Алфавитная кодовая шпора казахский 2014

кодовая шпора казахский база 2014 года казахский кодовая шпора по ЕНТ .

кодовая шпора казахский
поможет вам проработать вопросы, которые вы не знаете и правильно найти на них ответы. Таким образом вы можете набирать по 25 баллов на пробных тестированиях. Но, как я неоднократно говорил, кодовая шпора казахский вряд ли не поможет вам на окончательном ЕНТ.  


1 Тура магыналы созде табыныз.

Жуас адам.

Ауыспалы магыналы созде табыныз.

Айман оган жылы лебезен белдерде.

3. Коп магыналы созде табыныз.

Бас.

4. Тура магынада колданылган соз теркесен табыныз.

Биек тау.

5. Антонимде табыныз.

Ол кысы-жазы уйенен шыкпады.

6. Антонимде соз теркесен аныктаныз.

Ала жаздай, кыс бойы.

7. Антонимде табыныз.

Ит олген жер – таяк тастам жер.

8. Антоним создерде белгеленез.

Киын, онай.

9. Жуан дауысты дыбысты создер катарын корсетенез.

Улытау, кугыншы.

10. Жуан дауысты дыбыстарды корсетенез.

А, О, Ы, У.

11. Кате жазылган созде аныктаныз.

Арепе.

12. Жуан дауысты дыбыстан куралган созде табыныз.

Акку.

13. Женешке аре ашык дауысты дыбысты корсетенез.

А,Е.

14. Катан дауыссыз дыбыстан басталатын косымшалы создерде табыныз.

Конактар, айткыз.

15. Жуп болып келмейтен уян, катан дауыссыздарды табыныз.

З-Х.

16. Кейенге ыкпалды создерде табыныз.

Сабагы, добы, журеге.

17. Берынгай бетеу буынды созде табыныз.

Каскыр.

18. Ашык-туйык-бетеу буынды созде табыныз.

Туыскан.

19. Туйык буынды созде белгеленез.

Улт.

Буынга кате боленген созде белгеленез.

20.

Ку-мырс-ка.

 

21. Создере тек бетеу буыннан туратын сойлемде табыныз.

Жаздай жанбыр жауган жок.

22. Туынды тубер созде аныктаныз.

Белем, белгеш.

23. Негезге туберде аныктаныз.

Бас.

24. Тубер созде белгеленез.

Арман.

25. Жалкы есемде корсетенез.

Абай.

26. Жалпы зат есемде белгеленез.

Тау.

27. Жалкы зат есем бар сойлемде корсетенез.

Кулагер – жуйрек ат.

28. Тырнакшага алынып жазылатын жалкы зат есемде аныктаныз.

Абай жолы романы.

29. Жектек жалгаулы зат есемде аныктаныз.

Шакертпез.

30. Коптек жалгаулы созде корсетенез.

Уйлеремез.31. Тауелдек септеуде ажыратыныз.

Мектебемнен, кызымнын.

32. Табыс жалгаулы созде табыныз.

Енесен.

33. Дара сан есемде табыныз.

Ушенше.

34. Курделе сан есемдерде табыныз.

Еке бутен оннан уш.

35. Есептек сан есем катыскан сойлемде аныктаныз.

Буген торт сабак болды.

36. Сан есемде теркесте белгеленез.

Он адам.

37. -нше журнагы жалганатын сан есемде корсетенез.

Еке.

38. Журнак дурыс жалганган жинактык сан есемде табыныз.

Тортеу.

39. Болшектек сан есемде табыныз.

Еке жарым.

40. Болжалды сан есемде табыныз.

Жиырмадай.

41. Дефис койылмайтын сан есемде белгеленез.

Торт мын.

42. Жинактык сан есемнен сурагын табыныз.

Нешеу?

 

43. Болымсыздык есемдеген корсетенез.

Данене.

44. Белгесездек есемдеген табыныз.

Алдекем.

45. Сурау есемдеген корсетенез.

Кайда

46. Септек жалгаулы оздек есемдеген белгеленез.

Оземнен, оземе, озен.

47. Торт турле жалгау жалганган оздек есемдеген табыныз.

Оздеремезденсен.

48. Дурыс септелген есемдекте табыныз.

Будан.

49. Елек септеге тулгасындагы сурау есемдеген табыныз.

Нешеуенен?

50. Негезге тубер етестекте табыныз.

Шакыр.

51. Туынды етестекте белгеленез.

Есепте

.52. Дара етестекте белгеленез.

Жуынды.

53. Курделе етестекте табыныз.

Журе бер.

54. Туынды тубер етестекте табыныз.

Акылдас, сула.

55. Калау райлы етестекте табыныз.

Алгым келеде.

56.

Шартты райлы етестекте табыныз.

Бер корсем, арманым болмас еде.

57. Буйрык райдын ЕЕЕ жагын табыныз.

Барсын.

58. Ынгайластык жалгаулыкты табыныз.

Ол Розага алмурт пен алма берде.

59. Себеп-салдарлык жалгаулык шылауды аныктаныз.

Ойткене, сондыктан.

60. Шылау катыскан сойлемде белгеленез.

Олар туралы будан кейен де еститен шыгармыз.

61. Карсылыкты шылауды табыныз.

Буген ерте келдек, берак сабактан калып койдык

62. Сын есемнен жасалган бастауышты табыныз.

Онерле орге жузеде.

63. Курделе баяндауышты табыныз.

Олар бул маселеге ойланып отыр.

64. Сойлемнен тураулы мушелерен белгеленез.

Бастауыш, баяндауыш

65. Соз теркестере, сойлем жане сойлем мушелерен зерттейтен саланы аныктаныз.

Синтаксис.

66. Есемдектен жасалган баяндауышты табыныз.

Баяндаманы дайындаган – мен.

67. Жалан сойлемде корсетенез.

Окушы тындады.

68. Жаксыз сойлемде корсетенез.

Сабактан кешегуге болмайды.

69. Толымды сойлемде табыныз.

Абай Тогжанмен кимай коштасты.

70. Жакты сойлемде корсетенез.

Самат, сен мене танимысын?

71. Жайылма сойлемде белгеленез.

Кар калын жауды.

72. Атаулы сойлемде табыныз.

Тан мезгеле.

73. Жалан сойлемде корсетенез.

Мен – казакпын.

74. Жайылма сойлемде корсетенез.

Ол уйге келде.

75. Дурыс курылган сойлемде белгеленез.

Без осынау улкен шарага саттелек телеймез.

76. Окшау созде белгеленез.

Каратпа соз.

77. Каратпа созде аныктаныз.

Марат, буген кеш келесен бе?

78. Тыныс белгесе дурыс койылган каратпа созде табыныз.

Екеумез, Нурлан, ауылга берге барайык.

79. Каратпа созден кызметен аныктаныз.

Сойлем мушесе кызметен аткармайды.

80. Тыныс белгесе дурыс койылган каратпа созде сойлемде табыныз.

Тында, дала, Жамбылды!

81. Тол созде сойлемде белгеленез.

« Келешек- откен тарихты коргау»,- дейде Олжас Сулейменов.

82. Тол созден тыныс белгелере дурыс койылган сойлемде табыныз.

–Шырагым, жол болсын!-деде.

83. Тол созде сойлемде корсетенез.

Саги былай деп сурады: – Енде не естемекшесен?

84. Тыныс белгелере дурыс койылган катарды белгеленез

Аман турып: – Конак балалар, улкен уйге журенездер,- деде.

85. Тол созге берелген аныктаманы белгеленез.

Сойлеушенен созен еш озгерессез, булжытпай беретен создер.

 

86. Сойлемде одагайга катысты койылатын тыныс белгелер катарын аныктаныз.

Утер, леп белгесе.

87. Одагай катыскан сойлемде табыныз.

Япырау, кайда сол жылдар!

88. Одагайга тан ерекшелекте белгеленез.

Баска создермен лексикалык байланыска туспейде.

89. Одагай создерден катарын табыныз.

Барекелде, массаган, япырмай.

90. Окену одагайын белгеленез.

Аттен.

91. Букаралык акпарат куралдарын корсетенез.

Газет-журналдар.

92. Ташкентте алгаш шыккан казак газетен белгеленез.

«Туркестан уалаяты»

93. Казактын тунгыш журналистерен корсетенез.

Ешмухан Абылайханов, Денмухамед Султангазин.

94. Казакстаннын жер колемен аныктаныз.

2700 мын шаршы шакырым

95. Казакстанмен шектескен мемлекеттерде корсетенез.

Ресей, Туркеменстан, Озбекстан, Кыргызстан, Кытай.

96. Батыс Казакстанда ондерелетен кенде аныктаныз.

Мунай.

97. Коне каланы белгеленез.

Отырар.

98. 19-гасырдын басында “Акмешет бекенесе”атанган каланы аныктаныз.

Кызылорда.

99.“Туректер мекене, еле” деген магынаны белдеретен каланы табыныз

Туркестан.

100.Музыка онеренде ошпес ез калдырган куйше-композиторларды белгеленез.

Курмангазы, Таттембет, Ыкылас.

101.Сахнада Енлек, Кыз Жебек бейнелерен ойнаган булбул аншене аныктаныз.

Кулаш Байсейетова.

102.Сидней олимпиадасынын чемпионын белгеленез.

Бекзат Саттарханов

103Отбасы мушелеренен атауын табыныз.

Аке, шеше, ата, аже.

104.Mакалдын аудармасын аныктаныз.

“Над бедой друга не смейся, то же может случиться с тобой”

Кулме досына, келер басына.

105Сынып жабдыктарын белгеленез.

Такта, парта, карта.

106.Жана оку жылы басталатын айды корсетенез.

Кыркуйек.

 

107.Сынып кезекшесенен аткаратын кызметен аныктаныз.

Такта суртеде.

108.Мектепте косымша кетап окитын орынды аныктаныз.

Кетапхана.

109Шакыру одагайын табыныз.

Шоре-шоре.

110.Конел-куй одагайын корсетенез.

Массаган.

111.Дара одагайды табыныз.

Тек.

112.Одагай кандай создер тобына жататынын аныктаныз.

Окшау соз.

113.Жекеру одагайын белгеленез.

Жа.

114Казакстан Республикасынын мемлекеттек Туынын тусен корсетенез.

Ашык кок.

115.Казакстан Республикасынын Мемлекеттек рамездерен кабылдаган жылды корсетенез.

1992ж.

116.Мемлекеттек елтанбанын авторларын аныктаныз.

Шота-Аман Уалихан, Жандарбек Малебеков.

117. Коктем мерекелерен корсетенез

. Наурыз меркесе, Ынтымак куне, Женес куне.

118.30 тамызда отетен мемлекеттек мерекене белгеленез.

Конституция куне.

119.Ажелерде, аналарды, апа-карындасты куттыктайтын халыкаралык

мерекене табыныз.

Халыкаралык айелдер куне.

120. Казакстаннын ен терен колен аныктаныз.

Алакол.

121.Казакстаннын ен ере озендерен белгеленез.

Ертес, Сырдария, Еле, Жайык.

122Казакстаннын жемес-жидекке, мактага бай олкесен белгеленез.

Онтустек Казакстан

.123.Кустардын бернеше туре жане кокиказ мекендейтен Казакстандык

корыкты табыныз.

Коргалжын корыгы.

124.Казак театр онеренен алгаш шымылдыгын ашкан пьесаны аныктаныз.

“Енлек-Кебек”.

125.“Казакфильм” киностудиясынын алгаш шыккан жылын табыныз.

1938ж.

126.Казактын улттык саз онере аспабын белгеленез.

Домбыра.

 

127.А.Кастеевтен “Карындасым” портрете кай онер турене жататынын аныктаныз.

Графика.

128.Казак музыка театрында койылган казактын тунгыш балетен белгеленез.

“Калкаман-Мамыр”

129. Гылым академиясынын тунгыш президентен белгеленез.

Каныш Сатпаев.

130.Казак халкынын тунгыш гарышкеренен есемен табыныз.

Токтар Аубакеров.

131.Кеше планетага аты берелген казактын галымын белгеленез.

Каныш Сатпаев

.132.Абылайханнын кенесшелере болган билерде табыныз.

Толе би, Айтеке би, Казыбек би.

133.Казак, кыргыз халыктарынын адеби мураларын зерттеген галымды белгеленез.

Ахмет Байтурсынов.

134.Абылайханды коршаудан босатып алган батырды табыныз.

Батыр Баян.

135Жаз айларын корсетенез.

Маусым, шелде, тамыз.

136.Кузден кейен келетен жыл мезгелен корсетенез.

Кыс.

137.Коктемдеге табигат озгерестерен табыныз.

Кар ериде, кун жылынады.

138.Апта атауларын корсетенез.

Дуйсенбе, сейсенбе, сарсенбе.

139Макалдын такырыбын аныктаныз: Ел еше- алтын бесек.

Отан, туган жер, ел.

140.«Человека прославляет труд» макалынын казакша баламасын табыныз.

Ерден атын енбек шыгарады.

141.Макалдын магынасын толыктыратын созде табыныз:

Отансыз адам, ормансыз ...

Булбул.

142.Антониме бар макал-мателде табыныз.

Коз коркак, кол батыр.

143. Ауыспалы магынада турган соз теркесен табыныз.

Терен ой.

144. «Кун» соземен теркесетен ауыспалы магынадагы созде корсетенез.

Ашык.

145. Антониме бар макал-мателде табыныз.

Коз коркак, кол батыр.

146.Магыналары бер-берене карама-карсы создерден атауын табыныз.

Антоним.

147. «Биек, алыс» создеренен антонимен табыныз.

Аласа, жакын.

 

148.Антонимдек жупты табыныз.

Коне-жана.

149. «Коян журек» фразеологизменен антонимен табыныз.

Батыр.

150. «Пайда» созенен антонимен табыныз.

Зиян.

151.Макал-мателдерден антонимде табыныз.

Мын досын болса да аз, бер касын болса да коп.

152

Калага зат есеме кай септекте турганын аныктаныз.

Барыс септек.

153. «Кемнен? Ненен?» сурактарына жауап беретен септекте корсетенез.

Елек септек.

154.Септек жалгауы жалганган зат есемде корсетенез.

Баласын.

155.Казак телендеге септек жалгауынын санын аныктаныз.

7

156 «Калада, кош$еде» создеренен кандай суракка жауап беретенен аныктаныз.

Кайда?

157.Нене? сурагына жауап беретен созе бар сойлемде табыныз.

Шешем сагатты досыма сыйлады.

158.Кем? сурагына жауап беретен создерден катарын аныктаныз.

Окушы, сатушы, бише.

159.«Окушыларыма» созендеге жалгаулардын жалгану ретен аныктаныз.

Коптек жалгау, тауелдек жалгау, септек жалгау.

160.Сойлемдеге тауелдек жалгауы бар созде табыныз: Казакстан Республикасынын адеме жерлере коп.

Жерлере.

161.Сойлемдеге септек жалгаулы созде табыныз: Караганды жеренде темер, комер коп.

Жеренде.

162Сойлемдеге септек жалгаулы созде табыныз: Отаным оз улын ешкашан умытпайды.

Улын.

163.Катан дауыссыздан басталатын коптек жалгауын корсетенез.

–тар, -тер.

164.Е жактагы жектек жалгауы дурыс жалганган созде табыныз.

Кетапханашымын.

165. Дурыс септелген созде табыныз.

Автомобильден.

166.Тауелденген созде табыныз.

Сенелем.

 

167.Жай септеген созде табыныз.

Алманын.

168.Тауелде септеуде табыныз.

Алматымнын.

269.Септек жалгаулы созде табыныз.

Балыкшынын.

270.Септелген жалкы зат есемде табыныз.

Асанга

271Сойлемде толыктырыныз: Табигатты коргау - ... адамнын борышы.

Барлык.

272 «Менен, сенен» жектеу есемдектеренен кай септекте турганын аныктаныз.

Елек септек.

273.Селтеу есемдектерен корсетенез.

Мынау, осы.

274.Жалпылау есемдектерен табыныз.

Тугел, барлык.

275.Сойлемдеге есемдектерден турен аныктаныз: Мен ешкашан оз елемде сатпаймын!

Жектеу, болымсыздык.

276. «Одан, будан» есемдектеренен кай септекте турганын аныктаныз.

Шыгыс септек.

277. Калау райдын журнагын табыныз.

-гы, -ге.

278.ЕЕЕ жакта шартты райда турган сойлемде табыныз.

Мектепке барса, бага алады.

279.Сойлемнен магынасын толыктыратын созде табыныз:

Менен тустен кейен кинога ... .

Баргым келеде.

280.Сойлемнен магынасын толыктыратын косымшаны табыныз: Сен ертен дукенге барса... , алма сатып алар еден.

-н.

281.Буйрык райдын ЕЕЕ жагынын косымшасын табыныз.

-сын.

282.Ашык райда турган етестекте табыныз.

Мен дукенге бардым.

283.Буйрык райлы етестектерде табыныз.

Барсын, келсен.

284. Ынгайлас жалгаулыгы бар сойлемде табыныз.

Кыста жане коктемде кун суык болады.

285. «Берде, бересе» шылауларынын турен аныктаныз.

Кезектес жалгаулык.

286. «Себебе, ойткене» шылауларынын турен ажыратыныз.

Себеп-салдарлык жалгаулыктар.

287.Карсылыкты жалгаулыктарды табыныз.

Берак, айтпесе.

 

288.Берелген сойлемде шылаумен толыктырыныз:

Кыста ... кузде кун суык болады.

Жане.

289. «Алде, немесе» шылауларынын турен ажыратыныз.

Талгаулыкты.

290. Бастауышы бар жакты сойлемде табыныз.

Касепкерлек жылдам дамыды.

291.Жаксыз сойлемде табыныз.

Менен сабак окыгым келеде.

292.Толымды сойлемде табыныз.

Мен кеше мектепке жаксы досыммен бардым.

293.Атаулы сойлемде табыныз.

Коктем. Айнала жап-жасыл.

294.Тек турлаулы мушеден туратын жай сойлем турен табыныз.

Жалан.

295.Жайылма сойлемде табыныз.

Мен мектепке ертен барамын.

296.Барлык сойлем мушелере бар жай сойлемнен турен табыныз.

Толымды.

297Магыналары бер-берене жакын создерден атауын табыныз.

Синоним.

298.Синоним создерде табыныз.

Адеме, сулу.

299.Берелген создерден синонимдек катарды табыныз:

Жаксы, жаман, адеме, кара, бас, сулу, ак, коркем.

Сулу, адеме.

300.Синоним емес катарды корсетенез.

Аласа, биек.

301. Синонимдек катарды табыныз.

Адам, кесе.

302. «Коян журек» фразеологизменен синонимен табыныз.

Коркак.

303. «Бетенен оты шыгу» фразеологизменен синонимен табыныз.

Уялу.

304. «Ел, куште» создеренен синонимдек катарын табыныз.

Халык, мыкты.

305.Синонимдек катарды табыныз.

Мыкты, берек.

306. Буын турен аныктаныз.

Туйык.

307. Берынгай бетеу буынды созде корсетенез.

Каскыр.

 

306.Буынга боленбейтен созде аныктаныз.

Тарс.

307.Буын жасайтын дыбысты табыныз.

Дауысты.

308.Берынгай ашык буынды созде табыныз.

Секеру.

309.Дауыссыздан басталып дауыстыга аякталатын буын турен аныктаныз.

Туйык

310.Ашык буынды курделе созде табыныз.

Буге-шеге

311.Уш буынды созде табыныз.

Аделет.

312.Туйык буынды созде табыныз.

Улт.

313.Берынгай женешке буынды созде табыныз.

Арептес.

314.Ашык, туйык, бетеу буынды созде табыныз.

Туыскан.

315.Буынга кате боленген созде табыныз.

Ад+ам.

316.Дауыссыздан басталып, дауыссызга аякталатын буынды табыныз.

Бетеу.

317.Берынгай жуан буынды созде табыныз.

Балалык.

318. «Балыкшы» созенде жок буынды аныктаныз.

Туйык.

319.Буынга дурыс боленген созде табыныз.

Тал+ды+кор+ган.

320.Сойлемде буыннын кай туре жок екенен аныктаныз:

Машинада ажелерге орын береде.

Туйык.

321. «Сыныптасым» созенен буын турлерене сайкес катарын корсетенез.

Ашык, бетеу, ашык, бетеу.

322.Заттын тур-тусен, сапасын, дамен белдеретен создерде калай атаймыз?

Сын есем.

333.Cойлемнен сын есемде табыныз: Абай Кунанбайулы жасынан ынталы болды.

Ынталы.

334.Салыстырмалы шырайдын журнагын табыныз.

-лау, -леу.

335.Берелген сын есемдерге салыстырмалы шырай журнагын жалганыз:

адеме+ ..., жаксы+ ... .

-леу, -лау.

336.Негезге сын есемде табыныз.

Кызыл.

 

337.Туынды сын есемде табыныз.

Дамде.

338.Туынды сын есемде теркесте табыныз.

Калалык мектеп.

339.Сын есеме бар макал-мателде табыныз.

Жаксы соз-жарым ырыс.

340.. Кушейткеш буын аркылы жасалган кушейтпеле шырайды табыныз.

Ап-адеме.

341. «Тауелсез» сын есемемен теркесетен жалпы зат есемде табыныз.

Мемлекет.

342.Кимылды, ес-арекетте белдеретен соз табынын атауын табыныз.

Етестек.

343.Негезге етестекте табыныз.

Карау.

344.Дара етестекте табыныз.

Емтихан тапсырды.

345.Етестеге бар макал-макалды табыныз.

Отанды сую отбасынан басталады.

346.Зат есемнен жасалган туынды етестекте табыныз.

Комектес.

347.Курделе етестекте табыныз.

Жазып отырмын.

348.Етестектен сурагын табыныз.

Кайтты?

349Туйык етестектен журнагын табыныз.

-у.

350. «Таза, ак» сын есемдеренен етестек жасаушы косымшаны табыныз.

-ла, -та.

351Негезге тубер етестекте табыныз.

Шакыру.

352.Туйык етестекте табыныз.

Алмау.

353.Кимылды белдеретен созде аныктаныз.

Тында.

354.Септеулек, демеулек, жалгаулык болып кай соз табы боленетенен аныктаныз.

Шылау.

355. «Послелоги» созенен казакша баламасын табыныз.

Септеулектер.

356.Атау септектен кейен келетен септеулек шылауды табыныз.

Аркылы, ушен.

357.Берелген сойлемдеге септеулек шылауды табыныз: Мен кетаптан той туралы окыдым.

Туралы.

 

356 «Дейен, шейен, кейен» шылауларынын турен ажыратыныз.

Септеулек шылаулар.

357.Шыгыс септектен кейен келетен шылауды табыныз.

Кейен, баска.

358. «Катар, берге» септеулек шылаулары кай септектен кейен кездесетенен аныктаныз.

Комектес септек.

359.Барыс септегенен кейен келетен шылауды табыныз: Конырауга дейен бакылау туралы ойладым.

Дейен.

360.Сойлемдеге бер мушене заттык магына жагынан толыктырып туратын сойлем мушесе:

Толыктауыш.

361.Толыктауыштын сурактарын аныктаныз.

Кемге? Неге?

362.Аныктауышы жок сойлемде табыныз.

Германия суды Швециядан сатып алады.

363.Аныктауыштын сурактарын табыныз.

Кандай? Кай?

364.Мекен пысыктауышты табыныз.

Мен сабак оку ушен мектепте боламын.

365.Сойлемде затты сын-сапалык, сан молшерлек жагынан аныктап туратын турлаусыз мушене белгеленез.

Аныктауыш.

366Тура магынада айтылган создере бар сойлемде табыныз.

Адамнын басы.

367.Ауыспалы магынада айтылган создере бар сойлемде табыныз.

Кара журек.

368.Берелген макалды аяктаныз.

Ер еленде...

Гул жеренде.

368.Достык туралы макалды табыныз.

Досы коппен сыйлас, досы азбен сырлас.

369 Антонимдерде белгеленез.

Сую - жек кору.

370.Антонимдерде табыныз.

Шагын-ере.

371.Аласа созене карама-карсы магыналы соз табыныз.

Томен.

372.Тек кана жуан дауысты дыбысы бар создерде белгеленез.

Сабак

373.Тек кана женешке дауысты дыбыстар бар создерде белгеленез.

Кунтезбе.

 

374.У дыбысына талдау жасаныз.

Женешке, кысан.

375.О дауысты дыбысы телден катысына кандай екенен аныктаныз.

Жуан.

376. Жуан дауысты дыбысы бар созде белгеленез.

Сабыр.

377Катан дыбыстары бар создерде табыныз.

Акпарат.

378.Тек кана катан дауыссыз дыбысы бар создерде аныктаныз.

Шашу.

379Когершен созендеге буын санын аныктаныз.

3.

380Ашык буыны бар созде табыныз.

Кала.

381.Бетеу буыны бар созде аныктаныз.

Мектеп.

382.Тауларына созендеге буын санын аныктаныз.

4.

383. Туйык буыны бар созде табыныз.

Арман.

384Тазалык созене туберлес созде табыныз.

Тазалау.

385.Жерлестер созенен туберен аныктаныз.

Жер.

386.Тубер дегенемез не?

Созден озгермейтен болеге.

387.Тек кана туберден турган созде белгеленез.

У.

388.

Тек кана жалкы зат есемнен туратын соз катарын аныктаныз.

Сауле, Мурат, Алатау.

389.Жалкы зат есемнен куралган соз катарын табыныз.

Бейбет, Астана, Мурат.

390.Коптек жалгауы бар созде табыныз.

Агалар.

391Томендеге соз катарынан курделе зат есем создерен табыныз.

Отбасы, саяжай, белбеу.

392.Негезге зат есемде белгеленез.

Колбасшы.

393.-дай журнагын косуга болатын созде табыныз.

Тау.

394.Туынды зат есемде табыныз.

Балалык.

395. Сын есем создерен аныктаныз.

Биек, аласа.

 

396.Салыстырмалы шырайда турган создерде табыныз.

Коркактау

397.Кушейтпеле шырайда турган создерде табыныз.

Оте биек

398.Адам менезене катысты колданылатын сын есем создерен белгеленез.

Улгеле.

399. -лау журнагымен жазылатын сын есем созен табыныз.

Кыска.

400.Улкен сын есем созене антоним табыныз.

Кеше.

401.Заттын тусен белдеретен сын есем созен аныктаныз.

Кызыл.

402.Сын есем созде табыныз.

Когелдер.

403.Журнак аркылы жасалган сын есемде табыныз.

Улттык

404.Журнаксыз жазылган сын есемде табыныз.

Кымбат.

405.Жектеу есемдектерен белгеленез.

Без.

406.Барыс септегенде турган жектеу есемдеген атаныз.

Маган.

407.Селтеу есемдеген табыныз.

Сонау

408.Шыгыс септегенде турган селтеу есемдеген табыныз.

Будан.

409. Жалпылау есемдеген аныктаныз.

Букел.

410.Береу есемдеге кандай есемдекке жататынын аныктаныз.

Белгесездек.

411.Табыс септегендеге сурау есемдеген табыныз.

Кемде.

412.Оздек есемдеген табыныз.

Озем.

413. Болымсыздык есемдеген табыныз.

Ешкем

414.Шыгыс септегенде турган болымсыздык есемдеген табыныз. Ешкайсысынан.

415Септеулек шылауды аныктаныз.

кейен.

416.Барыс септегенде турган септеулек шылауды табыныз.

Шейен.

417.Катар септеулек шылауы кай септекте колданылатынын табыныз.

Комектес

 

418.Талгаулы жалгаулыктарды табыныз.

Немесе.

419Берак жалгаулыгынын турен аныктаныз.

Карсылыкты.

420.Кезектес жалгаулыгын табыныз.

Берде.

421.Сураулык демеулектерде аныктаныз.

-ше.

422.Болжалдык демеулектерде аныктаныз.

ше.

423.Тугел шылауын аныктаныз.

Болымсыздык демеулек.

424Болжалдык демеулекте табыныз.

-мес.

425.Бастауышы бар, кейде айтылмайтын жай сойлем турен аныктаныз.

Жакты.

426.Бастауышы мулде болмайтын сойлем турен аныктаныз.

Жаксыз.

427.Тек кана турлаулы мушелерден турган сойлемде аныктаныз.

Жалан

428.Атаулы жай сойлемде табыныз.

Аппак кар.

429.Жай сойлемнен турен аныктаныз.

- Иа, белемен.

430.Жай сойлем турен аныктаныз.

- Барен атап шыктын ба?

Сураулы сойлем.

431.Тан калу, куану сеземдерен корсететен жай сойлем турен табыныз.

Лепте сойлем.

432.Айтылу максатына карай айтылатын сойлем турен атаныз.

Сураулы.

433.Атаулы сойлемде табыныз.

Улы Жебек жолы.

434.Сойлем турен аныктаныз.

Мен буген мектепке келдем.

Жакты сойлем.

435.Кыстырма создер кандай сеземдерде белдеретенен аныктаныз.

Растау.

436.Кыстырма создерден кейен койылатын тыныс белгесен аныктаныз.

Утер.

437Мененше созе кандай создерге жатады, аныктаныз.

Кыстырма.

438.Кыстырма созде табыныз.

Береншеден.

439Кыстырма созде белгеленез.

Мумкен.

440.Каратпа создерден кейен койылатын тыныс белгесен корсетенез.

Утер.

441.Каратпа созде аныктаныз.

Балалар.

442.Сойлемдеге каратпа созде табыныз.

Балалар, жана оку жылы басталды.

Балалар.

443.Каратпа созде аныктаныз.

Апа, отыршы.

444.Каратпа созде белгеленез.

Окушылар.

445. Туынды одагайды корсетенез.

Апырай!

446.Конел-куй одагайын аныктаныз.

Кап, аттеген-ай.

447.Жекеру одагайын табыныз.

Тайт.

448Одагайдан кейен койылатын тыныс белгесен аныктаныз.

Нукте, леп белгесе.

449.Гажап, кандай тамаша кун! Сойлемнен сызбасын аныктаныз.

, !

450.Негезге одагайды табыныз.

Ей.

451Одагай кандай сеземде белдереде, аныктаныз.

Барекелде, ажем базарлык акелде!

Конел-куй.

452.Па, шеркен, жер деп осыны айтсаншы! Сойлемнен дурыс сызбасын табыныз.

, , !

 

453.Казакстаннын жалпы жер колеме канша екенен белгеленез.

2700 мын шаршы км.

454Казакстаннын солтустегенен онтустегене карай неше шакырым екенен белгеленез.

1700 км

455Алгашкы демалыс орны 1910 жылы кай жерде ашылганын табыныз.

Бурабайда.

456/Казакстаннын солтустегенде орналаскан калаларды корсетенез.

Кокшетау, Павлодар.

457. Республика астанасы Астана каласына кашан кошерелгенен белгеленез.

1997ж.

458.Казакстаннын онтустегенде орналаскан калаларды белгеленез.

Жамбыл, Шымкент.

 

459.Оскемен каласы Казакстаннын кай болегенде орналасканын корсетенез.

Шыгысында.

460. «Жете Жаргы» зандар жинагын жазган адамдарды атаныз.

Толе би, Казыбек би.

461.Академик К.Сатбаев кай облыста туганын атаныз.

Павлодар облысы.

462Сан есем нене белдеретенен белгеленез.

Реттелекте.

463.Курделе сан есемде белгеленез.

Он уш.

464Реттек сан есемде табыныз.

Ушенше.

465Жинактык сан есемде табыныз.

Жетеу.

467. Болшектек сан есемде табыныз.

Уштен бес.

468.Болшектек сан есемде белгеленез.

Екеден уш.

469.Курделе сан есемдерде корсетенез.

Отыз алты.

470.Сан есеме бар макалды табыныз.

Бес саусак бердей емес.

471Дара сан есемде табыныз.

Жетеу.

472.Жуан дауысты сан есемде табыныз.

Тогыз.

473.Етестек нене белдеретенен корсетенез.

Кимылды

474.Болымсыз етестекте табыныз.

Жазба.

475.Болымсыз етестек журнактарын белгеленез.

- па.

476.Курделе етестекте табыныз.

Окып отыр.

476. Туынды етестекте белгеленез.

Ойла.

477.Етестектен неше шагы бар екенен белгеленез.

3.

478.Негезге етестекте белгеленез.

Окы.

479. Болжалды келер шакта турган етестекте табыныз.

Келерсез.

480. Келер шакта турган етестекте аныктаныз.

Отырамын.

 

481.Болымды етестекте табыныз.

Жазып отырмын.

482.Жедел откен шакта турган етестекте белгеленез.

Бардым.

483.Ауыспалы келер шакта турган етестекте таюыныз.

Келемен.

484.Откен шактагы етестекте табыныз.

Отырдым.

485.Келер шакта турган етестекте табыныз.

Отырарсын.

486.Нак осы шакта турган етестекте табыныз.

Журмен.

487.Бастауыштын сурагын атаныз.

Кем?

488.Бастауыш нене белдеретенен атаныз.

Баяндауышта айтылган ес-арекеттен иесен.

489.Баяндауыштын сурагын белгеленез.

Кайтте?

490.Макал-мателдерде бастауыш пен баяндауыштын арасына койылатын тныс белгесе.

Сызыкша

491. Бастауыштын магынасын белгеленез.

Кем, не туралы айтылганы.

492.Толыктауыштын сурагын белгеленез.

Кемде?

493.Толыктауыштын сурагын аныктаныз.

Неге?

494.Аныктауыштын сурагын белгеленез.

Кайда?

495. Толыктауыштын орнында турган созде табыныз.

Шешесене.

496.Аныктауыш болып турган созде табыныз.

Кызыкты.

497. Карсылыкты жалгаулыктары бар сойлем турен аныктаныз.

Салалас курмалас сойлем.

498.Салалас курмалас сойлем турен аныктаныз.

Себеп-салдар.

499.Мезгел багынынкылы сабактас курмалас сойлемнен сурагын табыныз.

Кашанга дейен?

500.Не ушен? Сурагына жауап беретен сабактас курмалас сойлем турен табыныз.

Шартты сабактас курмалас сойлем.

501Магыналык карым-катынасына карай салалас курмалас сойлем нешеге боленетенен белгеленез. 6

 

502. Синонимдер катарын табыныз.

Кыска-накты.

503.Артык созе бар синонимдек катарды белгеленез.

Мезгел, кезен, уакыт, рет.

504.Туган жер созене мандес создерде аныктаныз.

Туган ел.

505 Жуан дауысты дыбыстар катарын аныктаныз.

А,О,Ы,У.

506.Казак алфавитендеге ареп санын белгеленез.

42.

507Калампыр созенде неше дыбыс бар екенен аныктаныз.

7.

508.У дыбысына талдау жасаныз.

Жуан дауысты.

509. Онерсуйгеш созенде канша дыбыс бар екенен аныктаныз.

10.

510.Унде дыбысы бар созде табыныз.

Демалыс.

511.Унде дыбыстар катарын табыныз.

Р.Л.М.Н.

512. Уян дауыссыз дыбыстары бар созде табыныз.

Жазда.

513.Жуан жалгауы бар созде табыныз.

Окушылар.

514.Туйе созене коптек жалгауын жалганыз.

-лер.

515.Барыс септегенде турган созде белгеленез.

Кызга.

516.Женешке косымшасы бар созде табыныз.

Ажелерден.

517. Кетап созене кажетте косымшаларды косыныз.

-тарда

518Бала созене косылатын журнакты аныктаныз.

-лык.

519.Журнак жалганган созде аныктаныз.

Окушылар.

520.Бер гана туберден турган созде аныктаныз.

Кайрат.

521.Касептек созене туберлес создер табыныз.

Касеппен.

522. Куште созене туберлес созде белгеленез.

Куштелек.

523.Туберлес создер тобын табыныз.

Паналау, панасыз, пана.

524. Коптек жалгау жалганган создерде табыныз.

Уйермелер, аншелер.

525.Жектек жалгауы бар создерде табыныз.

Саретшемен.

526

Септек жалгауы жалганган создерде табыныз.

Сагаттын.

527.Тауелдек жалгауы жалганган созде табыныз.

Досым.

528.Барыс септегенде турган созде табыныз.

Жолдаска.

529

Сан есем нене белдеретенен белгеленез.

Реттелекте.

530.Курделе сан есемде белгеленез.

Он уш.

531.Реттек сан есемде табыныз.

Ушенше.

532.Жинактык сан есемде табыныз.

Жетеу.

533Болшектек сан есемде табыныз.

Уштен бес.

534.Болшектек сан есемде белгеленез.

Екеден уш.

535.Курделе сан есемдерде корсетенез.

Отыз алты.

536.Сан есеме бар макалды табыныз.

Бес саусак бердей емес.

537. Дара сан есемде табыныз.

Жетеу.

538.Жуан дауысты сан есемде табыныз.

Тогыз.

539.

Етестек нене белдеретенен корсетенез.

Кимылды.

540.Болымсыз етестекте табыныз.

Жазба.

541.Болымсыз етестек журнактарын белгеленез.

- па.

542.Курделе етестекте табыныз.

Окып отыр.

543. Туынды етестекте белгеленез.

Ойла.

544.Етестектен неше шагы бар екенен белгеленез.

3.

545.Негезге етестекте белгеленез.

Окы.

546.Болжалды келер шакта турган етестекте табыныз.

Келерсез.

547.

Келер шакта турган етестекте аныктаныз.

Отырамын.

548.Болымды етестекте табыныз.

Жазып отырмын.

549.Жедел откен шакта турган етестекте белгеленез.

Бардым.

550.Ауыспалы келер шакта турган етестекте таюыныз

Келемен.

551.Откен шактагы етестекте табыныз.

Отырдым.

552.Келер шакта турган етестекте табыныз.

Отырарсын.

553.Нак осы шакта турган етестекте табыныз.

Журмен.

554.

Бастауыштын сурагын атаныз.

Кем?

555.Бастауыш нене белдеретенен атаныз.

Баяндауышта айтылган ес-арекеттен иесен.

556.Баяндауыштын сурагын белгеленез.

Кайтте?

557.Макал-мателдерде бастауыш пен баяндауыштын арасына койылатын тныс белгесе.

Сызыкша.

558.Бастауыштын магынасын белгеленез.

Кем, не туралы айтылганы.

559.Толыктауыштын сурагын белгеленез.

Кемде?

560.Толыктауыштын сурагын аныктаныз.

Неге?

561.Аныктауыштын сурагын белгеленез.

Кайда?

562Толыктауыштын орнында турган созде табыныз.

Шешесене.

563.Аныктауыш болып турган созде табыныз.

Кызыкты.

564.

Карсылыкты жалгаулыктары бар сойлем турен аныктаныз.

Салалас курмалас сойлем.

565.Салалас курмалас сойлем турен аныктаныз.

Себеп-салдар.

566.Мезгел багынынкылы сабактас курмалас сойлемнен сурагын табыныз.

Кашанга дейен?

567.Не ушен? Сурагына жауап беретен сабактас курмалас сойлем турен табыныз.

Максат сабактас курмалас сойлем.

568.Магыналык карым-катынасына карай салалас курмалас сойлем нешеге боленетенен белгеленез.

6

569.

Береуден созенен булжытпай, озгерессез берелуе калай деп аталатынын аныктаныз.

Тол соз.

570.Астана каласы тамаша деп танкалды келген досым.

Осы сойлемге катысты сызбаны табыныз.

E) « !» -

571.Тол соз нене белдеретенен аныктаныз.

Береуден созенен озгерессез берелуе.

572.Сойлеуше оз созенен ешенде баска береуден созен озгертеп, жалпы мазмунын гана берсе, ол созде калай деп атайтынын белгеленез.

Толеу соз.

573.Сен театрга барасын ба деп сурады ажем.

Осы сойлемнен сызбасын табыныз.

« : ? » -

 

574.

Казакстан Республикасынын Мемлекеттек жана ануран авторларын атаныз.

Н.Назарбаев, Ж.Нажемеденов.

575.Казакстан Республикасынын Мемлекеттек Елтанбасында нелер бейнеленгенен табыныз.

Пырактар.

576.Алгаш казак теленде Ташкенде шыккан газет атауын корсетенез.

«Туркестан уалаяты».

577.Казакстан Республикасы Тауелсез республика болып жарияланган кунде атаныз.

1991ж. 16 желтоксан

578.Республика куне кашан тойланатынын корсетенез.

25 казан.

579.Казакстан Республикасынын жана Конституциясы кашан кабылданды?

1995ж. 30 тамыз.

580. «Тел туралы Зан» кашан кабылданганын белгеленез.

1997ж. 11 шелде.

581.

Белгеле актер, режиссер Ш.Аймановтын койган фильмен аныктаныз.

«Безден суйекте дарегер».

582. «Менен атым - Кожа» фильменен режиссерен корсетенез.

Б.Сокпакбаев.

583. «Жас канат» республикалык аншелер байкауы кай кезден бастап откезелетенен табыныз.

1991ж.

584.

Аганы кореп ене осер... макалынын жалгасын белгеленез.

Апаны кореп сенле осер.

585.Уакыт созене синонимдес катарды табыныз.

Мезгел, кезен.

586.Кыс мезгеленен айын корсетенез.

Акпан.

587.Достык туралы айтылган макалды табыныз.

Жаксыны жолдасынан таниды.

588.Бер жыл неше куннен туратынын аныктаныз.

365.

589. «Жете атасын белмеген - ...» макалын аяктаныз.

Жетесез.

590.Бер таулекте неше сагат бар екенен аныктаныз.

24.

591.

Тура магынада берелген соз теркесен корсетенез.

Кара шаш.

592.Тура магынада берелген соз теркесен корсетенез.

Жаксы соз.

593.Ауыспалы магыналы соз теркесен аныктаныз.

Назек жан.

594.Ауыспалы магыналы соз теркесен аныктаныз.

Еске дос.

595.Макалды аныктаныз.

Жаксы соз – жарым ырыс.

596.Макалдын жалгасын табыныз.

Кузден бер куне ...

Кыстын бер айын асырайды.

597.Синонимдерде аныктаныз.

Укыпты – тиянакты.

598.Синонимде табыныз.

Сыйлау – курметтеу.

599.Антонимдерде табыныз.

Жогалту – табу.

600.Антонимдерде табыныз.

Бай – кедей.

601.

Дауыссыз дыбыстар неше топка боленетенен аныктаныз.

3.

602.Унде дауыссыз дыбыстар катарын корсетенез.

Р, л, й, у.

603.Унде дауыссыз дыбыстар катарын корсетенез.

М, н, н, л.

604.Унде дауыссыз дыбыстардан туратын созде аныктаныз.

Арман.

605

Катан дауыссыз дыбыстар катарын корсетенез.

Щ, ш, х, ц.

606.Катан дауыссыз дыбыстар катарын корсетенез.

П, ф, к, к.

607.Катан дауыссыз дыбыстардан туратын созде корсетенез.

Кешке.

608.Уян дауыссыз дыбыстар катарын корсетенез.

З, ж, д, г.

609.Уян дауыссыз дыбыстар катарын корсетенез.

Б, г, г, д.

610.Уян дауыссыз дыбыстардан туратын созде корсетенез.

Жазгы.

611. Жуан буынды созде корсетенез.

Акылды.

612.Женешке буынды созде аныктаныз.

Белемде.

613Ундестек занына багынбайтын созде корсетенез.

Денсаулык.

614.

Зат есемде аныктаныз.

Кыс.

615.Жалкы зат есемде корсетенез.

Бурабай.

616.Жалпы зат есемде корсетенез.

Табигат.

617.Туынды зат есемде аныктаныз.

Окытушы.

618.Негезге зат есемде аныктаныз.

Устаз.

619.Коптек жалгауы бар зат есемде аныктаныз.

Достар.

620.Тауелдек жалгауы бар зат есемде корсетенез.

Баласы.

621.Жектек жалгауы бар зат есемде корсетенез.

Окушымын.

622.Зат есемнен септек жалгауын аныктаныз.

Жерден

.623.Зат есемнен септек жалгауын аныктаныз.

Колжазбадан.

624. Дара сан есемде аныктаныз.

Кырык.

625.Курделе сан есемде корсетенез.

Еке мын.

626.Есептек сан бар соз теркесен корсетенез.

Мын адам.

627.Реттек сан есем бар соз теркесен аныктаныз.

Бесенше катар.

628.Жинактык сан есемде корсетенез.

Жетеу.

629.Болшектек сан есемде корсетенез.

Бер жарым.

630.Жинактык сан есем бар макалды корсетенез.

Агайын – алтау, ана – береу.

631.Есептек сан есем бар макалды корсетенез.

Жегетке жете онер де аз, жетпес онер коп емес.

634.Реттек сан есем бар макалды корсетенез.

Енбек адамнын екенше анасы.

635.Сан есемде аныктаныз.

Беренше.

636.

Болымды етестек бар макал – мателде аныктаныз.

Айырылган азады, косылган озады.

637.Болымсыз етестек бар макал – мателде аныктаныз.

Бузылганнан буйым алма.

638.Болымсыз етестекте аныктаныз.

Корме досыннан.

639.Туйык етестекте аныктаныз.

Бару.

640.Негезге етестекте табыныз.

Отыр.

641.Туынды етестекте табыныз.

Татулас.

642.Дара етестектеге бар сойлемде корсетенез.

Жыл торт мезгелге боленеде.

643.Курделе етестектеге бар сойлемде корсетенез.

Кар жауып тур.

644.Откен шак етестеген аныктаныз.

Келде.

645Ауыспалы келер шак етестеген аныктаныз.

Мен ертен театрга барамын.

646.Курделе нак осы шак бар сойлемде аныктаныз.

Кар ереп жатыр.

647.Нак осы шактын жай турен аныктаныз.

Кетап партада жатыр.

648.

Сойлемнен дурыс жалгасын табыныз.

« Сойлем ... ….»

Тиянакты ойды белдереде.

649.Сойлем мушелеренен санын аныктаныз.

5.

650.Сойлемнен турлаулы мушелерен корсетенез.

Бастауыш, баяндауыш.

651.Баяндауыштын сурактарын корсетенез.

Не естеде? кайтты?

652.Бастауыштын сурактарын корсетенез.

Кем? не?

653. Турлаусыз мушелерден санын аныктаныз.

3.

654.Аныктауыштын сурактарын корсетенез.

Кемнен? Ненен?

655.Толыктауыштын сурактарын аныктаныз.

Кеммен? Немен?

656.Пысыктауштын сурактарын корсетенез.

Кашан? Кайдан?

657Сойлемде тиесте созбен толыктырыныз. «Уаде - ... кымбат.»

Алтыннан.

658. Казак теленде неше ареп бар екенен аныктаныз.

42.

659.Казак теленде неше дауысты ареп бар екенен корсетенез.

15.

660.Казак теленде неше дауыссыз арептер бар екенен корсетенез.

25.

661.Казак теленде тан неше дыбыс бар екенен аныктаныз.

10.

662.Дыбыстарга жатпайтын арептерде аныктаныз.

Ъ, ь.663.Жуан дауысты дыбыстар катарын аныктаныз.

У, а, о.

664.Женешке дауысты дыбыстар катарын аныктаныз.

А, о, е.

665.Жуан дауысты дыбыстардан туратын созде корсетенез.

Аялдама.

666.Женешке дауысты дыбыстардан туратын созде корсетенез.

Дастур.

667.Женешке дауысты дыбыстардан туратын создерде корсетенез.

Даулет, ене, без.

668.Казак теленде буын неше турге боленетенен аныктаныз.

3.

669.Ашык буынды создер катарын аныктаныз.

Мата, окушы, тере.

670.Ашык буынды созде аныктаныз.

Кеше.

671.Бетеу буынды созде аныктаныз.

Салкын.

672.Бетеу буынга аякталатын созде корсетенез.

Тарих.

673.Туйык буынды созде аныктаныз.

Ас.

674.Туйык буыннан басталатын созде корсетенез.

Онтустек.

675. Сын есемде аныктаныз.

Жана.

676.Сапалык сын есемде корсетенез.

Жылы.

677.Катыстык сын есемде аныктаныз.

Мерекелек.

678.Туынды сын есем бар соз теркесен аныктаныз.

Жазгы кеш.

679.Сын есемнен салыстырмалы шырайын аныктаныз.

Атакты.

680.Сын есемнен салыстырмалы шырайын аныктаныз.

Адемелеу.

681.Сын есемнен кушейтпеле шырайын аныктаныз.

Кап – кара.

682.Сын есемнен кушейтпеле шырайын аныктаныз.

Оте акылды.

683.Сапалык сын есем бар соз теркесен аныктаныз.

Биек гимарат.

684.Катыстык сын есем бар соз теркесен аныктаныз.

Мерекелек кеш.

685. Жектеу есемдектерде аныктаныз.

Олар, мен.

686.Селтеу есемдектерде аныктаныз.

Бул, мынау.

687.Жалпылау есемдектерде корсетенез.

Букел, тугел.

688.Селтеу есемдегенен тауелделген турен табыныз.

Мынауыныз, анауым.

689.Жектеу есемдектен елек септектеге турен корсетенез.

Менен, сенен.

690.Сурау есемдектерде корсетенез.

Кем, не.

691.Оздек есемдектерде аныктаныз.

Озем, озене.

692.Белгесездек есемдектерде корсетенез.

Алдекем, алдене.

693.Болымсыздык есемдектерде аныктаныз.

Ешкашан, ешкайда.

694.Болымсыздык есемдектерден елек септек турен корсетенез.

Ешкемнен, ешберден.

695. Жектеу есемдектерде аныктаныз.

Олар, мен.

696.Селтеу есемдектерде аныктаныз.

Бул, мынау.

670.Жалпылау есемдектерде корсетенез.

Букел, тугел.

671.Селтеу есемдегенен тауелделген турен табыныз.

Мынауыныз, анауым.

672.Жектеу есемдектен елек септектеге турен корсетенез.

Менен, сенен.

673.Сурау есемдектерде корсетенез.

Кем, не.

674.Оздек есемдектерде аныктаныз.

Озем, озене.

675.Белгесездек есемдектерде корсетенез.

Алдекем, алдене.

676.Болымсыздык есемдектерде аныктаныз.

Ешкашан, ешкайда.

677.Болымсыздык есемдектерден елек септек турен корсетенез.

Ешкемнен, ешберден.

678.Киез уйден агаш канкасынын аттарын корсетенез.

Кереге, уык, шанырак.

679.Шаныракты жабатын киезден атауын аныктаныз.

Тундек.

680.Керегене жабатын киезден атауын аныктаныз.

Туырлык.

681.Уыкты жабатын киезден атауын корсетенез.

Узек.

682.Казактын уш жузенен басын коскан ханды аныктаныз.

Абылай хан.

683.Абылай казак еленде хан болган жылдарын корсетенез.

1771-1781ж.

 


Дата: 2012-05-31 Просмотров: 29646 Загрузок: 1385 Язык: на казахском языке

  • майра 13 October 2012 00:00
    спасибо
    Ответить
  • X
    Ваше имя:

    Ваш email: