арасын өзеннен төмен ағыс бойынша 8 сағатта,  кері 12 сағ жүріп өтті. Катердің тынық судағы дәл сондай қашықтықты  жүзіп өту уақыты <9,6 сағ>

Катодты сєуле дегеніміз – катодтан тез ±шатын ... аѓыны.  <электрондардыњ>

Қатты денелерге тән қасиеттер  <Belgili piwini bolady. Kolemin saktaidy >

Катушка 2 кГц жиілікте  157 Ом индуктивтілік кедергіге ие болады. Катушка индуктивтілігі < 2,5 мГн.>

Катушкаға 10 секунд ішінде 6,28 м жіңішке сым оралды. Катушканың орташа айналу жиілігі 20 айн/с болса, шеңбердің радиусы <5 мм.>

Катушкаға тұрақты магнит таяқшасын енгізгенде, онда электр тогы пайда болады. Бұл құбұлыс. / электромагниттік индукция /

Катушкаға тұрақты магнит таяқшасын енгізгенде, онда электр тогы пайда болды. Бұл құбылыс –электромагниттік индукция.14.Магнит ағы… <[Ф] = Гн•А>

Катушкада 50 А/с тоқтың өзгеру жылдамдықы, онда 25 В  ЭҚК-ін тудырады. Катушканың индуктивтілігі   <0,5 Гн.>

Катушкадағы өздік индукция ЭҚК-інің өрнегі  < E = - L—.L/.T >

Катушкадағы өздік индукция ЭҚК-інің өрнегі  < e = -L. I/t >

Катушкадан өтетін ток 1секундта 2 А-ге өзгергенде, пайда болатын өздік индукция ЭҚК-і  2 В болса, катушканың индуктивтілігіC) 1 Гн.

Кедергі 3 есе артқанда уақыт бірлігінде өткізгіштің ұштарындағы кернеу тұрақты болған жағдайда, өткізгіште бөлініп шығатын жылу мөлшері  <3 есе кемиді >

Кедергілері  10 Ом және 20 Ом екі  резистор  параллель қосылған. Ондағы кернеудің құлауының  қатынасы.  <1.>

Кедергілері  R1 = 5 Ом және  R2 = 10 Ом екі резистор тізбектей қосылған. Осы резистордағы кернеудің u./u.. қатынасы.  <0,5.>

Кедергілері 15 Ом және 10 Ом болатын өткізгіштер өзара параллель қосылған. Олардың жалпы кедергісіD) 6 Ом.

Кедергілері; 1 Ом, 2 Ом, 3 Ом және 4 Ом төрт өткізгішті өзара параллель қосқан кездегі жалпы кедергісі /0,48 Ом/

Кедергінің негізгі өлшем бірлігі ...  <1 Ом >

Кедергісі 0,2 Ом контур арқылы  өтетін магнит ақыны, онда 4 А ток тудырады. Егер магнит ақынының өзгерісі 0,4 Вб болса, онда оқан кеткен уақыт   <0,5 с.>

Кедергісі 36 Ом сымды бірнеше бөлікке бөліп оларды параллель жалғағандағы жалпы кедергі 6 Ом болу үшін сымды неше бөлікке бөлу керектігін анықта  <6 >

Кедергісі R = 5 Ом өткізгіштен   t = 1,5 мин уақытта Q = 45 Кл электр өтеді. Өткізгіштің ұштарындағы кернеу.  <2,5 В.>

Кедергісі R сымды n бөлікке бөліп, бөліктерді параллель жалғағанда сымның жалпы кедергісі ... < n2  есе азаяды >

Кедергісі R, созылған жағдайдағы, ұзындығы 2l, электр плитасының нихромнан жасалған серіппенің көлденең қимасының ауданы ... < 2pl/R >

Келе жатқан автомобильдің әйнегіне маса келіп соғылады. Масаға және автомобильге әсер ететін күштер  <бірдей>

Кеменің шөгімі өзеннен теңізге өткенде   < азаяды >

Кеменің шөгімі өзеннен теңізге өткенде  <азаяды>

Кернеу 200 В болғанда 0,25А ток жұмсайтын электр шамында токтың қуаты* 55в*

Кернеу көзіне қосылған конденсатор астарларының ара қашықтығын 2 есе ұлғайтса конденсатордың энергиясы / 2 есе азаяды /

Кернеуге жалѓанѓан жєне катодтыњ ќыздырылѓан жаѓдаында диодтары электрондардыњ катодтан анодќа ќарай ќозѓаласыныњ. <электрондардыњ ќозѓалысы ‰демелі>

Кернеудің негізгі өлшем бірлігі ...   <1В.>

Кернеудің өлшем бірлігі: <Вольт.>

Кернеуі  σ =150 Па болғанда, стерженнің осімен бағытталған күштің әсері... Стерженнің диаметрі 0,4 см.  <≈  1,9 мН.>

Кернеуі 200 В және ток күші 2 А, 2 минуттағы электр плитасындағы токтың жұмысы    <48 кДж.>

Кернеуі 220 В желіге қосылған электр плитасының спиралінің кедергісі 55 Ом, спиральдегі ток күші ...  <4 А.>

Кернеуі 5 В, ток күші 0,01 А қозғалмайтын өткізгіште 20 минутта бөлініп шығатын жылу мөлшері  <60 Дж.>

Кернеулігі 2,5 кВ/м біртекті электр өрісі 10-5 Кл зарядпен 10 мДж жұмыс жасағанда,оның орын ауыстыратын ара қашықтығы.... <0,4 м.>

Кернеулігі 200 В/м біртекті электр өрісінде орналасқан,  2•10-5 Кл нүктелік  зарядқа әсер ететін күш  <4 мН.>

Кернеулігі 60 В/м майға әсер етуші конденсатор энергиясының тығыздығы:  <≈4∙10-8 Дж/м3 >

Кернеулігі 60 кВм өрісте 5 нКл заряд орын ауыстырған. 20 см-ге орын ауыстыру үшін күш жұмысын анықтаңыз * 60 мкДж *  

Кинетикалық энергиясы 16 Дж, импульсі 8 кг м/с дененің жылдамдығы   <4 м/с>

Кинетикалық энергиясы 16 Дж, импульсі 8 кг•м/с дененің массасы    <2 кг>

Кинетикалық энергиясы 16 Дж, импульсі 8 кг•м/с дененің массасы мен жылдамдығы <2 кг; 2 м/с.>

Кинетикалық энергиясы, 800 м/с жылдамдықпен қозғалған массасы 10 кг зеңбірек оғының энергиясына тең, 2 т автомобильдің қозғалыс жылдамдығы <57 м/с.>

Қисық сызықты қозғалыстағы лездік жылдамдық векторының бағыты  <қозғалып бара жатқан дененің траекториясымен жанама бағыттас.>

Қисықтық радиусы 100м дөңес көпірдің үстімен 60 км/сағ жылдамдықпен өткен, массасы 2 т автомобиль салмағының өзгерісі  <5600 Н-ға кемиді>

Кітаптың массасы 500 г, үстелдің биіктігі 80 см. Еденге қатысты кітаптың потенциялық энергиясы  (g = 10 м/с2)  <4 Дж>

Кіші поршеннің ауданы 10 см2  үлкен поршеннің ауданы 0,1м2. Массасы 1000 кг автомобильді гидравликалық көтергіш көмегімен көтеру үшін кіші поршеньге <100 Н>

Кіші поршеньге 40 Н күш әсер етеді. Гидравликалық машинаның күштен 20 есе ұтыс беретін үлкен поршеніне әсер ететін күш.  <800 Н.>

Кішкене шар тыныштық күйден көлбеу науаның бойымен домалап, алғашқы бір секунд ішінде 10 см жол жүреді. Шардың 3 с ішінде жүрген жолы * 90 см *

Қоғалмайтын  блок  күштен ұтыс бермейді, ал жұмыстан  <ұтыс та, ұтылыс та бермейді.>

Қозғалмай тұрған жолаушы метрополитен экскалаторымен 1 мин, ал қозғалмайтын эсклатор арқылы жолаушы 3 мин көтеріледі. Қозғалыстағы эксалатор арқылы жолаушының көтерілу <45 с>

Қозғалмайтын электронның, уақытқа байланысты өзгермейтін магнит өрісіндегі орны * Қозғалыссыз күйінде қалады *

Қозғалтқышының қуаты  10 кВт және ПӘК-і 80% көтергіш кран массасы 5т жүкті 15 м биіктіке көтеруге жұмсайтын уақыты  (g = 10м/с2) <94 с>

Қозғалтқышының қуаты  25 кВт сорғы 100 м3 мұнайды 8 мин. ішінде 6 м биіктікке жеткізетін қондырғының ПӘК-і  (g = 10м/с2 ; ρм = 800 кг/м3)  <40 %>

Қозғалтқышының қуаты 3 кВт су сорғыш құдықтан 20 м тереңдіктен 2 сағатта көтеретін судың массасы (қозғалтқыштың ПӘК-і 70%, g=10 м/с2) <77 т>

Қозғалыс басталғаннан 4 с өткендегі дененің орын ауыстыруы <12м>

Қозғалысқа түскен зарядталған бөлшекке магнит өрісі тарапынан әсер ететін күш  <лоренц күші>

Қозғалысқа түскен зарядталған бөлшекке магнит өрісі тарапынан әсер ететін күш  <лоренц күші>

Қозғалыстағы дене уақыт өтуіне қарай х = – 2 + 4t – 3t2 заңымен өзгереді. Бастапқы координатасы, бастапқы жылдамдық проекциясы мен үдеу проекциясы <-2м, 4м/с, -6м/с2>

Қозғалыстағы дененің жылдамдығы υ = 5+4t теңдеуімен берілген. Қозғалыс түрі және орын ауыстыру теңдеуі  < S(t) = 5t + 2t² үдемелі.>

Қозғалыстағы дененің жылдамдығының теңдеуі  υ = 5 + 4t.Орын ауыстырудың теңдеуі  s(t) және бастапқы жылдамдық пен үдеу... <s(t)=5t+2t2; υ0=5 м/с; a=4 м/с2.>

Қозғалыстағы дененің жылдамдық проекциясының уақытқа тәуелділігі ν = 2 + 3t (м/с). Осы дененің координатасының теңдеуі  < X = 2t+1,5t² m >

Қозғалыстағы дененің координатасы уақыт өтуіне қарай х = –2 + 4t –3t2  Берілген дененің жылдамдық теңдеуін жазыңыз. <υ = 4 – 6t>

Конденсатор пластиналарының әрқайсысындағы заряд шамасын 2 есе ұлғайтса конденсатор энергиясы * 4 есе артады *

Конденсаторға 5•10-6 Кл заряд берсек,оның энергиясы 0,01 Дж-ге тең болады.Осы кезде конденсатор астарындағы кернеу... <4•103 В.>

Конденсатордың бір пластинадағы заряд +4 Кл, ал екіншісінде – 4 Кл. Электр сиымдылығы 2 Ф болатын конденсатор пластиналарының арасындағы кернеу мәні * 2 В *

Контур жазықтықына жүргізілген нормалмен  600 бұрыш жасайтын,  индукция векторы 5 Тл болатын магнит өрісі, контурда 40 мВб магнит ақынын тудырады. Контурдың жазық бе  <160 см2.>

Контур конденсаторы 0,0785 с периодты тербелісте 2 кОм сыйымдылыќ кедергіге ие болады. Конденсатор сыйымдылыєы  < 6,25 мкФ. >

Контурда  1/π ∙104Гц жиілікпен, индуктивтілігі 2 мГн резонанс байќалады. Конденсатор сыйымдылыєы  <1,25 мкФ.>

Контурдағы конденсаторының сыйымдылығын екі есе үлкен конденсатормен а-да,етп * _/2есе артады *

Контурдағы ток күші 2 А, магнит ағыны 4 Вб-ге тең болса индуктивтілігі  <2 Гн>

Контурдан өтетін магнит ағынының өзгерісі 10 мВб болса 0,5 мс ішінде туатын индукция ЭҚК-і   <20 В>

Контурдан өтетін магниттік ағын және ток күші арасындағы пропорционалдық коэффициенті   <контурдың индуктивтілігі.>

Контурдан өтетін магниттік ағын және ток күші арасындағы пропорционалдық коэффициенті  <контурдың индуктивтілігі.>

Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 0,5 с ішінде 3 Вб –ге 1 Вб-ге дейін біркелкі кемиді.Осы контурдың индукциялық ЭҚК-і   <4 В>

Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 0,5с ішінде 2 Вб –ден 10 Вб аралығында біркелкі артқандағы контурдың индукциялық ЭҚК-і   <16 В>

Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 1 мс ішінде 0,2 мВб -ден – 0,3 мВб-ге дейін артқандағы индукцияның ЭҚК-і  <0,1 В>

Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 10 мс ішінде 20 мВб -ден 10 мВб-ге дейін кемігендегі контурдағы индукцияның ЭҚК-і  <1 В>

Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 100 мс ішінде 40 мВб -ден – 30 мВб-ге дейін кемісе, ондағы индукцияның ЭҚК-і  <0,1 В>

Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 2с ішінде 8 Вб –ден 2Вб-ге дейін біркелкі кемиді. Контурдағы индукция ЭҚК-і     <3 В>

Контурды тесіп өтетін магнит ағынының өзгеріс уақыты 3 есе артса индукцияның ЭҚК-і   <3 есе кемиді>

Контурдыѕ резонанстыќ жиілігі ν, конденсатор сыйымдылыєы С болса, катушка индуктивтілігін аныќтайтын формула   < L = 1/C∙ (2πν)² >

Контурдың индуктивтілігі 4 есе артса,магнит өрісінің энергиясы   <4 есе артады.>

Контурдың индуктивтілігі 4 есе артса,магнит өрісінің энергиясы  <4 есе артады.>

Контурдың индуктивтілігі 5 есе кемігенде,магнит өрісінің энергиясы   <5 есе кемиді.>

Контурдың индуктивтілігі 5 есе кемігенде,магнит өрісінің энергиясы  <5 есе кемиді.>

Конькиші көкжиекке  600 бұрыш жасай радиусы 20 м дөңгелек сыза қозғалды. Оның жылдамдығы  <

Қос ойыс линзаның фокус аралығы 10 см. Нәрсені 12 см ара қашықтыққа орналастырса, нәрсе кескіні линзадан орналасу қашықтығы  <60 см>

Көз бұршағының көмегімен торламада алынған кескін бейнесі   <жалған, кішірейген.>

Көздің оптикалық жүйесінің көмегімен алыс тұрған н кеск * Жақыннан көргіштік, шашыратқыш линза *

Көкжиеке 450 бұрыш жасай орналасқан көлбеу жазықтық бойымен 152 Н күш жұмсай бірқалыпты сүйрей қозғаған жүктін массасы  <≈46 кг.>

Көкжиекке 300 бұрыш жасай 10м/с жылдамдықпен лақтырылған дененің көтерілу биіктігі мен ұшу қашықтығы (g=10m/c)   <1,3 м; 17,3 м.>

Көлбеу жазықтық   <күштен ұтыс береді.>

Көлбеу жазықтық көмегімен жүкті белгілі бір биіктікке көтереді. Егер үйкеліс болмаса,онда көлбеу жазықтықтың ПӘК-і.  <100 %.>

Көлбеу жазықтық көмегімен жүкті көтерген кездегі пайдалы жұмыс 800 Дж, ал толық жұмыс  1000 Дж. Көлбеу жазықтықтың ПӘК-і. <80 %.>

Көлбеу жазықтық күштен 3 есе ұтыс береді. Осы көлбеу жазықтық қашықтықта   <3 есе ұтылыс береді.>

Көлбеу жазықтықпен h биіктіктен массасы m дене S орын ауыстырғандағы ауырлық күшінің жұмысы    <mgh>

Көлбеулігі α , үйкеліс коэффиценті μ болатын бекітілген жазықтықтағы дененің қозғалыс үдеуі / a = g ( sinα - μcosα ) /

Көлбеулік бұрышы 300 көлбеу жазықтық бойымен жүкті көтергенде, жұмысшы орын ауыстырудан  <2 есе ұтылыс алады.>

Көлденең қималары әртүрлі екі қатынас ыдыстар сумен толтырылған. Олар поршеньмен жабылған. Жіңішке ыдыстың көлденең қимасының ауда   <1 кН.>

Көлденең қимасының ауданы  20•10-2 м2 өтк-тен 10 с ішінде 20 Кл заряд өтсе, отк * 2 А *

Көлденең қимасының ауданы 10 мм2 , ток күші 5 А, Мыстан жасалған өткізгіштегі бос электрондардың жылдамдығын анықтаңдар. <

Көлденең қимасының ауданы 200 см2 соленоидқа болат өзекшені енгізгенде,ол арқылы 0,4 Вб магнит ағыны өтсе, оның ішінде болған В0 өріс инд. <2,5 мТл>

Көлденең қимасының ауданы 200см2 соленоидқа темір өзекшені енгізгенде,ол арқылы 0,4Вб магнит ағыны өтсе, оның ішінде бұрын болған В0 өріс инд.<0,08 мТл>

Көлемдері бірдей екі бөшкенің біреуі бензинмен, ал екіншісі сумен толтырылған. Олардың массалары ( ρ=710, 1000 )  / m1<m2 /              

Көлемі  500 см3, температурасы 270 С ыдыста 0,9  г сутегі бар. Газ қысымы.   (R=8,31 Дж/моль•К, M=2∙10-3 кг/моль ).  < 2,24•106 Па.>

Көлемі 0,02 м3 денеге 20 Н күш әсер етіп 0,5 м/с2 үдеу береді. Дененің тығыздығы   <2000 кг/м3.>

Көлемі 0,04 м³ газдың қысымы 200 кПа, ал температурасы 240 К. Ондағы зат мөлшері ( R=8,31 ) * 4 моль *

Көлемі 0,25 м3 бетон плитаны 6 м биіктікке көтерді, оның 3 метрін судан көтерді. Осы кездегі атқарылатын жұмыс ()  <22,5 кДж >

Көлемі 0,25 м3 бетон плитаны 6м биіктікке көтереді, осы кездегі атқаратын жұмыс (ρ = 2г/см3)  <30000 Дж >

Көлемі 2 м3  ,ішкі энергиясы 450 кДж идеал газ молекулаларының қысымы.   <1,5•105 Па.>

Көлемі 200 см3 суға батырылған денеге әсер ететін кері итеруші күш  <2 Н>

Көлемі 500 м³ аэростат 105 Па атмосфералық қысымдағы гелиймен толтырылған. Газдың температурасын 100С-тан 250 С-ға көтергенде, газдың ішкі энергиясының өзгерісі * 4•106 Дж*

Көлемін сақтап, пішінін оңай өзгертетін дененің күйді ата  <сұйық>

Көлемін сақтау және пішінін онай өзгертетін күй  <тек сұйық.>

Көлеңкенің пайда болуын дєлелдейтін зањ   <жарыќтыњ т‰зу сызыќ бойымен таралуы >

Көтергіш кран салмағы 1000 Н жүкті 20 м биіктікке көтергенде, атқырылатын жұмыс   <20 кДж>

Көтергіш кран тросы массасы 600 кг денені,  3 м/с2 үдеумен вертикаль жоғары көтерілгенде 10 см – ге созылады. Тростың қатаңдығы   <78 кН/м.>

Қуалай соққан жел суға қатысты қайықтың жылдамдығын 8 км/сағ жеткізеді. 16 км/сағ жылдамдықпен соққан желдің қайыққа қатысты жылдамдығы <8 км/сағ.>

Қуаттың өлшем бірлігі  <Вт >

Қуаттың өлшем бірлігі 1 Вт-қа тең  <кг•м с-3>

Қуаты 0,25 кВт электр двигателі 1000 Дж жұмыс жасау үшін кеткен уақыт <4 с.>

Куаты 3 кВт-қа тең қозғалтқыш 5 с ішіндегі атқарған жұмысы    <15 кДж>

Қуаты 30 МВт, 900 км/сағ жылдамдықпен 1 сағат ұшқан, масасы 5 т ұшақтың ПӘК-і  (g = 10 м/с2) <42 %.>

Қуаты 300 Вт электр үтігінің күйіп кеткен спиралінің ¼-ін қысқартқаннан кейін оның қуаты   <400 Вт>

Қуаты 60 кВт, 90 км/сағ жылдамдықпен бірқалыпты қозғалған, автомобиль двигателінің тарту күші <2,4 кН.>

Қуаты 75 Вт двигатель ішінде 5 л суы бар калориметрдің винтін 5 минут айналдырады. Су температурасының өзгерісі ( с=4200 ) * 10 С *

Күш әсер еткендегі дененің қозғалысы  < үдемелі.>

Күш моменті физикалық шама. Ол неге тең? * Күш пен иіннің көбейтісіндіне *

Күш сызықтарында  бір-бірінен 6 см  қашықтықта жатқан нүктелер арасындағы потенциалдар айырымы 60 В-қа тең. Егер олар біртекті болса, онда электр <1000 В/м>

Күштің әсерінен еркін дененің қозғалысы  <үдеумен.>

Күштің өлшем бірлігі  <H>-2

Құбырдың кең жеріндегі судың ағыс жылдамдығы 10m/c болса, осыдан 4 есе тар жеріндегі ағыс жылдамдығы  <40m/c>

Қыздырғыштың температурасы  227 0С, ал тоңазытқыштың температурасы 7 0С. Жылу машинасының ПӘК-і.  <0,44.>

Қыздырғыштың температурасы  500 К, жылу машинасының ПӘК-і   0,44-ке тең. Тоңазытқыш температурасы.  <280 К.>

Қыздыру процесінде зат қатты күйден сұйыққа,сосын газ күйіне ауысады. Суретте жылу берілу мен қуат  тұрақты болатын жағдайда зат темпера <4 - 5.>

Қыздыру шамы баллонында 220В, 60 Вт деп жазылған. Жұмыс режиміне сәйкес ток күші / 0,27 А /

Қысым анықталатын  формула:   < P = F/S >

Қысым… < бетке перпендикуляр бағытта әрекет ететін күштің осы беттің ауданына қатынасымен анықталатын физикалық шама.>

Қысымды анықтайтын формула:  < p = F/S >

Қысымның негізгі өлшем бірлігі…   <1 Па.>

Қысымы 4•105 Па, температурасы 320 К оттегінің тығыздығын анықта.   <4,81 кг/м3.>

Лазерлік сәуле шығаруға тән қасиеттер: 1.Жоғары монохром, 2.Когеренттік, 3.Сәуле шығарудың бағыттылығы, 4.Сәуле шығару қуаты жоғары * 1234 *

Линза арқылы экранда электр шамының нақты кескіні алынған. Линзаның ozgerisi…. <кескін орнында қалады, бірақ жарықтылығы азаяды.>

Линзаның оптикалық центрінен фокусына дейінге ара қашықтық - / Линзаның фокус аралығы /

Литий атом ядросында 3 протон бар. Егер оның айналасында 3 электрон айналып жүрсе онда  <атом электрлі бейтарап.>

Лифт табанында массасы 20 кг жүк жатыр. Лифт 2 м/с2 үдеумен жоғары қарай қозғалады. Жүктің лифт табанына түсіретін күші     (g = 10 м/с2)   <240 Н.>

Лифтімен байланысқан санақ жүйесін инерциал деп санауға болады, егер  < лифт бірқалыпты төмен қозғалса. >

Лупаның үлкейту шамасы 10 есе болса, нәрсені орналастыру қашықтығы  <2,5 см>

М массалы планетаның айналасында, массасы  m серігі қозғалады. Осы кездегі серіктің планетаға гравитациялық тартылыс күші< Мm массалар көбейтіндісіне тура >

Магнит ағыны 0,02 Вб 100 орамнан тұратын катушканы ажыратқанда ондағы индукцияның ЭҚК-і 4 В болса,магнит ағынының жоғалу уақыты  <0,5 с

Магнит ағыны 0,02 Вб 100 орамнан тұратын катушканы ажыратқанда ондағы индукцияның ЭҚК-і 4 В болса,магнит ағынының жоғалу уақыты <0,5 с>

Магнит ағыны 5мс ішінде 9 мВб -ден 4мВб-ге дейін кемитін контурдағы индукцияның ЭҚК-і  <1В>

Магнит ағыны 6 мс ішінде 18 мВб-ге өзгереді.Осы контурдағы индукциялық ЭҚК    <3 В>

Магнит ағынының анықтамасына сәйкес өрнек   <Φ = BS cos α>

Магнит ағынының өлшем бірлігі  <Н• м• А>-1

Магнит индукция векторына перпендикуляр орналасқан контурды 2 Вб магнит ағыны кесіп өтеді. Контур ауданы 4 м2 болса, магнит өрісінің индукциясы <0,5 Тл>

Магнит индукциясы 10мТл. біртекті магнит өрісіне перпендикуляр орналасқан, ұзындығы 1см түзу өткізгіш арқылы 1А ток өткенде, оған әсер ететін кү <0,1 мН>

Магнит индукциясы 2 мс ішінде 0,2 Тл –дан 0,3Тл-ға дейін өзгергенде 10 В индукция ЭҚК-і қозу үшін, көлденең қимасының ауданы 50 см2 катушкадағы орам са <40>

Магнит индукциясы 4 мс ішінде 0,2-ден 0,3 Тл –қа дейін өзгергенде 10 В индукция ЭҚК-і қозу үшін, көлденең қимасының ауданы 50 см2 катушканың орам саны   <80.>

Магнит индукциясы векторының бағытын анықтайтын ереже  <бұрғы ережесі>

Магнит индукциясы векторының бағытына тогы бар тұйық контурдың сәйкес келетін бағыты * Оң нормалы бағыты *

Магнит индукциясы өткізгішке перпендикуляр болғандағы, оған әсер ететін күш   <ең үлкен мәнге ие.>

Магнит индукциясының анықтамасына сәйкес формула  <B= Fmax/I.j>

Магнит өрісі индукциясы сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 20см өткізгішке 0,4 Н күш әсер етеді. Өткізгіштегі ток күші 4А болса, маг  <1Тл>

Магнит өрісін сипаттайтын шама * Магнит индукциясының векторы *

Магнит өрісінде орналасқан тогы бар өткізгішке әсер ететін күштің мәні ең үлкен болатын бұрыш   <α =900>

Магнит өрісінде, қисықтық радиусы 1,038 м болатын трактория бойымен

Магнит өрісіндегі ауданы 1 см2-ге тең рамаға әсер ететін ең жоғарғы айналдырушы момент 2 мкН-м, ток күші 0,5 А-ге тең болғандағы магнит өрісінің ин..<0,04 Тл>

Магнит өрісінің күш сызықтары   <тұйықталған.>

Магнит өрісінің сипаттамасы  <магнит индукциясы>

Магнит өрісінің энергиясы  < W= LI2/2

Магнит өрісінің энергиясы 3 есе артқанда,осы контурдағы тоқ күші   <_/3есе артады.>

Магнит өрісінің энергиясы 3 есе артқанда,осы контурдағы тоқ күші  <_/3 есе артады.>

Магнит өрісінің энергиясы 4 есе кемігенде,осы контурдағы тоқ күші   <2 есе кемиді.>

Магнит өрісінің энергиясы 4 есе кемігенде,осы контурдағы тоқ күші  <2 есе кемиді.>

Магнит өрісінің энергиясын өзгертпей, контурдың индуктивтілігін 2 есе арттырса,ондағы ток күші  <_/2 есе кемиді.>

Магнит өрісінің энергиясын өзгертпей, контурдың индуктивтілігін 2 есе арттырса,ондағы ток күші  <_/2 есе кемиді.>

Магнит энергиясының көлемдік тығыздығын анықтайтын формула  < w = W/V >

Магнит энергиясының көлемдік тығыздығын анықтайтын формула < w = W/V>

Магнит энергиясының өрнегі  < W=ФI/2 >

Магнит энергиясының өрнегі  < w=ФI/2 >

Массалары  2•106 кг және  4•106  кг денелер 13,34 мН күшпен тартылады.  Осы денелер арасындағы ара қашықтық  <200 м.>

Массалары 1 кг және 2 кг, ал жылдамдықтары 2 мс және 1 мс бір-біріне қарама қарсы қозғалған екі шардың абсолют серпімсіз центрлік соқтығысуларының нәт. Бөлініп шыққан жылу * 3 Дж *

Массалары 1 кг және 2 кг, ал жылд-ры 2 м/с ж/е 1м/с бір-біріне қ-қ қешасцснбшжа * 3 Дж *

Массалары 150 кг жолаушылардың   лифт еденіне түсіретін қысым күші. Лифт 0,6 м/с2 үдеумен төмен түсіп келеді.    (g = 10 м/с2)  <1410 Н.>

Массалары 150 кг жолаушылардың лифт еденіне түсіретін қысым күші.Лифт 0,6 м/с2 үдеумен жоғары көтеріліп барады.  <1590 Н.>

Массалары 150 кг жолаушылардың лифт еденіне түсіретін қысым күші.Лифт бір қалыпты қозғалады.     (g = 10 м/с2)  <1500 Н.>

Массалары 2500кг екі дене өз-ара тартылады. Егер біреуінің массасын 500 кг-ға кемітсе, сол қашықтықтағы олардың тартылыс күші  <20%-ке кемиді.>

Массалары 400 кг екі дене өз-ара тартылады. Егер біреуінің массасын 100 кг-ға арттырса, сол қашықтықтағы олардың тартылыс күші  <1,25 есе артады.>

Массалары 7 кг және 3 кг, ал жылдамдықтары сәйкесінше 3 м/с және 2 м/с екі дене бір-біріне қарсы қозғалып, серпімсіз соқтығысады. Соққыдан кейі <1,5 м/с.. >

Массалары m, 2m және 3m үш  дене суретте көрсетілген ара қашықтықпен бір түзудің бойында орналасқан. Денелер арасындағы гравитациялық та<2 және 3 минимал.>

Массалары бірдей екі автомобиль бір уақытта орнынан жүріп, үдемелі қозғалады. Бір мезетте бірінші автомобильдің υ жылдамдығы екіншісінен 2 есе көп болса, автомобильдің орташа <4 есе.>

Массалары бірдей екі дене R қашықтықта F күшпен тартылады. Ара қашықтықты өзгертпей, бірінші дененің массасын 2 есе кемітсе тартылыс күші <F = 0,5F>

Массасы  m  денені Жерден h биіктікке көтерді. Дененің  потенциалдық энергиясы.  <mgh.>

Массасы  m  шар υ жылдамдықпен қозғалып келе жатып, массасы 2m, тыныш тұрған шармен серпімсіз соқтығысқан соң, олардың қозғалу жылдамдығы * 13υ *

Массасы  m = 23 г суды t1 = 200 C-тан  t2 = 800 С дейін қыздыру үшін қажет жылу мөлшері Q.     <≈ 5,8 кДж.>

Массасы  m = 90 г су ,  t1 = 1000 C –тан  t2 = 500 С-ке дейін салқындағанда бөліп шығаратын жылу мөлшері Q...  <≈ 19 кДж.>

Массасы 0,1 кг білеушені динамометрдің көмегімен столдың горизонталь бетінде бір қалыпты тартамыз. Динамометрдің көрсетуі 0,4 Н. Сырған   <0,4.>

Массасы 0,1 кг дененің қатаңдық коеффициенті 250 Нм серіппедегі тербеліс амплитудасы 0,15 м. Жылдамдық модулінің ең үлкен шамасы * 7,5 мс *

Массасы 0,1 кг, тік жоғары 10 м/с жылдамдықпен лақтырылған дененің, көтерілгендегі ең жоғарғы нүктесіндегі потенциалдық энергиясы (g=10м/с2) <5 Дж>

Массасы 0,5 кг денеге 0,5 минут бойы 15 Н күш әсер етті. Күш импульсі.  <450 Нс.. >

Массасы 0,5 кг жүк 10 м биіктіктен құлайды. Түсе бастағаннан 1с өткеннен кейінгі потенциалдық энергиясын    (g=10м/с2)  <25 Дж>

Массасы 0,75 кг суды 20˚С-тан 100˚-қа дейін қыздырып, одан кейін 250 г бу алу үшін қажет жылу мөлшері. (r=2,3∙106Дж/кг; c=4,2∙103Дж/кгК)  <827 кДж>

Массасы 1 кг , үдеуі 9 m/cденеге әсер ететін ауаның орташа кедергі күші  (g= 9.8)  <0,8H>

Массасы 1 кг арбаша 3 м/с жылдамдықпен қозғалады. Оның эергиясын 2 есе арттыру үшін атқарылатын жұмыс  <4 Дж>

Массасы 1 кг дене 30 Н күш әсерімен жоғары көтеріліп барады. 5 м жолда осы күштің атқарған жұмысы (g=10) * 150 Дж *

Массасы 1 кг дене Ай бетіне 1,63 Н күшпен тартылады. 20,375 м  биіктіктен дененің Ай бетіне қўлау уақыты   <5 с.>

Массасы 1 кг денені Жер бетінен 3 м/с2 үдеумен жоғары көтеру үшін жұмсалатын күш (g= 10 м/с2 ).  <13 Н>

Массасы 1 кг судағы зат мөлшері.    <55,6 моль. >

Массасы 1,5 106 кг пойыз 150 кН тежеуші күші әсерінен 500 м жол жүріп барып тоқтады. Оның келе жатқан жылдамдығы    <10 м/с>

Массасы 1,5 кг дене x = 2t+0.4t  қозғалыс теңдеуімен қозғалады. Денеге әсер ететін күш   <1,2 Н.>

Массасы 1,5 т автобус орнынан 1,5 кН тарту күшінің әрекетінен қозғалады. Егер автобусқа әрекет ететін кедергі күш 450 Н болса, онда оның үдеуі  <0,7 м/с2.>

Массасы 1,5 т автомобиль көлбеулік бұрышы 300 жолмен жоғары қарай 15 кН тарту күші әрекетінен 0,5 м/с2 үдеу алып қозғалды. Автомобиль дөңгел  <0,52.>

Массасы 1,5 т автомобильдің кедергі күші 700 Н автомобильдің жылдамдығын 36 км/сағ -тан 108 км/сағ-қа 10 с ішінде өзгерту үшін қажетті қуат

Массасы 10 кг дене 20Н күштің әсерінен жылдамдығын 2 м/с-ге арттырса, күш әсері созылатын уақыт  <1с>

Массасы 10 кг дене түзу бойымен қозғалғанда оның жылдамдығы υ=2t теңдеуге сәйкес өзгереді. t=5 с мезгіліндегі оның кинетикалық энергиясы * 500 Дж *

Массасы 10 кг дене ұзындығы 1,4 м көлбеу жазықтықтан сырғанап түсті. Жазықтықтың көкжиекпен көлбеулік бұрышы 300. Ауырлық күшінің жұмысы (g=10) * 70 Дж *

Массасы 10 кг денені 8 м/с2 үдеумен жоғары көтеру үшін қажет күш(g = 10 м/с2) <180 Н>

Массасы 10 кг доп 0,2 с созылған соғудан кейін 10 мс жылдамдыққа ие болды. Соққының орташа күшін табыңдар. * 500 Н *

Массасы 10 кг, жылдамдығы 36 км/сағ дененің кинетикалық энергиясы  <500 Дж>

Массасы 100 г денені 30 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырғаннан кейін 3 с өткен соң, оның потенциалдық энергиясы.    (g=10 м/с2 )  <45 Дж.>

Массасы 100 г серіппеге ілінген жүк X= 0,1cos10tтербеліс теңдеуімен тербеледі. Серіппеге қатаңдығы   < 10 Н/м. >

Массасы 100 кг арбаша горизонталь бетте бір қалыпты қозғалады.Оған массасы 10 кг құмы бар қап құлайды. Арбашаның жылдамдығы  <1,1 есе кемиді.>

Массасы 100 кг, 60 км/мин жылдамдықпен қозғалатын зымыранның кинетикалық энергиясы   <5∙107 Дж>

Массасы 100г,тік жоғары қарай 10м/с жылдамдықпен лақтырылған дененің,көтерілгендегі ең жоғарғы нүктедегі потенциалдық энергиясы.  <5 Дж>

Массасы 103 кг 15 м/с жылдамдықпен қозғалған локомотивтің 1 с уақыт ішіндегі жұмысы  (үйкеліс коэффициенті 0,01)  <113 кДж>

Массасы 120 г хоккей шайбысы  15 м/с жылдамдықпен қақпа торына соғылды.Тор шайба бағытымен 5 см – ге созылды. Қақпа торында пайда болған серп <270 Н.>

Массасы 15 г  газ  800 м/с жылдамдықпен ракетатыдан ұшып шығады, массасы 600 г ракетаның ракетницамен салыстырғандағы жылдамдығы <20 м/с.. >

Массасы 15 кг жүкті 0,3 м/с2  үдеумен көтеру үшін қажет күш  (g = 10m/c)  <154,5 Н.>

Массасы 1500 кг автомобиль 0,5 м/с2 удеумен горизонталь бағытта қозғала бастады. Қозғалысқа кедергі жасайтын күш 500 Н –ға тең. Қозғалтқыштың өнді <1250 Н.>

Массасы 160 г хоккей шайбысы  20 м/с жылдамдықпен қақпа торына соғылды.Тор шайба бағытымен 8 см – ге созылды. Қақпа торының қатандығы <10 кН/м.>

Массасы 174 кг жәшікті еденмен жіп арқылы көкжиекке 300 бұрыш жасай бірқалыпты тартады. Жүктің еденмен үйкеліс коэффициенті 0,25. Жүкті тарту күші<≈500 Н>

Массасы 175 кг, әрбір бәтеңкесі табанының ауданы 410 см2 астронавтың ұшар алдындағы Жер бетіне түсіретін қысымы (g = 10) < 2•104 Па>

Массасы 2 кг 4 м/с жылдамдықпен қозғалған шардың, массасы 2 кг тыныштықта тұрған шармен абсолют серпімсіз соқтығысқанда, толық кинетикалық энергиясы  <8 Дж.>

Массасы 2 кг денені 1 м биіктікке 3 м/с2 үдеумен көтерген кездегі адамның істеген жұмысы (g=10 м/с2)  <26 Дж>

Массасы 2 кг дененің 10 м биіктікте 20 м/с жылдамдықпен қозғалғандағы толық механикалық энергиясын   <600 Дж>

Массасы 2 кг пружинаға ілінген жүктің қозғалыс заңының теңдеуі берілген: X= 0,1 cos 2t  Пружинадағы серпінділік күштің өзгеріс заңдылығы: <  F, (t) = -0,8 cos2t >

Массасы 2 кг тас вертикаль жоғары лақтырылған, оның бастапқы кинетикалық энергиясы 400 Дж, 15 м биіктікте оның жылдамдығы   <10 м/с >

Массасы 2 т автомобиль горизонталь жолмен 72км/сағ жылдамдықпен қозғалып келеді. Қозғалыста кедергі күші оның салмағының 0,05 –ін құрайды. Қозғалтқыштың өндіретің қуаты. <20 кВт >

Массасы 2 т, үйкеліс коэффициенті 0,4-ке тең, авариялық тежелуде 50 м жүріп, барып тоқтаған автомобильдің үйкеліс күші жұмысы   <-400 кДж>

Массасы 2 т, үйкеліс коэффициенті 0,4-ке тең, авариялық тежелуде 50 м жүріп, тоқтаған автомобильдің кинетикалық энергиясының өзгерісі  <-400 кДж>

Массасы 2,4т ғарыш кемесіне, жер маңында әсер еткен ауырлық күші  <2,4• 10 tort  Н>

Массасы 20 г белгісіз газды тұрақты қысымда 10 К-ге қыздыру үшін 182,4 Дж, ал тұрақты көлемде қыздыру үшін 129,8 Дж жылу мөлшері қажет. Бұл газ * оттек (L=0,032 кгмоль) *

Массасы 20 кг газ көлемі 10 м3 шарды толтырған. Газдың тығыздығы  <2 кг/м>3

Массасы 20 кг құрғақ ағаш толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері: (Құрғақ ағаштың меншікті жану жылуы 1,0•107 Дж/кг).D) 2•108Дж.

Массасы 20 кг тыныштықтағы арбада массасы 60 кг адам тұр. Адам арбамен салыстырғанда 1мс жылдамдықпен қозғалса, арбаның жылдамдығы * -0,75 мс *

Массасы 200 г денені 1,5 м/с2 үдеумен қозғалысқа түсіретін күш  < 0,3 Н.>

Массасы 250 г  дене 15 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырған кездегі  кинетикалық  энергиясы <28 Дж.. >

Массасы 3 кг дененің Жер бетінен 1 м қашықтықтағы потенциалдық энергиясы (g = 10 м/с2)  <30 Дж>

Массасы 3 кг еркін құлаған дененің Жер бетінен 4 мм қашықтықтағы потенциалдық энергиясы (g =10 м/с2)  <120 Дж>

Массасы 3 кг еркін түсіп келе жатқан дененің Жер бетінен 2 м қашықтықтағы потенциалдық энергиясы (g=10 м/с2)  <60 Дж>

Массасы 3 кг еркін түсіп келе жатқан дененің Жер бетінен 3 м қашықтықтағы потенциалдық энергиясы (g =10 м/с2)  <90 Дж>

Массасы 3 кг температурасы 00 С суды қалыпты жағдайда қайнатып, буға айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері ( Сс-4200, r-2,3 ) * 8,16 Дж *

Массасы 3 т жүк 2 м/с2 үдеумен жоғары көтеріледі. Алғашқы 1,5 с ішінде көтерілгендегі жұмысы  ( g = 10 м/с2)  <8100Дж >

Массасы 4 кг, 2 Н күш әсер ететін дененің қозғалысы мен жылдамдығы:   <Тең үдемелі, 0,5 м/с2 үдеумен.>

Массасы 4 т автомобиль 0,2 м/с2 үдеумен тауға көтеріліп барады. Егер h/l = 0,02 және кедергі коэффициенті 0,04 болса, тарту күшінің мәні   <3,2 Н.>

Массасы 40 кг бала шаңғымен (тыныштық күйден)  h1 =2 м ойға сырғанап түсіп,  биіктігі h2 = 1 м қарама қарсы жағына көтеріледі (сурет).  h2 биіктікке көтеріл <400 Дж>

Массасы 400 г серіппеге ілінген жүк     15/π Гц жиілігімен тербеледі. Серіппенің қатандығы  <360 Н/м.  >

Массасы 400 г тыныштықтағы доп 2кН күштің әсерінен 15 м/с жылдамдық ала қозғалды. Соққының созылу уақыты   <0,3 мс.>

Массасы 400 г, 300 см биіктіктен құлап түскен дененің жерге ұрылғандағы кинетикалық энергиясы (g=10м/с2)   <12 Дж>

Массасы 5 кг бірінші дененің және 2,5 биіктікте тұрған массасы 1 кг екінші дененің потенциялдық энергиялары бірдей. Бірінші дененің нөлдік деңгейден биіктігі * 0,5 м *

Массасы 5 кг денегі қарама-қарсы бағытта F1 және F2 күштер әсер етеді. Егер күштер Ғ1 =12 Н және F2 =8 Н болса, дененің алатын үдеуі жән… <0,8 м/с2 F1 бағытымен>

Массасы 5 кг денені 10м биіктікке көтергенде әсер ететін ауырлық күшінің жұмысы (g = 10 м/с2)  <500 Дж>

Массасы 5 кг жүк белгілі бір биіктіктен еркін құлап Жердің бетіне 2,5 с жетеді. Ауырлық күшінің жұмысы.      (g = 10 м/с2)  <≈ 1,6 кДж.>

Массасы 5 кг қызған тас 2 К-ге дейін салқындап, қоршаған ортаға 4200 Дж жылу береді. Тастың меншікті жылу сыйымдылығы.  < 420 Дж/кгК >

Массасы 5 кг снаряд 800м/с жылдамдықпен ұзындығы 3,2 м қару ұнғысынан ұшып шықты. Снарядқа берілетін қысым күшінің мәні   <500 кН.>

Массасы 5 кг, табанының ауданы 100 м2 кубтің еден бетіне түсіретін қысымы(g = 10 м/с2 )  <0,5 Па.>

Массасы 5 кг, табанының ауданы 100 см2  куб тіреуімен бірге 2 м/с2 үдеумен үдемелі жоғары қарай қозғалатын болса, оның тіреуге түсіретін қысымы... <6 >кПа.

Массасы 5 кг, табанының ауданы 100 см2  куб тіреуімен бірге 2 м/с2 үдеумен үдемелі төмен қарай қозғалатын болса, оның тіреуге түсіретін қысымы    <4 кПа.>

Массасы 5 кг, табанының ауданы 100 см2  куб тіреуімен бірге бірқалыпты төмен қарай қозғалатын болса, оның тіреуге түсіретін қысымы  <

Массасы 5,4т трактордың әр табанының ауданы 0,75м2. Шынжырларына түсіретін қысымы  <3,6•104 Па>

Массасы 50 г, 30 м/с жылдамдықпен тік жоғары атылған жебенің 2 с өткеннен кейінгі потенциалдық энергиясы (g=10 м/с2) <20 Дж>

Массасы 50 кг жүк 10 с ішінде еркін құлағандағы, ауырлық күшінің жұмысы (g = 10м/с2)    <2,5•105 Дж>

Массасы 50 кг жүкті 2 с-та арқанның көмегімен 10 м биіктікке  вертикаль жоғары тең үдемелі көтереді. Арқанның тартылу күші   (g = 10 м/с2)  <750 Н.>

Массасы 50 кг жүкті вертикаль жоғары үдемелі көтергенде, оның салмағы 100 Н-ға артты, трос 6 см –ге созылды. Тростың қатаңдығы  <10 кН/м.>

Массасы 50 кг хоккейші массасы 2 кг шарды өзінен 20 Н күшпен итереді. Бұл кезде адам мен шардың алатын үдеулері   <- 0,4 м/с2; 10 м/с2.>

Массасы 50 кг, аяқ киімінің табандарының ауданы 800 м2, адамның еденге түсіретін қысымы  (g = 10 м/с2 )   <0,625 Па.>

Массасы 500 г вертикаль жоғары лақтырылған дененің кинетикалық энергиясы 200 Дж болу үшін дененің жер бетінен көтерілу биіктігі (g = 10 м/с2) 40 м.1018.4 м/с2 үдеумен 4 с қоз<256 Дж.>

Массасы 500 г, 4 м/с жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған дененің ең жоғарғы биіктіктегі потенциалдық энергия өзгерісі (g=10 м/с2)  <4 Дж>

Массасы 500 кг денені 3 минуттың ішінде 15 м биікттікке көтеретін двигателінің қуаты 2 кВт, кранның ПӘК-і (g = 10 м/с2) <21 %.>

Массасы 50000 кг ғарыш кемесі двигателінің тарту күші 105 Н. Двигательдің 6 с уақыт жұмысы кезіндегі ғарыш кемесі жылдамдығының өзгерісі * 12 м/с *

Массасы 50000 кг ғарыштық кеменің реактив двигателінің тарту күші 100 кН. Кеменің жылдамдығы 10 мс-қа өзгеру үшін. Жұмыс істеу уақыты * 5 с *

Массасы 6 ∙103 кг  ұшақтың 2250 м биіктікке көтерілгендегі двигательдің істеген жұмысы ( g=10 ) / 135 ∙106 Дж /

Массасы 6,6т, 7,8 м/с жылдамдықпен қозғалған «Союз» сериялы ғарышкеменің кинетикалық энергиясы    <200 кДж>

Массасы 60 кг дене екі түрлі күштің әсерінен қозғалады: Шамасы 60 Н, бірінші әсер етуші күш дененің орын ауыстыруына қарсы, екінші 150 Н күш… < 0,25 м/с2.>

Массасы 60 кг жүргізуші 200 см/с2 үдеумен қозғалған автомобиль орындығының арқасын қысатын күші <0,12 кН>

Массасы 60 кг спортшы 10 метр биіктіктен секіріп, суға 10 м/с жылдамдықпен сүңгігендегі ауаның орташа кедергі күші (g = 10)  <900 Н>

Массасы 65 кг адам сатымен 3 қабатты үйдің үшінші қабатына көтерілгенде ауырлық күшінің жұмысы (Үйдің әр қабатының биіктігі 2,5 м , g =10м/с2) <4875 Дж>

Массасы 65кг спортшы он метрлік мұнарадан секіріп, 13м/с жылдамдықпен суға енгендегі ауаның орташа кедергі күші  <1200 H>

Массасы 8 кг дене 0,5 м/с2 үдеу алғандағы әсер күші <4 Н>

Массасы 8 кг мылтықтан массасы 16 г оқ 600 м/с жылдамдықпен ұшып шықты. Мылтықтың кері қозғалу жылдамдығы.  <1,2 м/с.>

Массасы 8 т ғарыш кемесі  массасы 20 т орбиталық ғарыш бекетіне  100 м ара қашықтыққа жақындайды. Олардың өзара тартылыс күші (G = 6,67∙10-11) <1 мкН.>

Массасы 80 кг адам массасы 20 кг жүкті 10м биіктікке көтергендегі жұмысы (g=10 м/с2)  <10 кДж>

Массасы 9 кг дене қаттылығы k=100 Н/м серіппеге бекітілген. Тербелістің меншікті жиілігі * ω=3,3 с-1 *

Массасы m  дене Жер бетінен h ара қашықтықта тұрды. Сосын ара қашықтық  ∆h-қа  кеміді.Дененің  потенциалдық энергиясы.  <mg∆h-қа кеміді.>

Массасы m дене Жер бетінен h биіктікте болған, содан соң биіктік ∆h-қа артқан. Дененің потенциялдық э: / mg∆h-қа артты /

Массасы m зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр υ жылдамдықпен қозғалады. Егер бөлшектің массасын 2есе арттырса, он..<2 есе артады.>

Массасы m зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр υ жылдамдықпен қозғалады. Егер бөлшектің массасын 2есе арттырса, оның тр..<2 есе артады>

Массасы m зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр υ жылдамдықпен қозғалады.Егер бөлшектің жылдамдығын 2 есе арттырса <2 есе артады>

Массасы m зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр υ жылдамдықпен қозғалады.Егер бөлшектің жылдамдығын 2 есе арттырса.. <2 есе артады>

Массасы m зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр υ жылдамдықпен қозғалады.Егер бөлшектің массасын 2есе азай.. tr ozg  <2 есе кемиді.>

Массасы m зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр υ жылдамдықпен қозғалады.Егер бөлшектің массасын 2есе азайтса, <2 есе кемиді.>

Массасы m зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр υ жылдамдықпен қозғалады.Егер бөлшектің массасын 4 есе азайтса <4 есе кемиді>

Массасы m зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр υ жылдамдықпен қозғалады.Егер бөлшектің массасын 4 есе азайтса,оның тра..<4 есе кемиді>

Массасы m зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр υ жылдамдықпен қозғалады.Егер өрістің индукциясын, 2есе арттырса  <2 есе кемиді>

Массасы m зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде перпендикуляр υ жылдамдықпен қозғалады.Егер өрістің индукциясын, 2есе арттырса… <2 есе кемиді>

Массасы m қозғалыстағы шар тыныш тұрған массасы 3m шарға соғылады. Соқтығысқаннан кейінгі шарлардың ажырау бұрышы 900 және бірінші шардың жылд. 3υ. Жылд. * 3√2υ *

Массасы m үйкеліс коэффициенті μ тұрақты υ жылдамдықпен қозғалатын аэрошананың радиусы r «өлі тұзақтағы» бір айналыс кезіндегі үйкеліс k.j.<A= 2π μ m g R>

Массасы скафандрымен 170кг астронавтың табанының Ай бетімен арасындағы үйкеліс коэффиценті 0,5 болғандағы үйкеліс күші  <136 H>

Массасы т және заряды  +q  бөлшек электр өрісінде кернеулігі Е және потенциалы φ болғандағы үдеуі   < qE/m >

Массасы үлкені  <сутектің теріс ионы>

Масссасы 2 т жүкті, 50 м биіктікке қуаты 10 кВт көтергіш кранның көмегімен көтеруге жұмсалған уақыт (қозғалтқыштың ПӘК-і 75 %, g = 10 м/с2) <≈130 с>

Математикалық маятник 30 π секундта 60 тербеліс жасайды. Жіп ұзындығы  <62,5 см.. >

Математикалық маятник x = 0,24 cos 1884 t  қозғалыс заңымен тербеледі. Маятник тербелісінің жиілігі <300 Гц.>

Математикалық маятник x = 0,4 cos 15,7 t қозғалыс заңымен тербеледі. Маятник тербелісінің периоды  <0,4 с.>

Математикалық маятникті ауадан суға салғанда, оның периоды * Артады *

Математикалық маятниктің Жердегі тербеліс периоды Т0. Егер басқа бір планетада еркін түсу үдеуі Жердегіден n есе үлкен болса… < T,/-|n >

Математикалық маятниктің Жердегі тербеліс периоды То. Егер басқа бір планетада еркін түсу үдеуі Жердегіден n есе үлкен болса. Тербеліс периоды * T,=To/√n *

Математикалық маятниктің тербеліс  периодын  √2есе арттыру үшін, жіптің ұзындығын  <2 есе артады.  >

Математикалық маятниктің тербеліс периодын анықтайтын формула < 2n _/l/g >

Материалдық нүкте радиусы 2 м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, айналымның ¼  бөлігінде жүретін жолы мен ….< p м, 2 -/ 2 м>

Материалдық нүкте радиусы 2 м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, айналымның 14 бөлігінде жүретін жолы мен орын ауыстыруы * π, 2√2 *

Материалық нүктенің қозғалыс теңдеуі X = 3t².  2 с-тан кейінгі нүктенің жылдамдығы мен орын ауыстыруы  <υ = 12 м/с, S = 12 м.>

Материялық нүкте 20м/с бастапқы жылдамдықпен және бастапқы жылдамдыққа қарсы 0,5 м/с2 үдеумен қозғалады. 0,5 мин ішіндегі жолы мен орын ауыстыруы <375м; 375м>

Материялық нүктенің жылдамдық проекциялары мына түрде өзгеретіндей болып қозғалады: υx = 3 + 3t; υy = 4 + 4t, оның үдеуі  <5 м/с2.>

Материялық нүктенің жылдамдық проекциясы мына түрде өзгеретіндей болып қозғалады: υx = 2 - 3t, оның үдеуі   <-3 м/с2.>

Материялық нүктенің қозғалыс теңдеуі мына түрде  x=-3t2. Нүктенің 2с кейінгі жылдамдығы мен орын ауыстыруы...  <υ =-12 м/с; s=-12 м.>

Меншікті жылдамдығы 25 км/сағ катердің ағыс бағытымен 2 сағатта, ағысқа қарсы 3 сағатта жүріп өткен қашықтығы z<60 км.>

Меркурий ғаламшарының орташа радиусы 2420 км, еркін түсу үдеуі 3,72м/с2  болса,массасы  <3,27•1023кг>

Метал шардың ішіндегі электр өрісінің кернеулігін есептейтін формула < 0 >

Металдардан электр тогы өткенде байқалатын құбылыс   <жылулық және магниттік>

Металл білеушені сұйықтыққа батырамыз(сурет). Білеушенің 1, 2, 3 жағдайындағы кері итеруші күштерін салыстыр. <F3 < F1; F2 = F1.>

Металл өткізгіш бойымен 320 мкА ток ағып жатыр.Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы әр секунд сайын өтетін электрон.  < 2∙1015 >

Механиканың «алтын ережесі»  <күштен қанша  есе  ұтсақ, орын  ауыстырудан  сонша  есе  ұтыламыз.>

Момент  күші  <күштің  иінге  көбейтіндісі.>

Момент  күшін анықтайтын  формула  < М = F∙d >

Момент  күшінің өлшем  бірлігі    <1 Н∙м>

Мотоциклші жүріп келе жатқанда 60 Н кедергі күшіне ие болады. Мотоциклші 50 м орын ауыстырғанда кедергі күшінің атқарған жұмысы жұмысы  < 3000 Дж >

Мотоциклшінің жылдамдығы 54 км/сағ, ал адамдікі 2 м/с болса, мотоциклшінің жылдамдығының адам жылдамдығына қатынасы <7,5.>

Мұз бетіне жіберілген шайба 40 м –ге жетіп тоқтаса, онда оның бастапқы жылдамдығы (шайбаның мұзбен үйкеліс коэфффициенті 0,05; g = 10) <6,3 m/c>

Мына жағдайда ауа шарына әсер ететін кері итеруші күш үлке <Жердің бетінде ; >

Насостың поршені астындағы ауаның қысымы 105 Па,ал көлемі 200 см3. Егер газдың температурасы өзгермесе, 130 см3 көлемді алып тұрғандағы ауа қысым<1,5•105 Пa>

Нейтрон – бұл   <заряды жоқ элементар бөлшек>

Нейтронның заряды * 0 *

Нөлдік деңгейден  h биіктікке көтерілген дененің потенциалдық энергиясы… < E = mgh >

Нүкте  x = 0,05 sin 157 t қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Тербеліс басталғаннан соң 0,01 с уақыттан кейінгі нүктенің жылдамдығы  <0. >

Нүкте тербелісінің қозғалыс теңдеуі  X = 0,5sin π/3tНүктенің орын ауыстыруы тербеліс амплитудасының жартысына тең болу уақыты  <0,5 с.  >

Нүктедегі өріс кернеулігі 300 Н/Кл. Егер заряд 1∙10-8 Кл-ға тең болса, онда оның нүктеге дейінгі қашықтығы  <55 см>

Нүктелер арасында потенциалдар айырмасы 12 В нүктелік q заряд орын ауыстырғанда 3 Дж жұмыс атқарады. Орын ауыстырған q зарядтың шамасы  <0,25 Кл>

Нүктелер арасындағы  потенциалдар айырмасы ∆φ = 100 В, А =400 Дж энергия жұмсағанда, осы нүктелер арасында орын ауыстыратын заряд  <4 Кл.>

Нүктелік заряд үшін кернеуліктің формуласы   < E = 1/4πεέ ∙ Q/r²>

Нүктелік зарядтың өріс кернеулігі кейбір нүктеде 4 Н/Кл. Егер зарядтың орналасу қашықтығын 2 есе арттырсақ, онда өріс кернеулігінің мәні  <1 Н/Кл>

Нүктенің тербелісінің қозғалыс теңдеуі берілген:  x= 0,5 sin 314 t Тербеліс периоды  <0,02 с.>

Нүктенің тербелісінің қозғалыс теңдеуі берілген: X = 0,6 cos 157 t Тербелістің периоды  <0,04 с.  >

Нүктенің тербелісінің қозғалыс теңдеуі берілген: x= 0,5 sin φ  Нүктенің орын ауыстыруы тербеліс амплитудасының жартысына тең болу фазасы   < π/6 >

Ньютонның үшінші заңы: < F, = F,, >

Ойыншық серіппелі пистолеттен атылған массасы 0,01 кг шар вертикаль жоғары 1 м биіктікке көтеріледі. Қатаңдығы 400 Н/м серіппенің деформациясы (g = 10 м/с2) <≈2,2 см.>

Оқ бөгетке тиіп, оған h1 тереңдікке кіреді. Жылдамдығы одан екі есе артық, массасы дәл сондай оқ енетін h2 тереңдік / h2 = 4h1 /

Оқтың бастапқы жылдамдығы 600 м/с, массасы 10 г. Егер траекториясының ең жоғарғы нүктесінде оның кинетикалық энергиясы 450 Дж… <60>0

Оқушы резеңкені 45 Н күш жұмсай отырып 9 см-ге ұзартты. Егер 110 Н күш жұмсаса, резеңкенің ұзаруы <22 см>

Олардың арасындағы әсерлесу күші  (k = 9∙109)  <1 мН>

Оңашаланған өткізгішті 100 В потенциалға дейін зарядтап, 1,109 Кл электр зарядын жіберген өткізгіштің электр сыйымдылығы <0,011 Ф.>

Орам саны 800, катушкада магнит өрісі 0,5 с ішінде бір қалыпты кемігенде ЭҚК-і  40 В тең болады. Магнит ақынының алқашқы мәні  <25 мВб.>

Орамның индукция ЭҚК-і 2 В. Егер орам санын 50-ге арттырса, ондағы индукция ЭҚК-і / 100 В /

Орнынан қозғалған автомобиль 6 с ішінде жылдамдығын 36 м/с-ке жеткізді. Автомобильдің үдеуі <6 м/с>2

Ортаның сыну көрсеткіші дегеніміз / n=c/ν /

Орын ауыстыру дегеніміз  < кеңістіктегі бастапқы және соңғы нүктелерді қосатын дененің бағытталған кесіндісі.>

Останкино телемұнарасының лифті 15с ішінде 7 м/с жылдамдыққа үдетіледі. Қозғалыстың соңындағы массасы 80 кг адам салмағының өзгерісі <37 Н-ға кемиді>

Оттек атомы оң ионға айналғанда, онда ол <электронды жоғалтады>

Оттек атомы ядросының айналысында 8 электрон бар. Оттек атомының ядросындағы протондар саны  <8 >

Отын толық жанғанда бөліп шығаратын жылу мөлшері:  <Q = qm.>

Отынсыз массасы 400 т  зымыран, отын жанғанда 125 м  биіктікке көтеріледі. Отын массасы 50 т. Отынды бірден жанып кетеді деп есептеп, зымыраннан газ <400 м/с.. >

Өзара арақашықтығы 3∙10-8 см екі электрон қандай күшпен тебіледі?  <2,56∙10-9 Н>

Өз-ара әсерлескен екі дене арасындағы қашықтықты 2 есеге арттырған кездегі денелердің тартылу күші  < 4 есе кемиді.>

Өзара әсерлескен, массалары екі есе артқан екі дененің тартылу күші  <4 есе артады.>

Өзара перпендикуляр, 30 және 40 Н күштердің әсерінен дене 10 м қашықтыққа қозғалса, тең әсерлі күштің істеген жұмысы  <500 Дж>

Өзара тізбектей қосылғае 2 өткізгіш жалпы кедекргісін есептеу өрнегі * R=R¸+R,*

Өзекшесіз соленоид ішіндегі өрістің индукциясы В0 = 2мТл. Соленоидқа болат өзекшені енгізгенде оның индукциясы (µболат =8000)  <16Тл>

Өзекшесіз соленоид ішіндегі өрістің индукциясы В0 = 2мТл. Соленоидқа болат өзекшені енгізгенде оның индукциясы артады (µболат = 8000)  <8000 есе артады.>

Өзі түсіргіш машинаның массасы жеңіл автомобилдікінен 18 есе артық, ал жылдамдығы 6 есе кем болса, кинетикалық энергияларының қатынасы Wт/Wж <1/2>

Өзінің магнит өрісі ар-лы инд-лық ток * Электр өрісін туғызады *

Өріс кернеулігі 10 МВ/м-ге жеткенде конденсатордың тесілуі шыныда байқалатын болса, оған 3,1 мкКл заряд беріледі. Жазық конденсатордың ауданын анықт<0,005 м2>

Өрісінің индукциясы 2,2мТл соленоидтағы болат өзекшені, өлшемі сондай магниттелуші темір өзекшемен алмастырғандағы магнит ағынының өзг.<31,25 есе артады>

Өрістің қандайда бір нүктесінде, 2 нКл зарядқа 0,4 мкН күш әсер етеді. Өрістің осы нүктесіндегі кернеулігі: / 200 В/м /

Өткізгіш ұшындағы кернеу 6 В болса, ток күші 1,5 А. Кернеу 12 В болғанда ток күші /3A/

Өткізгіштерді параллель жалғағанда тұрақты болатын шама ...  <кернеу>

Өткізгіштерді тізбектей жалғағанда тұрақты болатын шама   <ток күші>

Өткізгіштің кедергісі тәуелді емес ...  <ток күшіне>

Өткізгіштің ұштарындағы кернеу 6 В, кедергісі 2 Ом. Ток күші * 3 А *

Өткізгіштің ұштарындағы кернеу 6В, кедергісі 3 Ом. Өткізгіштің ток күші  <12 А>

Пайдалы жұмысы 4000Дж, атқарған толық жұмысы 6 кДж қондырғының ПӘК-і ,,<≈67%.>

Параллель екі өткізгіш арқылы ток бірдей бағытта жүргенде олардың өзара әсерлесуі * Тартылады *

ПӘК-і 40% көлбеу жазықтықпен 400 Дж жұмыс жасап көтерілген дененің пайдалы жұмысы  <160 Дж.>

ПӘК-і 60 % көлбеу жазықтықмен салмағы 3,5 кН жүкті 1,4 м биіктікке көтеру үшін атқарылған жұмыс <8,2 кДж.>

ПӘК-і 60 % көлбеу жазықтықпен 300 Дж пайдалы жұмыс жасап жүкті көтергенде жұмсалған толық жұмыс < 500 Дж.>

ПӘК-і 70% және двигателінің қуаты 9 кВт кранның, массасы 5 т жүкті 20 м биіктікке көтеру уақыты  (g = 10 м/с2) < ≈159 с.>

Периоды 1,57 мс электромагнитті тербеліс тудыру їшін,  сыйымдылыєы 2,5 мкФ конденсаторды жалєауєа болатын катушка индуктивтілігі  < 25 мГн.>

Платформадағы барометр 863 мм.сын.бағ, метроға кіре берістегі қысым 760 мм.сын.бағ. көрсетіп тұрса, метро бекетінің орналасу  тереңдігі.  <1236 м.>

Плотина әр секунд сайын 45000 м3 суды шығарады. Биіктігі 25 м плотинадан шыққан су ағанының қуаты  (g = 10 м/с2 ; ρ = 1000 кг/м3) <11,25•106 кВт.>

Плутонның Күннен арақашықтығы жердігіне қарағанда 40 есе үлкен болса, Плутон  мен Күннің арасындағы тартылыс күшінің Жер мен Күннің арасын <1600 есе.>

Поезд  20 м/с жылдамдықпен қозғалады. Тежелгеннен соң,толық тоқтағанға дейін ол 200 м ара қашықтықты жүріп өтті. Тежелудің жүрген уақыты..   <20 с.>

Поезд  t уақытының жартысын υ1 = 72 км/сағ жылдамдықпен,  ал екінші жартысын υ2 = 36 км/сағ жылдамдықпен жүрді. Поездің орташа жылдамдығы <54 км/сағ.>

Поезд бірінші 10 км-ді 36 км/сағ орташа жылдамдықпен, екінші 10 км-ді 40 км/сағ орташа жылдамдықпен, үшінші 10 км-ді 60 км/сағ орташа жылдамдықпен жүріп өтті. Жолдың ба<40 км/сағ>

Поезд жолдың бірінші ширегін 60 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті. Барлық жолдағы орташа жылдамдық 40 км/сағ. Жолдың қалған бөлігіндегі поездің жылдамдығы  <36 км/сағ>

Поезд орнынан 0,75 м/с2 үдеумен қозғалды. 15 км-ді жүріп өткен уақыты <200 с>

Пойыз 20 с ішінде 25 мс жылдамдық алды. Осы уақыт ішінде 0,2 мс үдеумен қозғала отырып, жүретін жолы * 460 м *

Пойыз жолдағы t уақыттың жартысын 70 км/сағ жылдамдықпен, ал екінші жартысын 30 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті. Орташа жылдамдығы <50 км/сағ>

Пойыздың жылдамдығын 2 есе кеміткенде, оның тежелу жолы  <4 есе кемиді.>

Пойыздың жылдамдығын 4 есе кеміткенде, тежелу жолы   <16 есе кемиді.>

Потенциал айырмасы  1 В болатын нүктелер арасында ұшып өткен электронның жылдамдығы. (е=1,6∙10-19 Кл; m=9,1∙10-31 кг)  <≈6•105 м/с.>

Потенциалдар айырымы 1000В, конденсатордың заряды 5∙10-9 Кл. Осы конденсатордың электр сыйымдылығы.  <5∙10-12 Ф.>

Потенциалдар айырымының өлшем бірлігі  < 1B=1Дж/Кл >

Потенциалдық  энергиясы 10 кДж ,массасы 10 кг дененің нөлдік деңгейден биіктігі.     (g = 10 м/с2)  <100 м.>

Потенциалдық энергиясы 4 кДж, 8 см-ге сығылған серіппенің қатаңдығы  <800 кН/м.>

Потенциалы 20 В нүктеден  потенциалы  0 В нүктеге 2 Кл заряд орын ауыстырғандағы  электр өріс күштерінің  жұмысы.  <40 Дж.>

Протон – бұл    < +1,6·1019Кл оң зарядты, элементар бөлшек>

Протонның электр заряды   <1,6 · 10-19 Кл>

Радиоактивті изотоптарды шығарып алу жолдары * Бөлшектермен атқылау, Сәулелендіру, Нейтрондармен атқылау *

Радиоқабылдағыш контуры 1 мс уақытта тогын 400 мА-ге өзгерткенде 0,8 ЭҚК-ін тудыратын катушкадан және сыйымдылығы 2,45 пФ конденсатордан тұрады. Радиоқабылдағ <131,88 м.>

Радиоқабылдағыш тізбегін қоректендіретін трансформатордың бірінші реттік орамасында 1200 орам бар. Желідегі кернеу 120 В, ал қоректендіруге қажетті кернеу 3,5 В болса, екінші реттік орам... * 35 *

Радиолокатардан жіберілген сигнал 0,0002 с кейін қайтадан оралады. Бақылаушы адамға дейінгі ара қашықтық  (с = 3•108 м/с) <30 км.>

Радиолокатор секундына 4000 импульс жібереді. Локатордың әсер ету қашықтығы  (с = 3•108 м/с) <37,5 км.>

Радиолокация станциясынан жіберілген импульс ұзақтығы 0,5 мкс.Импульс қуаты 90 кВт болса, онда бір импульстің энергиясының мәні <45 мДж.>

Радиолокациялық станциядан жіберілген импульс ұзақтығы 1 мкс. Локатордың нысананы барлау қашықтығы  (с = 3•108 м/с) <150 м.>

Радиостанция 2 МГц жиілікпен жұмыс жасайды. Станция шығара алатын толқын ұзындығы   (с = 3•108 м/с) <150 м.>

Радиостанция генераторы контурының сыйымдылығы 0,2 нФ, индуктивтілігі 8 мкТл. Станциядан шығарылған толқын ұзындығы  (с = 3•108 м/с) <75,4 м.>

Радиостанция ұзындығы 40 м болатын толқын шығарады. Станция генературының тербелмелі контурының индуктивтілігі   100 мкГн болса, оның сыйымдылығы   (с = 3•108 м/с) <4,4 пФ.>

Радиостанция ұзындығы 400 м толқын шығарады. Станцияның жұмыс жасау жиілігі  (с = 3•108 м/с)  <0,75 МГц.>

Радист ұзындығы 20 м толқынды хабарлама жібереді. Жіберуші құрылғы контурының сыйымдылығы  4 пФ. Контура индуктивтілігі  (с = 3•108 м/с)  < 2,8•10-5  Гн.>

Радиусы 0,5 м, 10 Гц жиілікпен қозғалған дененің сызықтық жылдамдығы <31,4м/с.>

Радиусы 10 см қайрақ тастың шеткі нүктесінің жылдамдығы 60 м/с. Центрге тартқыш үдеуі E) 36000 м/с2.

Радиусы 30 м шеңбер ұзындығының жартысын велосипедші белгілі бір уақытта жүріп өтті. Осы уақытта жүрген жолы мен орын ауыстыруы  <94,2 м; 60 м.>

Радиусы 30см металл шарикке 6 нКл заряд берілген. Шар бетіндегі электр өрісінің кернеулігі  <600 Н/Кл>

Радиусы 4 м бір қалыпты айналған дөңгелектің бетіндегі материялық нүкте 4 м/с жылдамдықпен қозғалады. Материялық нүктенің үдеуі  <4 м/с2.>

Резистордың кедергісін 2 есе арттырып, ондағы кернеуді 2 есе кемітеді. Осы кезде резистор арқылы ағып жатқан ток күші. <4 есе кемиді.>

Релятивистік қозғалыстағы стерженнің қысқаруы ∆ι=0,25 мм, ал <<өзіндік>> ұзындығы ι,=2 м. Стерженнің жылдамдығы * 1,5∙108 мс *

Реттік ном Z элемент ядросының альфа-ыдырауы ү-н Содди ер-сі * Z-2 *

Рычаг иіндері ℓ1 = 60 см, ℓ2 = 240 см. Осы  рычагтың көмегімен массасы m = 240 кг тасты көтеру үшін үлкен иіндікке түсірілген күш (g = 10 Н/кг)  <0,6 кН.>

Рычаг күштен 3 есе ұтыс береді.Осы рычаг ара қашықтықта.   <3 есе ұтылыс береді.>

Рычаг тепе теңдік күйде болу үшін,рычагтың сол жақ шетіне түсіретін күш.   <50 Н.>

Рычаг тепе теңдік күйде тұр (сурет).  Егер рычагтың қысқа иінінің ұзындығы 20  см болса,онда оның жалпы ұзындығы.    (g = 10 Н/кг)   <40 см.>

Рычаг тепе теңдік күйде тұр. Егер F1 = 12 Н болса, рычагтың А нүктесіне түсірілген күш.  <24 Н.>

Рычагтың көмегімен жұмысшы 100 кг жүкті 0,3 м биіктікке көтереді. Ұзын иіні 0,6 метрге төмен түскенде, ПӘК-і <70 %.>

Рычагтың ұзын иініне 2,5 кН күш түсіріп, рычагтың қысқа иініне ілулі тұрған массасы 1 т жүкті көтереді. Жүкті 0,8 м биіктікке көтергенде,күш түсірілген н4 <80 %.>

Садақтан вертикаль жоғары атылған жебе 5,6 с кейін кері қайтып оралды. Садақ жебесінің көтерілу биіктігі және атылған жылдамдығы (g = 9,8 м/с2) <38,4 м, 27,4 м/с.>

Садақтан тік жоғары атылған жебе 10с өткенде жерге түсті.Жебенің көтерілу уақыты    <5с>

Салмағы 200 Н, ауданы 4 м2, кілемнің еденге түсіретін қысым    <50 Па.>

Салмағы 380 Н жасөспірім балықшыны су бетінде ұстап тұру үшін, массасы 7 кг үрленетін қайықтың алатын ең кіші көлемі ...  <0,045 м3>

Салмағы 380 Н жасөспірім балықшыны су бетінде ұстап тұру үшін, массасы 7 кг үрленетін қайықтың алатын ең кіші көлемі ...  <0,45 м3 >

Салмағы 380 Н-ға тең жас балықшыны су бетінде ұстап тұру үшін, массасы 7 кг үрме қайықтың ең аз болатын көлемі * 0,045 м³ *

Салмағы 40 Н денені 120 см биіктікке көтеру атқарылатын жұмыс  <48 Дж>

Салмағы 45кН асфальт төсеуге қолданылатын каток жерге 300кПа қысым түсіреді. Каток тірегінің ауданы <0,15м2>                      

Салмағы 600Н адам вертикаль баспалдақпен 3 м-ге 2 с- та  көтерілді. Адамның көтерілу кезеңіндегі қуаты  <9 кВт >

Салмағы,  5 .10 7 Н су көлігінің ватерсызығына дейін суға батырылғанда, ығыстыратын су көлемі 15000 м3  болса, жүктің салмағы  < 10 8 H >

Салмақсыз екі жіпке ілінген, ұзындығы 50 см, массасы 20 г өткізгіш, бағыты горизонталь, ал индукциясы 0,4 Тл магнит өрісінде орналасқан. Жіптің созылуы тоқт<1 А>

Салмақсыз жіпте ілінген дене тербеліс заңы  x= 0,3 cos 2,5t бойынша қозғалады. Жіптің ұзындығы   <160 см.>

Салыстырмалы сыну көрсеткіші 2-ге тең екі ортаның шекарасына түсетін сәуленің ішкі толық шағылу бұрышы  <300 >                    

Салыстырмалы ылғалдылықты анықтайтын өрнекті көрсетіңіз.  <  φ = p / pk -* 100%  >

Санақ жүйесі  <cанақ денесінен, координат жүйесі, сағаттан тұрады№  >

Санақ жүйесі лифтімен тығыз байланысты. Төменде келтірілген жағдайлардың ішіндегі инерциалды санақ жүйесі <бір қалыпты жоғары қозғалады. бір қалыпты төм>

Серіппеге жүк ілгенде, ол 4 мм ұзындыққа созылады. Серіппелі маятниктің тербеліс периоды  (g = 10м/с2) <0,04 πс.>

Серіппеге жүк ілгенде, ол х үзындыққа созылады. Серіппе маятниктің тербеліс периодын анықтайтын формула < T = 2π √x/g >

Серіппеге ілінген жүк  x = 0,15 sin 785 t қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Жүктің тербеліс жиілігі <125 Гц.>

Серіппеге ілінген жүк  X=0,5 sin 3 t  қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Жүктің жылдамдық амплитудасы  <1,5 м/с.>

Серіппеге ілінген жүк 10/π Гц  жиілігімен тербеледі. Серіппенің ең үлкен созылуы  (g=10 mc) <25 мм.>

Серіппеге ілінген жүк 2 мин ішінде 60 тербеліс жасайды. Егер серіппенің қатаңдығы 4,9 Н/м болса, онда жүктің массасы  <0,5 кг.>

Серіппеге ілінген жүк, ν жиілігімен тербеледі. Серіппенің ең үлкен созылуын анықтайтын формула  < x = g/ (2πν)² >

Серіппеге ілінген жүктің массасын 9 есе артты. Серіппеге маятниктің жиілігі   <3 есе кемиді. >

Серіппеге ілінген массасы 2 кг дененің тепе теңдік қалыптан ең үлкен ауытқуы 0,05 м, дене 40 с та 10 рет тербелсе, оның толық энергиясы  * 0,00615 *

Серіппеге ілінген массасы 2 кг дененің тепе теңдік қалыптан ең үлкен ауытқуы 0,05 м, дене 40 с та 10 рет тербелсе, оның толық энергиясы  * 0,00615 *

Серіппеге ілінген массасы 3 кг жүк, оны 1,5 см созады. Егер 4 кг жүк ілінсе, онда оның созылуы <2 см.>

Серіппеге ілінген массасы m1 жүктің тербеліс периоды Т1. Осы серіппеге ілінген массасы m2 = 4m1 болатын жүктің тербеліс периоды Т2 / T2 = 2T1 /

Серіппеге массасы 20 кг жүк ілгенде, оның ұзындығы 12 см, ал 50 кг жүк ілгенде 15 см болса, онда оның бастапқы ұзындығының мәні <10 см.>

Серіппеге массасы 40 г ілінген жүк x = 0,3 sin 20 t қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Серіппе қатаңдығы <16 Н/м.>

Серіппеге маятниктің жиілігін √3 есе кемітсе, жүктің массасы  <3 есе артады.  >

Серіппеде жүк 9 с–та 180 тербеліс жасайды. Тербеліс периоды мен жиілігі  <0,05 с, 20 Гц. >

Серіппедегі гармоникалық тербеліс жасайтын дененің Т периодын 4 есе азайтқанда массасы... * 16 есе кемиді *

Серіппелі маятник жүгінің массасын 1,5 кг-ға кемітсе, онда тербеліс жиілігі 4 есе артады. Жүктің бастапқы массасы  <1,6 кг.>

Серіппелі маятник жүгінің массасын 3,12 кг-ға арттырса, онда тербеліс периоды 60 %-ға артады. Жүктің бастапқы массасы  <2 кг.>

Серіппелі маятниктің тербеліс амплитудасын және массасын 4 есе арттырса, онда оның тербеліс периоды / 2 есе артады /

Серіппелі тапаншаны атуға дайындағанда, қатаңдығы 1 кН/м серіппені 3 см-ге жиырғанда массасы 45 г «снарядтың» горизонталь бағытта ие болатын жы..<4,5 м/с>

Серіппелі тапаншаны атуға дайындағанда, массасы 0,097 кг снаряд горизонталь бағытта 11,1 м/с жылдамдық алу үшін қатаңдығы 5200 Н/м серіппенің жиы..<48 мм>

Серіппелі тапаншаны атуға дайындағанда, массасы 162 г снаряд горизонталь бағытта 8,6 м/с жылдамдық алу үшін қатаңдығы 5200 Н/м серіппенің жиырылуы <48 мм>

Серіппелі тапаншаның горизонталь бағытпен атылған кездегі серіппесінің қатаңдығын 2 есе арттырғандағы жылдамдығы < _/2 есе өседі.>

Серіппелі тапаншаның горизонталь бағытпен атылған оқтың массасын 2 есе арттырғанда, жылдамдығы   <_/2 есе кемиді.>

Серіппені 4 мм-ге созу үшін 0,02 Дж жұмыс істелсе, осы серіппені 4 см-ге созу үшін атқарылатын жұмыс  <2 Дж>

Серіппені 4 мм-ге созу үшін 0,02 Дж жұмыс істеу қажет. Осы серіппені 4 см-ге созу үшін атқарылатын жұмыс * 2 Дж *

Серіппесі 4 см-ге созылған, қатаңдығы 50 Н/м динамометрдің потенциалдық энергиясы  <4•10-2 Дж.>

Серіппесінің қатаңдығы 10 кН/м динамометрді созған бала, максимал күшті 400 Н-ға жеткізгенде істеген жұмысы  <8 Дж>

Серіппесінің қатаңдығы 10000 Н/м динамометрді бала созып, өзінің тарта алатын ең үлкен күші 400 Н-ға тең екендігін анықтады. Баланың серіппені созған  <8 Дж.>

Серіппесінің қатаңдығы k –ға тең, ал сығылуы Δх болғандағы, жоғары тік атылған, массасы m снарядтың ұшып шығу жылдамдығы (g =10 м/с2) <u=X_/k/m>

Серпімді деформацияланған серіппенің ұзындығын  2 есе арттырсақ, онда оның  потенциалдық энергиясы.  <4 есе артады.>

Серпінді деформацияланған дененің деф-сы 2 есе азайғанда, опэ * 4 есе азаяды *

Серпінділік күшінің жұмысын анықтайтын формула  < A=kx2/2-kx2/2 >

Серуендеп жүрген адам алдымен СҚ3км,ШҚ4км *5*

Сәуленің  түсу б±рышы 300 . Жарыќ сєулесініњ шаѓылу б±рышы  <30º.>

Сәуленің түсу бұрышы 100 -қа азайғанда түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш   <200-қа азаяды>

СИ жүйесіндегі үдеудің өлшем бірлігі:  <м/с2.>

Синусойдалы тербеліс жасаған нүкте π/6 фазасында 2 см –ге орын ауыстырады. (Тербеліс тепе-теңдік жағдайдан басталады). Тербеліс амплитудасы  <4 см.>

Соленоидтың ішіндегі біртекті магнит өрісі индукциясының шамасы <B = µ0 nІ>

Соңғы 2 с 60м еркін құлаған дененің түсу биіктігі (g=10m/c)      <80 м>

Соңғы 2 секундта 60 м жол жүріп, жерге құлаған дененің құлау уақыты (g=10m/c)            <4 с>

Спирт 87˚С тұрақты температурада буланады. Булану кезінде энергия.  < жұтылады.>

Спортшы 400 м қашықтықты жүгіріп өтіп қайтадан мәреге оралғандағы жолы мен орын ауыстыруы  < 800 м; 0.>

Спортшы стадион жолымен  1200 км ара қашықтықты жүгіріп өтіп, бастаған сөре орнына қайтып келді. Спортшының жүрілген жолы мен орын ауыстыру  <1200 м; 0.>

Стақандағы су мен стақандағы сынаптың атомдар санын салыстыр.<Nсу > Nсынап.>

Стақандағы судың массасы 300г, столдың биіктігі 80 см. Cтақандағы судың еден деңгейіне қатысты потенциалдық энергиясы (g = 10)  <2,4 Дж >

Стақандағы тұзды суда сондай судан мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі ... <өзгермейді>

Стақандағы тұзды суда сондай судан мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі ... <өзгермейді>

Стақандағы тұзды суда таза судан мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың де <алдымен жоғарылайды, сосын төмендейді>

Стақандағы тұзды суда таза судан мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі  <жоғарылайды>

Столда сіріңке қорабы жатыр.Оны аударып қырынан қойды. Осы кезде қораптың беттескен ауданы 2,2 есе кемиді.Оның столға түсіретін қысымы <2,2 есе артады.>

Столдың биіктігі 80 см, стақандағы судың массасы 200 г. Суы бар стаканның еденге қатысты потенциалдық энергиясы  (g = 10) <  1,6 Дж  >

Су  станциядағы генератордың орташа қуатты 2,5 MВт. Оның бір сағат ішіндегі атқарған жұмысы  <9∙109 Дж>

Су ішінде кесек шыны a=4,9 м/с² үдеумен батады. Егер судың тығыздығы 10³ кг/м³ болса, шынының тығыздығы (Үйкелісті есепке алмаңыз) * 2•103 кг/м³ *

Су ішіндегі адам мен су бетінен жоғары орналасқан дыбыс көзінің арақашықтығы 7,8 м. Дыбыс адамға суға қарағанда ауда 7 есе ұзақ жетеді. Суда адамның орналасқан тереңдігі <3 м.>

Су ішіндегі адам мен су бетінен жоғары орналасқан дыбыс көзінің арақашықтығы 9,35 м. Дыбыс адамға суға қарағанда ауда 5 есе ұзақ жетеді. Дыбыс көзінің орналасқан биіктігі <5 м.>

Су көлігінің көтеруші күші өзендегі және теңіздегі суға қатысты салыстыра отырып, оның шамасы  <теңіз суында үлкен>

Су көлігінің көтеруші күші өзендегі және теңіздегі суға қатысты салыстыра отырып, оның шамасы ...    < теңіз суында үлкен>

Су құбырында қимасы 4 мм2 пайда болған тесіктен вертикаль шапшып шыққан су 80 см-ге көтерілсе, тәулік бойы болған су шығыны  <1382 л>

Суға батқан кемелерді көтеру үшін трюмдегі камераға ауа толтырады, осы кезде кеме су бетіне қалқып шығ <масса мен көлемнің өзгеруіне тығыздық байланысты емес>

Суға батырылған дененің 1/4 бөлігі судың бетіне шығатын болса, дененің тығыздығы   <750 кг/м3.>

Суға батырылған көлемі 20 л денеге әсер ететін кері итеруші күш (ρсу = 1000 кг/м3, g = 10 м/с2)   <200Н>

Суға батырылған шыны шарға 2500 Н Архимед күші әсер етеді.Осы шардың көлемі.... (ρсу = 1000 кг/м3;  g = 10 м/с2 ).  <0,25 м3.>

Суға толық батырылған дене, қалқып шығады, егер …  <дененің ауырлық күші Архимед күшінен кіші болса>

Суда жүзіп жүрген адам дем алған кезде, оған әсер ет * Артады *

Суда жүзіп жүрген адам, демін шығарған кезде, оған әсер ететін Архимет күші / Кемиді /

Судағы тұз ерітіндісінде ток тасымалдайтын бөлшек–   <тек иондар>

Судың ішіндегі адам, су бетінен 14,72 м биіктікте орналасқан дыбыс көзінен шыққан дыбысты 50 мс өткен соң естиді. Адамның суда орналасқан тереңдігі(ауадағы дыбыс жылда <10 м.>

Сүңгуір қайықтың цистерналарын сумен толтырғанда, ол суға тереңірек батады. Бұл  <көлем тұрақты болған жағдайда масса артады, сондықтан тығыздық артады. >

Сүңгуір қайықтың цистернасындағы суды ағызғанда қайық су бетіне көтеріледі. Бұл < көлем тұрақты болған жағдайда масса азаяды, сондықтан тығыздық төмендейді>

Сурет бойынша рычагтың ара қашықтықтан беретін ұтылысын анықта, мұнда: АО = 0,5 м, ОВ = 1,5 м.   <3.>

Сурете изобаралық процестің гр-гін табыңыз PV * - *

Суретте  газдың көлемінің температураға тәуелділік графигі берілген.  Изобаралық сәйкес келетін график бөліктері. <1,4.>

Суретте горизонтқа бұрыш жасай υ  жылдамдықпен лақтырылған тастың қозғалу траекториясы көрсетілген.М нүктесіндегі үдеудің бағыты / 1 /

Суретте горизонтқа бұрыш жасап лақтырылған дененің қоғалыс траекториясы берілген. Кинетикалық және  потенциалдық  энергиялардың қос<Барлық нүктеде бірдей.>

Суретте денеге әсер етуші күштің қозғалыс уақытына тәуелдік графигі көрсетілген. Дене оң үдеумен бірқалыпты үдемелі қозғалатын уақыт аралығы * 2-4 *

Суретте идеал газ күиінің өзгеру процестері көрсетілген. Изобара графигін көрсетіңіз / 1 /

Суретте келтірілген гармониялық тербелістің түрі ≈ * Косинусойдалық *

Суретте келтірілген өтулердің қайсысында сәуле шығарылады?B) 1.

Суретте көрсетілген гидравликалық машинаның кіші поршеніне 50 Н күш әсер етеді. Үлкен поршеннің әсер ету күші. S= 5. S, = 1000  <10000 Н.>

Суретте көрсетілген түзу сызықты қозғалыстағы дененің 4 секундта жүрген жолы / 80м /

Суретте ОА = АВ болса, нүктелік q заряд өрісінің А және В нүктелеріндегі потенциалдарының қатынасы  <p = 1/2p>

Суретте оң  q1  электр зарядымен  q2  электр зарядының өзара әсерлесу күші көрсетілген. q1 ;және q2 зарядтарының таңбасы.       <q1 > 0; q2 > 0>

Суретте түзу сызық бойымен қозғалған дененің күш проекциясының координатаға тәуелділігі көрсетілген. Дене координатасы х,=2 м нүктеден координатасы х,,=6 м нүктеге орын ау... жұмыс * 120 Дж *

Суретте фотоэлектрондардың Е * 3,5 эВ, 2 эВ *

Суреттегі графикте кристалдану процесі көрсетілген бөлік:   <1.>

Суреттегі графиктен изохораны табыңыз. <1.>

Суреттегі денеге әсер ететін F күштің жұмысы  <А < 0>

Суреттегі нәрсенің орны:B) Фокус аралығында.

Сутегі атомындағы электрон мен  ядронның ара қашықтығы   0,5•106  смЭлектрон мен  ядроның өзара әсерлесу күші....  < 92•10-9 H >  

Суы бар ыдыста жүзіп жүрген мұз кесегі еріген кездегі, судың деңгейі  <өзгеріссіз қалады.>

Суы бар ыдыста терең шахтаға түсіргенде,судың қайнау темпнратурасы...* жоғарлайды*

Суэлектростанциядағы плотинаның биіктігі 12 м, су ағынының қуаты       3 МВт. Плотинадан 1 минутта құлайтын су көлемі.   <1500 м3.>

Сұйыққа немесе газға батырылған денеге әсер ететін ығыстырушы күшті анықтайтын формула   < F= pe*g*V >

Сұйықтар мен газдарға толық батырылған денеге әсер ететін ығыстырушы күш тәуелді емес   <батырылған дененің пішініне.>

Сұйықтың екі қимасы аудандарының қатынасы S1:S2=5:6 айнымалы құбырмен аққандағы, ағыныны жылдамдықтарының (υ1:υ2)-ге қатынасы  <6:5>

Сыйымдылығы 10 мкФ конденсаторға 4 мкКл заряд берген. Зарядталған конденсатордың энергиясы  < 8∙10-7 Дж.>

Сыйымдылығы 10-4 Ф конденсатор 0,5 секунд ішінде 500 В кернеуге дейін зарядталады. Зарядталу тогының орташа мәні * 0,1 А *

Сыйымдылығы 5 пФ тең конденсатордың энергиясы 64 кДж. Конденсатор заряды  <8∙10-4 Кл    >              

Сыйымдылығы бірдей екі конденсатор параллель жалғанған. Кернеуі 2 В әрбір конденсатордың заряды 10-4 Кл болса, батареяның сыйымдылығы  <10-4 Ф.>

Сыйымдылықтары С1= 1 мкФ, С2= 2 мкФ, С3= 3 мкФ үш конденсатор берілген. Осыларды қосып алуға болатын ең аз сыйымдылық  <6/11 мкФ>

Сымының орам ұзындығы 0,2м электрқозғалтқыш якоріндегі ток күші 20А болғанда, 1Н күш әсер етеді. Осы өткізгіш орналасқан жердегі магнит индукция <0,25Тл>

Сымының орам ұзындығы 0,2м, электрқозғалтқыш якорінің орналасқан жеріндегі магнит индукциясы 0,25Тл. 20А ток күші өткенде, орамға әсер ететін күш  <1Н>

Сыртқы кедергі 3,9 Ом болғанда тізбектегі ток күші  0,5 А, ал сыртқы  кедергі 1,9 Ом болғандағы ток күші 1 А  болса, ток көзінің ішкі кедергісі мен ЭҚК-і.<2 В; 0,1 Ом>

Тарту күші 3 кН, 6 с ішінде 100 м жол жүретін дененің қуаты <50 кВт.>

Тарту күші 6 кН трактор жер жыртқанда 1,5 м/с жылдамдықпен қозғалады. Трактордың қуаты.  <9000 Вт.>

Тартылу күштің әсерінен  стерженнің ұзындығы 80-нен 80,2 см-ге өзгерді.Стерженнің салыстырмалы ұзаруы.  <0,0025.>

Тас вертикаль жоғары лақтырылға.Тастың қозғалысына сәйкес келктін график  <

Тас құдық түбіне 4 с-те құлап түсті. Құдықтың тереңдігі (g=10m/c)    <80 м.>

Тастың салмағы 2 есе арту үшін қажетті үдеу  <а = g>

Тастың салмағы 2 есе кему үшін қажетті үдеу < a=g/2 >

Таудан сырғанап бара жатқан адам велосипедтің рамасына (шабағына) қатысты болатын күйі <тыныштық күйде. >

Таудың етегіндегі T1  және таудың басындағы Т2 ашық ыдыста тұрған судың қайнау температураларын салыстыр.  <T1 > Т2.>

Тегістеп өңдейтін станок тасының жұмыстық бетінің жылдамдығы 30м/с өңделетін деталді тасқа 100 Н күшпен қысады, үйкеліс коэффиценті 0,2. Станок двигателінің механикалық қуа<0,6 кВт >

Температура төмендегенде жартылай өткізгіштің электр кедергісі * Артады *

Температураны  200 С-тан 290 С-қа дейін өсіргенде, көлемі  83 м3  бөлмеден шығатын ауа массасы.  <3 кг. >

Температураны арттырғанда метао өткізгіштің кедергісінің өзгерісі * Артады *

Температураны жоғарылатқанда сұйықтың булану жылдамдығы....  <артады.>

Температурасы 100˚С массасы 250 г буды суға айналдырғандағы бөлінетін жылу мөлшері.  (r=2,3∙106Дж/кг)  < 575 кДж>

Температурасы 600 С, парциал қысымы 14 кПа ауа буының абсолют ылғалдылығын анықта.    < ≈ 9,1•10-2 кг/м3.>

Тең үдемелі қозғалған автомобильдің жылдамдығы 4 с уақытта  45 -тен 5 м/с-ке дейін кемиді. Автомобиль үдеуінің модулі  <10 м/с2.>

Тең үдемелі қозғалыстағы дененің жүрілген жолын анықтайтын формула:   < S= υot+ar2/2 >

Теңүдемелі қозғалыс қисықсызықты болып саналады, егер  <жылдамдық векторы тек қана бағытпен өзгерсе>

Тербеліс жиілігінің артуымен   <сыйымдылыќ кедергісі кемиді, индуктивтілік кедергі артады.>

Тербеліс көзі x=0 нүктесінде орналасқан. Толқындағы нүктелердің тербелісі суретте көрсетілген. x1=2 м және х2=5 м нүктелер тербелісінің фазалар айырмасы * 3π/2 *

Тербеліс периоды 24 с, бастапқы фазасы нөлге тең нүктенің ығысуы тепе-теңдік қалыптан синус заңымен тербеле бастаған соң амплитуданың жартысына тең болу уақыты * 2 с *

Тербеліс теңдеуі х=0,02cos( 4πt+π/6 ) сызықтық жиілігі * 2 Гц *

Тербелмелі контур  1/5π•108Гц резонанстыќ жиілікті  катушкадан жјне сыйымдылыєы С конденсатордан тўрады. Резонанс кезіндегі индуктивтілік кедергісі 0,5 кОм-єа теѕ. Конденса < 50 пФ. >

Тербелмелі контур ν резонанстық жиілікті  конденсатордан және индуктивтілігі L катушкадан тұрады. Резонанс кезіндегі сыйымдылық кедергісі Xc болса. Катушка индуктивтіліг < L = Xc/2πν>  

Тербелмелі контур катушкадаєы ток күші  i = 4∙10-2 sin 104 t  теңдеуі бойынша өзгереді. Конденсатордың электр өрісінің максимал энергиясы 40 мкДж болса, катушканың индуктив <0,05 Гн.>

Тербелмелі контур катушкасы арќылы ґтетін ток күшінің өзгеріс заңы: i = 0,4 sin 106 t   Контур конденсаторының сыйымдылығы 200 пФ болса, катушка индуктивтілігі  <5 мГн.>

Тербелмелі контур катушкасыныѕ индуктивтілігін 25%-єа, ал конденсатор сыйымдылыєын 5 есе артырса, онда контурдыѕ резонанстыќ жиілігі   < 60%-єа кемиді. >

Тербелмелі контур конденсаторына сыйымдылыєы 15 есе кем таєы бір конденсаторды тізбектей жалєаса, контурдыѕ резонанстыќ периоды    <75%-єа кемиді. >

Тербелмелі контур конденсаторына сыйымдылыєы 3 есе артыќ таєы бір конденсаторды параллель жалєаса, контурдыѕ резонанстыќ жиілігі   <  2 есе кемиді. >

Тербелмелі контур конденсаторыныѕ пластиналарындаєы заряд  t уаќыт ґткенде q = 4∙10-9 cos102  πt теѕдеуі бойынша ґзгереді. t = 0,001c с уаќыттаєы катушка арќылы ґткен ток кїші  <0.>

Тербелмелі контур конденсаторыныѕ сыйымдылыєын 60%-єа артты, катушка индуктивтілігін 40 есе кемітсе, контурдыѕ резонанстыќ периоды   <  80%-єа кемиді.>

Тербелмелі контур конденсаторының пластиналарындаєы заряд  t уаќыт өткенде  q = 10-3 cos4,4•10²tтеңдеуі бойынша өзгереді.  Катушкадағы магнит өрінің максмал энергисы <0,02  25∙10-6  Ф.>

Тербелмелі контурға сәйкес келетін схема * =¦з *

Тербелмелі контурда өтетін энергия түрленулері / Электр өрісінің энергиясы магнит өрісі энергиясына /

Тербелмелі контурдағы конденсатордың сыйымдылығың 4 есе арттырса, контурдағы еркін электротербелістердің периоды  <2 есе артады>

Тереңдігі 5 м судағы көлемі 0,6 м3 тасты судың бетіне дейін көтереді. Тасты көтеруде атқарған жұмысы    <45 кДж>

Тереңдігі 5 м судағы көлемі 0,6 м3 тасты судың бетіне көтергендегі істелген жұмыс (ρт = 2500 кг/м3; ρсу = 2500 кг/м3; g = 10 м/с2) <45 кДж>

Термодинамикалық жүйеге Q = 2000 Дж жылу мөлшері берілген. Егер  А = 500 Дж жұмыс жасаса, онда жүйснің ішкі энергиясы. <2,5  кДж-ге артады.>

Термодинамиканың екінші заңы: <2) Табиғатта ешқандай өзгеріс болмаған жағдайда, салқын денеден ыстық денеге жылу берілу  процесі болуы мүмкін емес.>

Термоэлектронды эмиссия дегеніміз  < жеткілікті жоѓары температурада электрондардыњ металдан ±шып шыѓу ќ±былысы. >

Техникалық құрғыларда, оның ішінде электр қозғалтқыштарда ток жүріп тұрған өткізгішке әсер етуші күштерді есептеу үшін қолданылатын заң  <Ампер заңы>

Тізбек бөлігіне арналған  Ом заңының тұжырымдамасы ...<тізбектің бөлігіндегі ток күші – осы бөліктің ұштарындағы кернеуге тура пропорционал да, откзгш кер>

Тізбек бөлігіне арналған Ом заңының формуласы ...  < I=U/R >

Тізбекте тұрақты электр тогы жүріп тұру үшін қажетті емес шартты көрсетіңіз / Тізбекте конденсатордың болуы /

Тізбектегі кернеу гармоникалыќ заѕ бойынша ґзгереді: u = 300 cos 157 t Кернеудіѕ тербеліс периоды  < 0,04 с.>

Тізбектегі ток кїші гармоникалыќ заѕ бойынша ґзгереді: I = 0,5 sin 1256 t  Ток кїшініѕ тербеліс жиілігі    <200 Гц.>

Тізбектегі электр зарядының орын ауыстыру жұмысын сипаттайтын физикалық шама. <кернеу.>

Тізбектей қосылған  12 мкФ және 40 мкФ  екі конденсатордың жалпы сыйымдылығы.... <9,2 мкФ.>

Тізбектің толық кедергісін анықта, егер  R1 = 6 Ом, R2 = 6 Ом болса (сурет). <3 Ом.>

Тізбектің толық кедергісін анықта,егер  R1 = 6 Ом, R2 = 6 Ом болса (сурет). <12 Ом.>

Тік жоғары 44м/с жылдамдықен лақтырылған дененің 100м биіктікке көтерілу уақыты  (g=10m/c)    <4,4 с.>

Тік жоғары лақтырылып, 8с-тан соң жерге құлаған дененің көтерілу биіктігі (g=10m/c)     <80 м.>

Тік ұшақ 200 км түзу ұшып,  900  бұрышқа бұрылып,тағы да   150 км ұшты. Тік ұшақтың жолы мен орын ауыстыруы   <350 км; 250 км.>

Тікұшақ горизонталь ұшу барысында оңтүстікке 12 км, содан соң шығысқа тағы 16 км ұшты. Тікұшақтың жолы мен орын ауыстыруы <28км, 20км>

Тістегіш пен шегені жұлғанда, тістегіштің айналу осінен шегеге дейінгі арақашықтығы  2 см, қол түсіретін күштің нүктеге дейінгі қашықтығы 16 см. Егер қол <1,6 кН>

Ток көзінен ажыратылған және диэлектрик өтімділігі ε=4, сұйық диэлектрикпен иолтырылған конденсаторда W... * 4W *

Ток күші 2 А, магнит ағыны 4 Вб контурдың индуктивтілігі   <2 Гн>

Ток күші 3 А,индуктивтілігі 4 Гн контур арқылы өтетін магнит индукциясының ағыны  <12 Вб.>

Ток күші 3 А,индуктивтілігі 4 Гн контур арқылы өтетін магнит индукциясының ағыны  <12 Вб.>

Ток күші 30 мкА. Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 1 нс ішінде өтетін электрондар саны  (е =1,6∙10-19Кл)   < ≈ 2.105 >

Ток күші 4 есе артқанда, кедергісі тұрақты резисторда уақыт бірлігінде бөлініп шығатын жылу мөлшері    <16 есе артады>

Ток күші 4 есе артса контурдың магнит өрісінің энергиясы  <16 есе артады.>

Ток күші 4 есе артса контурдың магнит өрісінің энергиясы  <16 есе артады.>

Ток күші 4А контурдағы магнит ағыны 2В болса контурдың индуктмвтілігі * 0,5Гн*

Ток күші 5 есе артса, контурдың магнит өрісінің энергиясы   <25 есе артады.>

Ток күші 5 есе артса, контурдың магнит өрісінің энергиясы  <25 есе артады.>

Ток күші 5А , 110 В кернеуге арналған қыздырғыш элементтің кедергісі.  <22 Ом.>

Ток күші тең <өткізгіштің көлденең қимасы арқылы қандай да бір уақыт аралығында тасымалданатын электр мөлшерінің сол уақыт аралығының қатынасына>

Ток күші тұрақты 2А. Егер кедергісі 10 Ом-нан 5 Ом-ға дейін кемитін болса, онда қуат   <2 есе кемиді.>

Ток күшін анықтайтын өрнек   < I=q/t >

Ток күшінің өлшем бірлігі:  <Ампер.>

Толқын көзі 4 мин уақытта 15 м/с жылдамдықпен 1200 тербеліс жасайды. Толқын ұзындығы <3 м.>

Толқын көзінің тербеліс жиілігін 2 есе арттырса, ауада таралатын дыбыс толқынының ұзындығы * 2 есе кемиді *

Толқын ұз-ғы 1,6•10-8 м сәуле фотонның импульсі * 4,14•10-26 кгм *

Толқын ұзындығы 0,5 мкм жарықтың бірінші дифракциялық максумумы нормальға 300  бұрышпен байқалады. Дифракциялық тордың периоды * 10-6 м *

Толқын ұзындығы 2 есе арттырса, дыбыс толқынының ауадағы таралу жылдамдығы * Өзгермейді *

Толқын ұзындығы 450 нм сәуле әсерінен мыста фотоэффект байқалама? / E= 2,8 эВ. Фотоэффект байқалмайды /

Толқын ұзындығы ең қысқа сәуле шығарулар * рентген сәулелері *

Толқындар көзінің тербелуінің теңдеуі x=2sin 100πt. Тербелістердің ортада таралу жылдамдығының модулі 200 мс. Толқын ұзындығы * 4м *

Толық тоқтағанға дейінгі 1 км жол жүрген, қону жылдамдығы 80 м/с ұшақтың, тежелу кезіндегі үдеуі <3,2 м/с2.>

Төмен 0,8 м/с2 үдеумен қозғалатын лифт еденіне массасы 70 кг адамның түсіретін күші  <644 Н>

Төменде келтірілген өлшем бірліктердің ішінде қысымның өлшем бірлігіне жатпайтыны ...  < Н. >

Траектория дегеніміз...  <дене қозғалып бара жатқан сызық.>

Транзисторлы генератордың тербелмелі контурында пайда болатын тербеліс * Еркін тербеліс *

Түзу сызық бойымен бірінші автомобиль ν жылдамдықпен, екіншісі -ν жылдамдықпен қозғалса, салыстырмалы қозғалыс жылдамдық модулі <2ν>

Түзу сызықты қозғалған дененің үдеуі  3-6-9-12u and 2-4-6-8t    <1,5 м/с2.>

Тұйық жүйе құрайтын және бір-бірімен ауырлық күші мен серпімділік күш арқы...< кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы тұрақты болады.>

Тұйықталған троектория бойымен ауырлық күшінің жұмысы  <0>

Тұрақты 2 А ток өтетін өткізгіштің кедергісін 10 Ом-нан 5 Ом-ға дейін кемітсе, ондағы бөлінетін қуат * 2 есе азаяды *

Тұрақты 2 м/с2 үдеумен қозғалған автомобильдің жылдамдығы 20 м/с-қа жеткенге дейінгі жүрген жолы <100 м.>

Тұрақты интерференциялық көрініс шығарып алу үшін қажетті емес шарт:E) Тербеліс амплитудалары бірдей болуы керек.

Тұрақты көлемімен нақты пішіні болмайтын күй:   <тек газ.>

Тұрақты магнит айналасындағы магнит индукция сызықтарының орналасуы дкса * NS↑ (2) *

Тұрақты температурада ауадағы су буы молекулаларының тығыздығын арттырғанда олардың парциал қысымы  <артады>

Тығыздығы 1000 кг/м3 сұйықтықтың ішіндегі, 200 мм тереңдіктегі қысымы.  <2000 Па.>

Тығыздығы 2500 кг/м3 дене суға толығымен батырылған. Осы дененің үдеуі   <6 м/с2.>

Тығыздығы 2700 кг/м3 дене

Тыныштық күйден ν жылдамдыққа дейін қозғалатын автомобиль двигательі 1000Дж жұмыс атқарады. ν жылдамдықтан 2 ν жылдамдыққа жету үшін двигательдің атқаратың<3000 Дж>

Тыныштықтан еркін түскен дененің 1 с және 2 с у-тан кейінгі жолд қат-сы * 1/4 *

Үздіксіз режимде жұмыс істейтін гелий-неон газлазеры қуатын 40 мВт-қа жеткізіп, толқын ұзындығы 630нм монохраматты жарық саулесін береді.Лазер 1 с ішінде шығаратын ф <1,3∙1017.>

Үйдің төбесінен еркін түскен бүтін кірпіш Жер бетіне 2 с-та жетеді. Сол төбеден еркін түскен жарты кірпіштің түсу уақыты / 2с /

Үйкеліс коэффиценті 0,3 болатын дененің тежелу кезіндегі үдеуі  (g=10)  <3m/c>

Үйкеліс коэффициенті  0,46, массасы 20 кг жүкті көлбеулік бұрышы  300 жазықтық бойымен  0,6 м/с2 үдеу бере тартса, қозғалыс бағытымен әсер ететін күштің<≈200 Н>

Үйкеліс коэффициенті 0,2 дене, көлбеулік бұрышы 300 көлбеулік жазықтық бойымен 2 с сырғанай түседі. Дененің көлбеу жазықтық табанындағы жылдамд<6,54 м/с.>

Үйкеліс күші тұрақты болған жағдайда автомобиль жылдамдығы мен қуатының арасындағы байланыс  < N = Fu>

Ұзындығы  6 м  өткізгіштің кедергісі 3 Ом. Ұзындығы 10 м дәл осындай өткізгіштің   кедергісі.  <5 Ом.>

Ұзындығы 0,6 м жіп 1800 Н күшке шыдайды. Жіпте массасы 3 кг тас айналуда. Гаризанталь жазықтықта жіп үзілмейтіндей тасты айналу жиілігі (g = 10м/с2) <5 Гц>

Ұзындығы 0,6 м көлбеу жазықтықпен 20 см биіктікке 400 г жүкті бірқалыпты көтеру үшін 2,5 Н күш әсер етілсе, көлбеу жазықтықтың ПӘК-і <53 %.>

Ұзындығы 10 м  көлбеу  жазықтық бойымен  жүкті 5 м  биіктікке көтереді. Бұл кезде жұмыстан  < ,ұтыс  жоқ.>

Ұзындығы 10 м  көлбеу  жазықтық бойымен  жүкті 5м  биіктікке көтереді. Бұл кезде күштен  <2 есе ұтыс аламыз.>

Ұзындығы 100 м көлденең қимасының ауданы 2 мм2  меншікті кедергісі  0,028 мкОм .  м амоний өткізгіштің кедергісі    < 1,4 Ом.>

Ұзындығы 10м  көлбеу бойымен жазықтық бойымен жүкті 5м биіктікке  көтерді. Бұл кезде орын ауыстырудан  ,<2 есе ұтыламыз.>

Ұзындығы 160 см математикалық маятниктің 10 тербеліс жасайтын уақыты  < 8 π c >

Ұзындығы 2 м көлбеу жазықтықтан сырғанап түскен арбашаның жолдың соңындағы жылдамдығы 4 м/с. Осы арбашаның үдеуі  <4 м/с2.>

Ұзындығы 2,5 м математикалық маятник 40π секунд уақытта жасайтын тербеліс саны  <40.  >

Ұзындығы 200 м поезд 36 км/сағ жылдамдықпен ұзындығы 400 м көпірді жүріп өту үшін кеткен уақыт <1 мин.>

Ұзындығы 200 м поезд бірқалыпты 10 м/с жылдамдықпен қозғалып, ұзындығы 300 м тоннельден толық шығуына кеткен уақыт  <50 с.>

Ұзындығы 20см және массасы 4г горизонталь орналасқан. Өткізгіш бойымен 10А ток өткенде ауырлық күші Ампер күшімен теңгерілетіндей ет    <20 мТл>

Ұзындығы 30 м жүгіру алаңында спортшы 2,5 м/с2 үдеумен жүгірді, содан соң бірқалыпты қозғалады. 100 м қашықтықтағы спортшының уақыты  <8,6 с>

Ұзындығы 30 см серіппе 22 см-ге дейін сызылған, серіппенің ұзындығын 1см кішірейту үшін 0,2 кH күш қажет.Серіппенің потенциалдық энергиясы   <64 Дж >

Ұзындығы 30 см серіппені 40 см-ге жеткізіп созды. Серіппені 1 см-ге созу үшін 5∙105 Н күш жұмсалады. Созылған серіппенің потенциялдық энергиясы * 250 кДж *

Ұзындығы 40 см математикалық маятник жібін, тағы 120 см-ге  ұзартсақ, оның тербеліс жиілігі  <2 есе кемиді.>

Ұзындығы 40 см, вертикальмен 600 жасай горизанталь жазықтықта шеңбер сызатын жіпке ілінген массасы 100 г шардың кинетикалық энергиясы   < 0,3 Дж >

Ұзындығы 5 м дыбыс толқынының ауадағы жиілігі(ауадағы дыбыс жылдамдығы;340) <68 Гц.>

Ұзындығы 5 м, көлденең қимасы 100 см2 болат бөренені көтергіш кран горизонталь жатқан күйінен 12 м биіктікке көтергендегі пайдалы жұмысы…<≈47 кДж>

Ұзындығы 50 м және көлденең қимасының ауданы 200 мм2  мыс сымға 600 Н жүк салғанда абсолют ұзаруы.     (Е=130ГПа)  <1,15 мм.>

Ұзындығы 50 м таудан бала шанамен 20 с түсіп тоқтағанға дейін горизонталь жолмен 25 м жүргендегі шананың үдеуі  <0,5 м/с2.>

Ұзындығы 60 см математикалық маятник жібін, 45 см-ге  кемітсек, оның тербеліс периоды  <50%-ке кемиді.>

Ұзындығы l, көлденең қимасының ауданы S мыс өткізгіштің кедергісі R болса, мыстың меншікті кедергісі ...  < SR / l   >

Ұзындығы l, массасы m, горизонталь бағыттағы жіңішке екі жіпке ілінген өткізгіш, индукциясы вертикаль төмен бағытталған магнит өрісінде орн< B=mgtgφ/Il >

Ұзындығы ℓ0, ал диаметрі d0 цилиндр пішінді өткізгіш ток көзіне жалғанған. Бұл жағдайдағы оның қуаты P0. Осы ток көзіне заты алдың    < P = P0. >

Ұзындығы ι , ал көлбеулік бұрышы α көлбеу жазықтықтың бойымен сырғанаған дененің көлбеу жазықтықтың соңғы нүктесіндегі жылд. / υ = √ 2gι(sinα-μcoα) /

Ұзындығы λ, υ жылдамдығымен таралатын толқын жиілігін анықтайтын формула  < ν = υ/λ >

Ұзындықтары 800 м және 200 м екі поезд бір-біріне қарама-қарсы 72 км/сағ және 108 км/сағ жылдамдықтары мен өзара параллаель темір жолда  қозғалып келеді. Бірінші поездың  <20с >

Ұзындықтары бірдей,бір материалдан жасалған екі өткізгіштің кедергілері мынадай 1 : 2. Өткізгіштердің массаларының қатынасы <m1=2m2.>

Ұзындықы 0,2 м өткізгіш, индукциясы 0,6 Тл магнит өрісінде 15 м/с жылдамдықымен  орын ауыстырады. Өткізгіштегі магнит индукциясының ЭҚК-і 0,9 В болса, оның жылдамдықы мен<300.>

Ұзындықы 25 см өткізгіш, 5 м/с жылдамдықымен магнит өрісінде, магнит индукция векторына перпендикуляр бақытта қозқалады.  Өткізгіштегі магнит индукциясының ЭҚК-і 1,5 В б <1,2 Тл.>

Ұзындықы 40 см өткізгіш, индукциясы 0,5 Тл магнит өрісінде, магнит индукция векторымен 600 бұрыш жасай қозқалады.  ЭҚК-і 1,732 В болса, өткізгіштің <36 км/сақ.>

Ұзындықы 50 см өткізгіш, индукциясы 0,4 Тл магнит өрісінде, магнит индукция векторымен 300 бұрыш жасай, 18 км/сақ жылдамдықпен қозқалады.   <0,5 В.>

Ұшақ  радиусы R=255 м «өлі тұзақ» жасап жүр. Ұшқыш креслосына бекітілген белдігіне асылып қалмас үшін,тұзақтың ең жоғарғы нүктесінде ұшақтың ие  <≈ 50 м/с.>

Ұшақ 216 км/сағ. жылдамдықпен ұшып,сосын 20 с уақыт бойы   9 м/с2  үдеумен қозғалады. Ұшақтың  осы уақытта ұшып өтетін ара қашықтықтығы...  <3000 м.>

Ұшақтың ауаға қатысты жылдамдығы 900 км/сағ. Егер қуалай соққан желдің жылдамдығы 50 км/сағ болса, ұшақтың Жерге қатысты жылдамдығы  <950 км/сағ>

Ұшақтың ұшуына қарсы жұмыс атқаратын күштер   <ауырлық және ауаның үйкеліс күші.>

Ұштарындағы кернеуі 5 В өткізгіштен 100 Кл  заряд өтті. Токтың жұмысы.  <500 Дж.>

Ұшу жылдамдығы 2340 км/сағ, дыбыс жылдамдығынан жоғары ұшатын ұшақтың тарту күші 220 кН болғандағы двигателдерінің қуаты  <143 М Вт>

Ұшының ауданы 0,0003см2 ине күй табақ инесі ойнағанда 0,27 Н күш түсіреді. Иненің түсіретін қысымы  < 9 МПа>

Фтор ядросында 19 бөлшек бар, олардың 9-ы протон. Ядрода нейтрон мен электрон саны <10 нейтрон және 9 электрон>

Футбол добының, массасы хоккей шайбасының массасынан 3 есе көп, жылдамдығы 3 есе кем, болса кинетикалық энергияларының қатынасы Wф /Wш   <1/3>

Футболшы  футбол алаңында солтүстікке қарай 40 м, сосын 10м шығысқа, одан 10 м оңтүстікке, сосын 30 м шығысқа жүгіріп өтті. Футболшының толық   <50 м.>

х0= 0 графигіндегі координата мен жолдың түзу сызықты бірқалыпты қозғалысы >сәйкес келеді<

Халықаралық бірліктер жүйесінде 1 Дж * 1 кг•м2/с2 *

Цилиндр ыдыстың түбі мен қабырғасына түсетін қысым күші бірдей болу үшін R радиусты ыдысқы құйылатын судың биіктігі * h = R *

Шағылған сәуле түскен сәулемен 500 бұрыш жасау үшін сәуленің түсу бұрышы  < 250 >

Шамасы 12 Ом үш бірдей кедергі берілген олардың көмегімен алынатын кедергінің мәні   <36 Ом>

Шамасы 12 Ом үш бірдей кедергі берілген олардың көмегімен алынатын кедергінің мәні  <4 Ом.>

Шамда көрсетілген ток күші  0,25 А  және кернеуі 6 В. Шамның қуаты. <1,5 Вт.>

Шамның қылсымындағы ток күші 0,3 А, кернеуі 6 В. Шамның кедергісі    <20 Ом.>

Шамның қылы арқылы өтетін ток күші 2 А. Шамдағы кернеу 10 В, ол шам қылының кедергісі ...  <5 Ом.>

Шаңғышы көлбеу жазықтық табанындағы 15 м/с  жылдамдығымен, жолдың қалған бөлігін 20 с уақытта сырғанайды. Шаңғышының қармен сырғанау коэффици<0,075>

Шаңғышы тыныштық күйден 0,5 м/с2 үдеумен таудан сырғанайды, 20с уақыт өткен соң 2 м/с2 үдеумен тежеле бастайды. Толық тоқтағанда дейінгі шаңғышының тежелу қашықтығы <25 м>

Шатырдан құлаған мұз жолдың бірінші бөлігін 2 с ұшып өтті. Мұздың жерге дейінгі ұшу уақыты (g = 10 м/с2) <2,82 с.>

Шегені  3м/с жылдамдықпен қабырғаға қаққан массасы 0,4 кг балғаның кинетикалық энергиясы  <1,8 Дж.>

Шексіз ортада центрлерінің арақашықтығы 20см екі шар орналасқан. Көлемдері 20см3 және 40см3, ал тығыздықтары 1000кг/м3 және 2000кг/м3 ос… <27 пН.>

Шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалыс деп < жылдамдық модулі өзгермейтін, ал траекториясы шеңбер болатын қозғалыс.>

Шеңбер бойымен қозғала отыра ұзындығы 109 км жолды автомобиль екі рет жүріп өтті. Автомобильдің жүрген жолының ұзындығы, орын ауыстырудың модулі <218 км; 0.>

Шеңбер бойымен қозғалыстағы сызықтық және бұрыштық жылдамдықты байланыстыратын формула:   < υ = ωR  >

Шеңбердің радиусын 4 есе азайтып, сызықтық жылдамдығын 2 есе арттырса, онда оның центрге тартқыш үдеу <16 есе артады>

Шолпан бетіндегі температура 750 К және атмосфералық қысым 9120 кПа... * 64,4 кг/м *

Шолпанның орташа тағыздығы 5200 кг/м3, радиусы 6100 км. Шолпан бетіндегі еркін түсу үдеуі (G = 6,67•10-11Н•м2/кг2)   < 8.8 m/c >

Штангист  штанганы көтергенде 2 с-та 5 кДж жұмыс жасайды. Осы кезде қуат. <2,5 кВт.>

Шығыны  20 л/с болу үшін ,радиусы 15 см түтікшеде қозғалған сұйықтықтың  жылдамдығы   <28,3 см/с.>

Шынжыр табанының ауданы 1,5 м2 массасы 60 т  танктың Жерге түсіретін қысымы  <4•105 Па.>

Шыны таяқшамен денені үйкегенде 5·1010  электроннан айырылды. Таяқшадағы электр заряды (e = - 1,6-19Кл   <8 · 10-9 Кл>

Шыны түтік 0,68м тереңдікке суға батырылғанда, бір жағындағы жабылған пластинка түсіп қалу үшін, түтікке құйылған сынаптың биіктігі   <0,05м>

Ыдыста газ берілген. Егер оның  молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 500 м/с,ал көлемі 1 л,газдың массасы 5 г болса, онда молекулал <4,2•105 Па.>

Ыстық пен суық судың қайсысында диффузия құбылысы тезірек жүретінің анықта  <ыстық суда.>

Эбонитті таяқшаны үйкегенде 5·1010  электрон пайда болды. Таяқшаның электр зарядын анықта  <-8 · 10-9 Кл>

Электр  пешінің қуаты 600 Вт. Пеш 5 мин жұмыс істегенде жұмсалатын  энергия.  <18∙104 Дж>

Электр заряды  +2е  су тамшысынан, заряды -3е кішкентай тамшы бөлінді. Тамшының қалған бөлігіндегі электр заряды  <+5е.>

Электр заряды q1=2нКл су тамшысы, заряды q2 = - 4 нКл су тамшысымен қосылды. Пайда болған тамшы екі (бірдей) тең тамшыларға бөлінді. <q1 = q2 = -1 нКл>

Электр заряды q1=2нКл су тамшысы, заряды q2 = - 4 нКл су тамшысымен қосылды. Пайда болған тамшысының заряды   <-2нКл.>

Электр зарядының сақталу заңының математикалық формуласын көрсет.  < q1 + q2 + q3 + …= const>

Электр кедергісінің өлшем бірлігі: <Ом.>

Электр қуаты 36 Вт, 12В кернуге есептелінген шамдағы ток күшін анықта  <3 А>

Электр қуатының өлшем бірлігі  <1 Вт.>

Электр қуатының формуласы  <IU>

Электр қыздырғышы кернеуі 220 В желіге жалғанған. Қызған қыздырғыштың спиралінің кедергісі 55 Ом. Спиральдағы ток күшінің мәні   <4 А>

Электр өріс кернеулігінің формуласы  < Ē = F/q >

Электр өрісі суперпозиция ұстанымының математикалық формуласын көрсетіңіз. < Ē = Ē¹+Ē²+… >

Электр өрісіндегі кернеулік сызықтары бойымен бағытталған потенциал  <кемиді.>

Электр өрісінің  оң заряд орын ауыстырғанда жасаған жұмысының зарядқа қатынасы... <Электр өрісінің потенциалы.>

Электр өрісінің күштік сипаттамасы   <кернеулік .>

Электр өтімділігі 1,5 ортадағы электр өрісінің кернеулігі 2∙103 В/м нүктедегі электр өрісі энергиясының тығыздығы  <2,65∙10-5 Дж/м3.>

Электр өтімділігі ε=1,5 ортадағы электр өрісінің кернеулігі 2•103 В/м нэөэт * 2,65*10-5 Дж/м *

Электр плиткасы кернеуі 220 В желіге қосылғанда оның спиралі арқылы секундына 30 Кл заряд ағып өтсе, плитканың атқаратын жұмысы * 6,6 кДж *

Электр сыйымдылығы  0,8 мкФ конденсатордың электр өріс кернеулігі 1000 В/м. Егер оның астарларының арасындағы ара қашықтық 1 мм болса,онда ко <4•10-7 Дж.>

Электр сыйымдылығы  С=10 мкФ, U=10 В кернеуге дейін зарядталған конденсатордың электр өрісінің энергиясы.  <0,5 мДж.>

Электр сыйымдылығы 20 мкФ конденсатор 300 В кернеуге дейін зарядталғын. Оның ішіне шоғырланған энергияны анықтаңыз * 0,9 Дж *

Электр сыйымдылығы 250 пФ ауа конденсаторы, кернеуі 100 В тұрақты ток көзіне қосылған. Егер пластиналар арасындағы кеңістікті  диэлектрлік ε=20 <K20 есе өседі.>

Электр тізбегінде төрт электр шамы қосылған (сурет). Бұлардың ішінде  параллель қосылғаны  <Тек  2 және 3 шамдар.>

Электр тізбегінде төрт электр шамы қосылған (сурет). Бұлардың ішінде  тізбектей қосылғаны  <1 және 4.>

Электр тізбегіндегі ток күші 2 А тең. Электр шамының кедергісі 14 Ом, шамның кернеуі ... <28 В.>

Электр тогы жұмысының формуласы: A= I²Rt

Электр тоғының қуатын анықтайтын формула < P = UI >

Электрленген өткізгіште еркін зарядтардың  орналасуы...  <1) Өткізгіштің бетінде.>

Электролиз кезінде тізбектеп жалғанған екі ваннаның біріншісінде 39 г цинк,... * 3 *

Электролит арқылы ∆t уақыт аралығында кернеу U болған жағдайдағы өтетін ток күші I. Электродта бөлінетін зат массасы m-ді... / тек қана I мен ∆t /

Электролит ерітіндісі арқылы ток жүргенде электр тог-да бай-тын ә-лер * Жылулық, химиялық, магниттік *

Электролиттерге Ом заңын қолдануға бола ма / Болады /

Электромагниттік толқынның біртекті ортадан вакуммге өткенде... <жиілігі өзгермейді, жылдамдығы артады, толқын ұзындығы артады. >

Электромагниттік толқынның вакуммнен біртекті ортаға өткенде... < жиілігі өзгермейді, жылдамдығы кемиді, толқын ұзындығы кемиді. >

Электромагниттік толқынның вакуумдегі ұзындығы 60 м, ал біртекті ортада - 40 м. Электромагниттік толқынның біртекті ортада тарайтын жылдамдығы <2•108 m/c>

Электрон біртекті электр өрісінде кернеулік сызықтар бойымен, үлкен потенциал нүктесінен кіші потенциал нүктеге өткенде, оның жылдамдығы <артады.>

Электрон зарядының потенциалға көбейтіндісіне тең физикалық шама   <энергия.>

Электрон мен нейтронның заряд таңбалары  <электрон — теріс, нейтрон бейтарап.>

Электрондардың вольфрамнан шығу жұмысы 4,50 эВ. Фотоэ/дың ең үлкен жылдамдығы 1000 км/с болу үшін вольфрам бетіне түсірілетін жарықтың жиілігі (1эВ=1,6, m=9.1) * 1,8∙1015 Гц *

Электронның электр заряды  <-1,6  · 10-19 Кл>

Электропар машинасындағы энергияның түрленуі   <механикалық энергия электр энергиясына айналады>

Электрплитаның күйіп кеткен сымын жөндегенде, оның біршама қысқарғаны анықталды. Осы кезде электрплитаның бөліп шығаратын жылу мөлшері  <артады>

Элементар бөлшектерді тіркемейтін құрал / Электрометр /

Этил спиртіндегі толқынның жиілігі 20 кГц, ал жылдамдығы 1177 м/с болса, оның толқын ұзындығы <5,9 см.>

Юпитердің массасы Жердің массасынан 317 есе артық, ал радиусы жер радиусынан 11 есе артық. Юпитердегі еркін түсу удеуі   <26,2

Ядролық реакцияның энергетикалық шығуы дегеніміз <ядролар мен бөлшектердің реакцияға дейінгі және реакциядан кейінгі тыныштық энергияның айырмашылығы>

Ядросында бір протоны бар атом, бір электроннан айырылса, бұл бөлшек  <С) сутек ионы>


Дата: 2013-02-04 Просмотров: 240009 Загрузок: 6519 Язык: на казахском языке

 • Асель 25 April 2015 22:14
  Шарда ауа боладыма?Шарды қалай қабырғаға желімнің көмегінсіз жапсыруға болады?
  Ответить
 • арай 06 October 2015 11:20
  сіздерге көп рахмет.
  Ответить
 • Аделия 04 December 2015 20:38
  Дене 500м қашықтықты 1,4 минутта өтті. Дененің орташа жылдамдығын анықта
  Ответить
 • Серик 04 January 2018 17:54
  54 кмсағ жылдамдықпен қозғалған поезд жолаушысы терезеден қарама қарсы бағытта келе жатқан ұзындығы 240м поезды 6секунт бақылай алады. қарама қарсы кележатқан поездың жылдамдығы?
  Ответить
 • Султаналиева Балжан 21 December 2016 09:21
  МАССАСЫ 6,610т ғарыш кемесі 7,910мс жылдамдықпен қозғалады.Ғарыш кемесінің кенетикалык энергиясые анықта
  Ответить
  • меруерт 24 March 2019 20:37
   Ek(mv2):2(6.61062.6):2413786:2206893ДЖ
   Ответить
 • Asel 18 October 2018 22:58
  Диаметрі 15 м цирк аренасын мотасиклші тұрақты жылдамдықпен 15 мин жүріп өтеді.Мотоциклшінің центрге тартқыш үдеуі?
  Ответить
 • Алуа 07 April 2020 14:10
  Массасы 5 кг допты 4 мс жылдамдықпен лақтыру үшін қажетті энергияны анықта.
  Ответить
 • Бонти 09 April 2020 20:59
  Все супер молодцы
  Ответить
 • Мадина 08 April 2020 17:15
  Жылдамдыгы 72кмсаг, массасы 1т автомобильдин Кинетикалық энергиясын аныкта
  Ответить
 • Салтанат 29 April 2020 15:47
  Круто супер
  Ответить
 • Нурсултан 23 May 2020 15:48
  2kм биктыкте масасы 20мг жанбыр тамшысы 2мс жылдамдыкпен козгалады?
  Ответить
 • Баги 07 September 2020 11:30
  массасы 2 т автомобиль тыныштық қалыптан қозғалып 10с ішінде жылдамдығын 18 кмсағ деиін артады. Автомобильдің тарту күшін табу
  Ответить
 • Аяулым 26 November 2020 18:17
  Жіппен байланған екі арбаша центірден тепкіш машинада ығыспай айналады.Екінші арбашаның массасын анықтаңдар.Бірінші арбашаның массасы 300г.r30см;r10см.Осы есепті шығарып беріңіздерші
  Ответить
 • Kamila 21 December 2020 12:38
  Көлбеулігі 30 жазықтық үстінде тұрған массасы 80кг адамның салмағын анықтаңдар.
  Ответить
 • Инкар Жуманова 09 March 2021 20:53
  Тас 2 с ішінде құлап түседіА) сонда ол қандай жұмыс істейді жауабын айтып жбереснба 7 кластың бжбсы физикадан
  Ответить
 • Shina 16 March 2021 18:51
  Массасы 2 кг дененің 20 м биіктікте тұр 10 мс жылдамдықпен қоззғалғандағы толық механикалық энергиясы қандай?Пж помогите
  Ответить
 • Asel 17 March 2021 20:55
  Жылдамдығы 30мс және тарту үшін күші 1500H автомобилдің қуаты неге тең?
  Ответить
 • Айдана 19 August 2021 23:25
  Как можно найти ответы?
  Ответить
 • Дильшат 20 December 2021 12:05
  Қатандығы 40 Нм серіппені 0,5 см ге созу үшін қандай күшпен әсер ету
  Ответить
 • X
  Ваше имя:

  Ваш email: